• Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Horn, Helena; Reunanen, A.T. Merja; Vapalahti, Kati
   Xamk Kehittää 72 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä artikkelikokoelma, Yhteistyötä ja vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysalalla, on syntynyt tarpeesta pohtia vuorovaikutus- ja yhteistyökäytänteitä alalla, joka on valtavassa murroksessa. Kokoelmassa korostuu viestinnän ...
  • Biotalouden toimintaympäristö ja osaamistarpeet Kymenlaaksossa 

   Maunula, Melina
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä selvitys on tehty osana KYMIEXACT – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon hanketta. Selvityksessä luodaan kokonaiskuva biotalousalasta ja sen tulevaisuuden kehityssuunnista ja osaamistarpeista Kymenlaaksossa. Yrityskentän ...
  • Opiskelijayrittäjyyden polkuja kehittämässä 

   Torniainen, Anna-Maija
   Xamk Kehittää 62 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nuorten yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa on korostunut suomalaisten nuorten vahva usko tulevaisuuteen. Yrittäjämyönteisemmän ja yrittäjyyteen kannustavan ilmapiirin luominen onkin tärkeää. Kaakkois-Suomen ammattikor ...
  • Etelä-Savon digipuntari 2017 : Raportti 

   Rajahonka, Mervi; Aaltonen, Heli
   Xamk Kehittää 66 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Digipuntari-kyselyjä on tehty Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa vuosina 2014–2017. Tässä raportissa kuvataan neljännen kyselytutkimuksen tuloksia sekä haastatteluhavaintoja Polku kansainväliseksi verkkokauppiaaksi ...
  • Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista ikääntyneiden näkökulmasta 

   Mäkeläinen, Paula; Tuikkanen, Riitta
   Xamk Kehittää 56 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa, mikä haastaa kehittämään ruokapalveluja siten, että ne tukevat ikääntyvien kotona asumista. Terveellisellä ruoalla, riittävällä päivittäisellä liikunnalla ja unella voidaan ...
  • Yhteistyötä, ymmärrystä ja uteliaisuutta : Venäjä-osaamista kehittämässä 

   Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Haikara, Arja
   Xamk Kehittää 68 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, strategisena linjauksena (2018–2030) on, että Xamk organisaationa ymmärtää Venäjän kulttuuria ja että Xamk toiminnassaan hyödyntää Venäjän läheisyyttä. Xamk haluaa olla ...
  • Inbound-markkinoinnin opas 

   Jääskeläinen, Pia
   Xamk Kehittää 65 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Inbound-markkinoinnissa pyritään vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja tuomaan lisäarvoa heille tarjoamalla hyödyllistä sisältöä. Asiakas siis hakeutuu itse vuorovaikutukseen markkinoijan kanssa kirjoittamalla hakusanan ...
  • Väitteitä luovilta aloilta : Vahvuusalajulkaisu 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Lindeman, Ari; Kallunki, Valdemar
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Luoviin aloihin pohjautuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kasvaa yhdessä sen yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kanssa. Luovat alat vastaavat sekä digitalisaation että kestävän kehityksen ...
  • Innovaatioekosysteemeillä kohti alueen yhteistä kehittämistä 

   Tervaniemi, Tiina
   Xamk Kehittää 63 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Erilaiset innovaatioekosysteemit ovat nousseet keskusteluun niin kaupunkien kehittämisalustoina kuin korkeakoulujen vaikuttavuuden välineinä. Ne seuraavat kansainvälistä trendiä, jossa yhteiskehittäminen, yhteiset ideoiden ...
  • Yrittäjyyteen oppiminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöt 

   Kakkonen, Marja-Liisa
   Xamk Kehittää 59 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän julkaisun artikkelit tarkastelevat yrittäjyyskompetenssien kehittämistä laaja-alaisesti yllä olevien kategorioiden mukaisesti. Julkaisun I-osa sisältää viisi artikkelia, jotka liittyvät liiketalouden yksikön uuden ...
  • Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2018 

