Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2565-2584 / 2636

  • Xamkin lanseerauksen markkinointiviestintä ja sen luomat mielikuvat 

   Pekkalin, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Idea opinnäytetyöhön tuli mielenkiinnosta selvittää, kuinka hyvin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun markkinointiviestinnän tavoitteet ovat toteutuneet. Aihe muotoutui vielä tekovaiheessa hieman, kun keskustelua käytiin ...
  • Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi 

   Behm, Jami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää haittoja vähentävää huumevalistusta Suomessa. Opinnäytetyön pohjalta luotiin pilottiversio MDMA:n käyttämisestä aiheutuvien haittojen vähentämiseen ohjeistavasta video-oppaasta. ...
  • "...yhessä kato pähkäillään ja sehän se on just tässä ryhmässä hienoo" Ryhmänjäsenten kokemuksia Arki on draamaa -ryhmästä 

   Lipponen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria oli jopa 5 % kaikista sen ikäisistä nuorista. Kuha selviit-hanke toimii vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia sosiaalisen kuntouksen menetelmiä, jotka ...
  • Yhessä Lahen nupassa : Multikulturalismin toteutuminen Lahden nuorisopalveluiden nykytilassa 

   Ormaa-Perälä, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni on kehittävä tutkimus, joka käsittelee multikulturalismin toteutumista Lahden nuorisopalveluiden nykytilassa. Opinnäytetyöni aiheen valinnan taustalla oli mielenkiinto kulttuurisen moninaisuuden lisääntymisestä ...
  • YHESSÄ! - Yhteisöllistä koulunuorisotyötä kehittämässä 

   Forsgren, Kim; Jokinen, Tuomas (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön malleja Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Opinnäytetyössä luotiin ja pilotoitiin vertaisryhmätoiminnan malleja, joilla pyrittiin lisäämään ...
  • Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin mahdollistajana Kymenlaaksossa 

   Ojala, Piia; Sutela, Eliisa (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kymenlaakson lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien esimiesten näkemyksiä siitä, millaisella johtamisella palvelut saadaan yhteensovitettua ja asiakkaiden hyvinvointi ...
  • YHTEINEN VASTUU TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISESSÄ : - kohderyhmänä pienet vanhuspalveluntuottajat 

   Kukkonen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö liittyy Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, XAMK:n, hallinnoimaan ”Time2grow - hoitotyöntekijöiden burnoutin ehkäisy pienissä suomalaisissa hoivayksiköissä” -hankkeeseen. Time2grow-hankkeen kokonaistavoitteena ...
  • Yhteisasiakkaiden ohjaaminen motivoivan haastattelun menetelmin 

   Huovinen, Pirkko (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Siun soten asiakasohjaajien käyttämiä ohjauskeinoja ja kehittää kartoituskäynnin jälkeisiin tapaamisiin kysymysmalleja motivoivalla haastattelulla. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • YHTEISELLÄ MATKALLA : Lasten osallisuuden toteutuminen päihdekuntoutusprosessissa Mikkeli-yhteisössä 

   Ertman, Marianne; Ukkonen, Heidi (2020)
   Päihdeperheessä lapsen elämä on usein turvatonta, kaoottista, ennustamatonta ja elämästä puuttuu jatkuvuus ja pysyvyys. Päihderiippuvuus vaikuttaa vanhemmuuteen sekä vahingoittaa lasta monin eri tavoin. Pelkkä vanhempien ...
  • Yhteismetsän perustaminen 

   Mulari, Jarmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valtiovalta on asettanut tavoitteita metsätilarakenteen kehittämiseksi. Yhteismetsät ovat yksi keino tavoitteiden saavuttamisessa, koska niiden nähdään osaltaan ehkäisevän met-sätilojen pirstoutumista. Etenkin suuremmille ...
  • Yhteistyö päiväkodin henkilöstön kanssa : Kyselytutkimus lasten huoltajille 

   Hukka, Susanna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Kotkan kaupungin kunnallisissa päiväkodeissa olevien lasten huoltajien kokemuksia yhteistyöstä päiväkodin henkilöstön kanssa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää huoltajien ...
  • Yhteistyö yritysryhmähankkeissa 

   Kemppi, Paula (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen KURVI-hanke (Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta). ...
  • Yhteistyön kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

   Niemi, Mari (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelumuotoilun hyödyntämistä organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämisessä ja parantamisessa. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii Kansaneläkelaitos ja tutkittavana sidosryhmäorganisaationa ...
  • Yhteistyörobotti yritys- ja oppimisympäristössä 

   Ruostemaa, Harri (2020)
   Tämä opinnäytetyö avaa yhteistyörobotin konseptia yleisellä tasolla. Yhteistyörobotit ovat nousemassa teollisuusrobottien rinnalla osaksi työelämää ja tuotantoa. Työssä käsitellään teollisuusrobottien ja yhteistyörobottien ...
  • Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla 

   Horn, Helena; Reunanen, A.T. Merja; Vapalahti, Kati; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 72 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä artikkelikokoelma, Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla, on syntynyt tarpeesta pohtia vuorovaikutus- ja yhteistyökäytänteitä alalla, joka on valtavassa murroksessa. Kokoelmassa korostuu viestinnän ...
  • Yhteistyötä, ymmärrystä ja uteliaisuutta : Venäjä-osaamista kehittämässä 

   Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Haikara, Arja
   Xamk Kehittää 68 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, strategisena linjauksena (2018–2030) on, että Xamk organisaationa ymmärtää Venäjän kulttuuria ja että Xamk toiminnassaan hyödyntää Venäjän läheisyyttä. Xamk haluaa olla ...
  • Yhteisö osallisuuden tukena. Vertaisryhmä tehostetun perhetyön työmenetelmänä 

   Pirinen, Anna-Stiina (2019)
   Opinnäytetyössä on kuvattu vertaisryhmän toimintaa Kymsoten tehostetun perhetyön työmenetelmänä. Ryhmämuotoisen työskentelyn tavoitteena on yhtenä työmenetelmänä tukea lastensuojelun perhetyölle asetettujen tavoitteiden ...
  • Yhteisöhoidon opas nuorten kuntoutusyksikköön 

   Juuti, Anne; Mattila, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Sosterin nuorten kuntoutusyksikköön opas yhteisöhoidosta ja yksikön toiminnasta. Oppaan tavoitteena on edistää nuorten yhteisöön sopeutumista sekä selkeyttää yksikön toimintatapaa ...
  • Yhteisökasvatuskulttuurin omaksuminen päihdekuntoutusyksikön yhteisön sisällä 

   Kolehmainen, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee yhteisökasvatusta ja yhteisökasvatuskulttuurin omaksumista päihdekuntoutusyksikön yhteisön sisällä. Yhteisökasvatuskulttuurilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yhteisökasvatuksellisen yhteisön ...
  • YHTEISÖLLINEN SENIORIASUMINEN 

   Teikari, Varpu; Mäkelä, Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana 2019 Kouvolan Asuntomessut ja yhteisöllinen senioriasuminen -valmisteluhanketta. Opinnäytetyön tilaajana toimi KymiDesign&Business. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kouvolan alueen ...