Uusimmat viitteet

 • Sovittelun ohjaajan rooli tuki- ja jatkopalveluihin ohjaamisessa 

  Albrecht, Riina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä on selvitetty rikos- ja riita-asioiden sovittelussa työskentelevien sovittelun ohjaajien roolia asiakkaan tuki- ja jatkopalveluihin ohjaamisessa. Sovittelun taustaideologina on restoratiivinen oikeus ja ...
 • Aivoverenkiertohäiriökuntoutujien fyysinen aktiivisuus vaativan kuntoutuksen osastolla 

  Multaharju, Pirkka; Kalkasmaa, Sari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää AVH-kuntoutujien kuntoutumista fyysisen aktiivisuuden osalta vaativan kuntoutuksen osastolla. Opinnäytetyön tavoite oli arvioida BIKVA-mallin avulla fyysisen aktiivisuuden mahdollisuuksia ...
 • Puutarhatoimintaa palvelumuotoilun keinoin : Yhteiskehittäminen mielenterveysyksikössä 

  Lehtimäki, Erja; Uschakoff-Brix, Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteistoiminnallista ja kuntouttavaa puutarhatoimintaa siten, että hoitokodin mielenterveysasiakkaat olivat osallisina suunnittelemassa terveyttään ja hyvinvointiaan tukevaa ympäristöä. ...
 • Etäpalveluja sotessa : Täydennyskoulutuksen sisällön teemat 

  Forsell-Makkonen, Tea; Lemmetyinen, Petteri; Nyrhinen, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologian ja digitaalisuuden kehittyminen on lisännyt sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista etäpalveluina. Asiakkaiden odotukset etäpalveluja kohtaan ovat lisääntyneet. Jotta näihin odotuksiin voidaan vastata, tulee ...
 • Asiakaslähtöisen kuntoutumisen kehittäminen aikuispsykiatriassa 

  Vuorinen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ja arvioida aikuispsykiatriassa toteutettavan kuntouttavan toimintamallin nykytilaa asiakaslähtöisen kuntoutumisen prosessin näkökulmasta. Arviointi tapahtui toimintamallin ...
 • Ohjaamo-toimintamallin käyttäjälähtöinen kehittäminen Imatran Ohjaamossa 

  Asikainen, Marjut; Leskinen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli nuorten ja ammattilaisten käyttäjätiedon esille tuominen ja hyödyntäminen Ohjaamo-toimintamallin kehittämisessä ja juurruttamisessa osaksi nuorten matalan kynnyksen peruspalveluja. Opinnäytetyö ...
 • Oppilaiden hyvinvointia lisäävän toimintamallin arvioiva kehittäminen kouluyhteisössä 

  Salo-Auvinen, Hanni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Lohjan kaupunki. Kehittämistyön mahdollisti valtion rahoittama tasa-arvoa ja ennaltaehkäisytoimenpiteitä edistävä projektityöhanke, joka toteutettiin ala- ja yläkouluyhteisössä Lohjan ...