   Soininen, Hanne; Haatanen, Noora; Pulkkinen, Lasse
   Xamk Kehittää 61 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuoden 2018 Metsä, ympäristö ja energia – soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä -julkaisuun on koottu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta kertovia ...
  • Öljyntorjunnan toimintamallin kehittäminen Saimaan syväväylälle : SÖKÖSaimaa-hankkeen taustaselvitykset ja loppuraportti 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Halonen, Justiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tähän julkaisuun on koottu SÖKÖSaimaa-hankkeessa tuotetut selvitykset, joiden pohjalta luotiin Saimaan syväväylän alueen SÖKÖSaimaa-öljyntorjuntamanuaali (Xamk Kehittää 42). Tämä julkaisu ja öljyntorjuntamanuaali ovat ...
  • Tehdään tulevaisuus yhdessä! : Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 4.–5.10.2018 Xamkissa Mikkelissä 

   Koivunen, Mari; Korvenpää, Ulla
   Xamk Kehittää 50 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päiviä vietettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelin kampuksella 5.–6.10.2018. Kyseessä oli järjestyksessä 13. kielten ja viestinnän neuvottelupäivät. ...
  • Liikkeellä : Toimintaa ja tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Halonen, Justiina; Potinkara, Pauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tehtävänä opetuksen rinnalla on monipuolinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI). TKI-toiminnan ytimenä on soveltava, työelämää ja julkista sektoria tukeva tutkimus. ...
  • Öljyntorjunnan simulaatiokoulutus : SCAROIL-hankkeen osaprojektin loppuraportti 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Halonen, Justiina
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   SCAROIL-hankkeessa (Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery, S20604) luotiin uusi simulaatiopohjainen koulutusmalli öljyvahinkojen torjuntaan. Koulutuksella lisätään öljyvahinkojen torjunnan kokonaishallintaa ...
  • Omaishoitoperheen tuen tarpeen arviointi : Omaishoidon alkuarviointiprosessissa pilotoidut mittarit 

   Saukkonen, Sari; Karhula, Maarit; Steffansson, Marina; Kettunen, Aija
   Xamk Kehittää 54 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomen väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että se tukee kotona asumista siirtäen raskaimpien palvelujen tarvetta myöhemmäksi. Yhtenä uudistettavana osa-alueena on koti- ja ...
  • Omaishoitotilanne lapsiperheessä : Arvioinnin ja seurannan hyvät käytännöt 

   Heiskanen, Tuija; Karhula, Maarit
   Xamk Kehittää 53 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tarvittaessa sairaan tai vammaisen lapsen hoito voidaan järjestää omaishoitona, jonka myöntämisestä päättää kunnan viranomainen. Päätöksen tulisi perustua lapsiperheen tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin, jossa ...
  • Jatkoväylällä : Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 

   Autti, Soili; Brandtberg, Marja; Bågeberg, Daniel; Hohenthal, Tuula; Hämäläinen, Mari; Höglund, Tuula; Ikonen, Piia-Elina; Ikonen, Roosa; Juutilainen, Päivi-Katriina; Järvelä, Petteri; Kaartinen, Anne; Kankkunen, Vesa; Kari, Outi; Kaskes, Katariina; Kojo, Hannele; Kokko, Teemu; Kuoppala, Eeva; Käyhkö, Ritva; Lahti, Mikko; Laurila, Hannu; Liukkonen, Niina; Lätti, Mervi; Miettinen, Anne; Moilanen, Helinä; Muhonen, Riitta; Myrsky, Tiina; Mäkelä, Nina; Männynsalo, Jarkko; Niku, Virpi; Paldan, Eine; Pesonen-Sivonen, Tarja; Petäjä, Terhi; Potinkara, Taru; Purmonen, Pilvi; Putkuri, Päivi; Rytkölä, Tiina; Saviluoto, Ritva; Sissonen, Kaisa; Turunen, Minna; Valtonen, Pia; Väyrynen, Eine
   Xamk Kehittää 55 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä kirjassa kuvataan Jatkoväylä-hankkeen tuloksina ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä syntyneitä rakenteita, kokemuksia ja toimintamalleja jatkoväyläopinnoista ja -ohjauksesta. Nämä tiivistyvät ...
  • The viewpoints on art-based work : Art-based methods in social, youth, health, and therapeutic work 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Suikkanen-Malin, Tuija; Vapalahti, Kati (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  • Asemointia luovilla aloilla : Kehittämisen ja tutkimuksen rajamailla 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Kirvesniemi, Tiina; Poikolainen, Jaana
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)