Uusimmat viitteet

 • Psyykkisesti oireilevan lapsen kohtaaminen lastensuojelulaitoksen vastaanottoyksikössä 

  Vaskela, Sonja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistyön tavoitteena oli selkeyttää vastaanottoyksikön henkilökunnan toimintaa kohdatessa psyykkisesti oireileva lapsi. Tavoitteena oli tehdä näkyvämmäksi olemassa olevat hyvät käytännöt ja nostaa tietoisuuteen ...
 • Jalkautuva päihdetyö "Klaari" Porin psykososiaalisissa laitospalveluissa 

  Heinonen, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksessa laadittiin jalkautuvan päihdetyön strukturoitu malli Porin psykososiaalisten laitospalveluiden työyhteisöön. Tuloksissa tarkasteltiin työn vaikuttavuutta asiakaskunnassa. Jalkautuva asiakkaan kotona tehtävä ...
 • Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:ssä 

  Tähkä, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Porin ensi- ja turva-kotiyhdistys ry:ssä. Tarkoituksena oli kehittää vapaaehtoistyötä vapaaehtoistyönteki-jöiden näkökulmasta ja selvittää vapaaehtoistyöntekijöiden ...
 • Varhaisen avoimen ja kunnioittavan keskustelun – opas Rauman päiväkoteihin 

  Mäki, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on korostaa varhaisen tuen tunnistamisen merkitystä varhaiskasvatuksen puolella ja lisätä huolen puheeksiottoa. Varhaisella puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä tai ...
 • Yhteisöllinen kasvatusympäristö – toimiva tiimi työn voimavarana 

  Reinvall, Jutta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistyön keskiössä oli vahvasti tiimityö sekä sen merkitys lapsen kasvun edistäjänä varhaiskasvatuksessa. Tämä työ haluttiin nähdä ajatuksia herättävänä ja sekä uusia toimintatapoja luovana prosessina. Päiväkodin ...
 • Lapsiperheiden toiveita ja odotuksia matalankynnyksen kohtaamispaikkatoiminnalle Sastamalassa 

  Vainionperä, Salla (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sastamalalaisten lapsiperheiden odotuksia ja toivomuksia ensi syksynä avattavan perhepalveluverkoston matalankynnyksen kohtaamispaikan palveluista sekä selvittää perheiden ...
 • Vanhempien osallisuus Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa 

  Lamminen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena oli kuvata, mitä vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa on, miten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö kokevat vanhempien osallisuuden ...
 • Arviointityömenetelmää kehittämässä lastensuojelun sijaishuoltolaitoksen hoito- ja kasvatustyön vaikuttavuuden arviointiin 

  Tuomi, Sinikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työmenetelmä, jonka avulla lasten-suojelun sijaishuoltolaitoksen tekemän hoito- ja kasvatustyön vaikuttavuutta voidaan arvioida. Kehitystyö tehtiin Turun kaupungin ...
 • Työväline päiväkodin toiminnan laadun itsearviointiin 

  Vuorinen, Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on design-tyyppinen toimintatutkimus, rajattu kehittämisprojekti. Kehittämisprojektissa suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin päiväkotiyksikön toiminnan laadun arviointia varten uudet kysymyslomakkeet ...
 • Nuorisotyöntekijän merkitys nuorisotilalla käyvien nuorten elämässä 

  Smedroos, Henna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyölläni halusin konkretisoida nuorisotyöntekijöiden tärkeää, nuorten parissa tekemää työtä. Mielenkiintoni asiaan heräsi, kun itse työskentelin nuorten kanssa nuorisotilalla Porin alueella. Nuoret käyvät tiloissa ...
 • MITÄ ON LASTENSUOJELULAITOKSESSA TEHTÄVÄ TYÖ? 

  Pokela, Ismo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lastensuojelulaitoksessa tehtävää työtä, kun tätä tarkastellaan hoidon ja huolenpidon, kasvatuksen, ohjaamisen ja yhteistyöverkostojen kanssa tehtävän työn näkökulmasta. Tutkimuksessa ...
 • Korona Perhepalvelut Oy:n palvelujen määrittäminen 

  Uuppo, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Olen suunnitellut yksityisen lastensuojelu- ja muita perhepalveluja tarjoavan yrityksen perustamista yhdessä osakaskumppanini kanssa. Tämän yrityksen työnimenä on ollut Korona Perhepalvelut Oy. Uuden yrityksen toiminnan ...
 • Harjavallan kaupungin aikuissosiaalityön kehittäminen 

  Soini, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työni aiheena oli kehittää Harjavallan kaupungin aikuissosiaalityötä. Kohteiksi muodostuivat 1) aikuissosiaalityön tiimipalavereiden kehittäminen sekä 2) sosiaalikeskuksen päivystys. Kehittäminen alkoi syksyllä 2015 ja ...
 • Lastensuojelulaitos Lämminsylin päihdetyön toimintamallin kehittäminen 

  Teelmäki, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli päihdetyön toimintamallin kehittäminen Lastensuojelulaitos Lämminsyliin. Kehittämistyö tapahtui yhdessä Lastensuojelulaitos Lämminsylin Epala-yksikön työntekijöiden kanssa. Toimintamallin ...
 • Esiopetuksen oppilashuoltoryhmän toiminta Valkeakoskella 

  Parikka, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö toteutettiin Valkeakosken Kaupungin esiopetuksessa ja sen tarkoituksena oli kuvata oppilashuoltoryhmän toimintaa. Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen tiimi, jonka muodostavat esikoulun lastentarhanopettaja, ...

Näytä lisää