KoulutusalaTampereen ammattikorkeakouluAutomaatiotekniikka

  • 3D-tulostus : kierrätettävien materiaalien käyttö materiaalia lisäävässä valmistuksessa 

   Yli-Paunu, Eeva (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoululle ja opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä materiaalia lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen sekä tulostusmateriaalien kierrätysmahdollisuuksiin. Materiaalien ...
  • 3D-tulostusjärjestelmän hankinta ja järjestelmien käyttökohdeselvitys kaupallisessa tuotannossa 

   Myllymäki, Tuomo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö pohjautui EAKR-rahoitteisista 3D-tekniikkaan liittyvistä projekteista, joissa koulutusorganisaatioiden oli tarkoitus rakentaa yritysyhteistyön avulla Pirkanmaan alueelle 3D-tulostustekniikoiden ...
  • Aikataulutustyökalun kehittäminen automaatiosuunnitteluun 

   Kujala, Paavo (2020)
   Investointiprojekteissa olevat aikataulut ovat yleisesti hyvin laajoja ja niissä esitetyt toimialakohtaiset aikataulut käsittelevät tehtäväkokonaisuuksia vain suurpiirteisesti. Aikataulutustyökalun avulla pyritään saamaan ...
  • Akustinen emissio laakerissa 

   Hietanen, Hannu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kirjallisuudesta kerättyihin tietoihin perustuva selvitys laakereiden rikkoontumismekanismista ennakoivan kunnossapidon näkökulmasta. Suomenkielistä kirjallisuutta on vähän saatavilla. ...
  • Ammattikoulun sähköosaston oppimisympäristön kehittäminen 

   Kivenvuori, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä kehitettiin Hämeenkyrön Ammatti-instituutti Iisakin sähköalan teollisuuden sähkötöihin liittyvä oppimisympäristö. Oppimisympäristön suunnittelu aloitettiin tutkimalla, mikä automaatiojärjestelmä koulun ...
  • AutoLISP-ohjelmointikieli teknisessä suunnittelussa 

   Karhu, Henri (2019)
   Työn tavoitteena on tehostaa teknisen suunnittelun mekaanista osuutta ohjelmallisesti. Työssä tarkastellaan teknisen piirtämisen taustaa ja kehitystä aina nykypäivään saakka ja mietitään seuraavaa askelta teknisen piirtämisen ...
  • Automaatiojärjestelmän asennuskannan seurannan hyödyntäminen 

   Silvonen, Oona (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee Valmet Automationin asiakkaiden automaatiojärjestelmistä kerättävää tietoa ja sen hyödyntämistä. Automaatiojärjestelmiä integroivalla ja testaavalla osastolla oli tarve vähentää manuaalista tiedonhakua ...
  • Automaatiojärjestelmän tuotannon skaalautuvuuden parantaminen läpimenoaikaa lyhentämällä 

   Lahti, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä käsitellään tuotteistetun automaatiojärjestelmän tuotannon skaalautuvuuden parantamista läpimenoaikaa lyhentämällä. Työ on rajattu käsittelemään järjestelmän kolmea volyymiltaan suurinta kokoluokkaa. Tarkastelu ...
  • Automaatioteknologian opetus painotekniikan koulutusohjelmassa 

   Alanko-Pirinen, Minna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida automaatioteknologian opetuksen osuutta painotekniikan koulutuksessa verrattuna teollisuuden tarpeisiin. Automaatio kasvaa nopeasti painoteollisuudessa aina yksittäisistä koneista ...
  • Autonomisen junan liikennöinti yksityisellä rataverkolla 

   Leppänen, Oona (2020)
   Proxion Oy:llä on käynnistetty vuonna 2019 Autonominen juna -pilottihanke, jonka tarkoituksena on toteuttaa autonominen raideliikenne. Autonomisen junan avulla halutaan synnyttää uudenlaisia palveluita raiteille sekä tuplata ...
  • CADS-generointityökalun jatkokehitys 

   Koskinen, Matti (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee CADS Electric -suunnitteluohjelman ja Excel-taulukkolaskentaohjelman käyttämistä yhdessä tehokkaaseen suunnitteluun. Opinnäytetyön teettäjänä oli Insta Automation Oy, joka toimii laajalti ...
  • Case : Metsä Wood Lohjan energianmittausjärjestelmän rakentaminen 

   Nevalainen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Wood Lohja Kerto. Metsä Wood on mekaanisen metsäteollisuuden yritys, jonka päätuotteena on Kertopuun tekeminen. Metsä Wood kuuluu osana Metsäliittoon, jonka tärkeimmät tuotealueet ...
  • CNC Leikkausparametrit : Plasmaleikkaus 

   Jokela, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni liittyy omaan harrastepohjalta rakennettuun cnc plasmaleikkuriin. Innoituksen työn aloittamiseen sain kiinnostuksesta mekatronisiin laitteisiin, sekä tarpeesta saada geometrisesti monimuotoisia metalliosia ...
  • Development of Maintenance Assisting Software Application for Mobile Work Machine 

   Saari, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maintenance assisting software application has been helping in the maintenance of a mobile work machine, made for container handling, over a decade. Software application has been used to read alarm data and statistical ...
  • Digital twin suunnittelussa ja valmistuksessa 

   Karttunen, Kimmo (2020)
   Teollisuus 4.0 tuo digitaalisuuden ja palvelut tuotteisiin sekä niiden suunnitteluun ja valmistukseen. Digitaalisuus tuo datan louhinnan ja koneoppimisen avulla mahdollisuuden optimoida tuotantoa ja suunniteltavaa tuotetta. ...
  • Drone logistiikka 

   Honkanen, Marko (2020)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja on Citylogistiikka hankekokonaisuus, jonka tehtävänä on kehittää ja tutkia uusien logistiikka ratkaisujen toteuttamista, Tampereen ammattikorkeakoulu osallistuu hankkeeseen tutkimalla miehittämättömien ...
  • Electrochemical Energy Storages of Mobile Work Machines 

   Leskinen, Juho (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis was conducted to support research and development functions in mobile work machines, or sometimes called non-road mobile machinery, concerning especially electrochemical energy storages in hybrid-electric ...
  • Elinkaaripalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen 

   Suonvieri, Tapio (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön esimerkkiyritys Yritys Oy (Yrityksen toivomuksesta ei henkilöiden tai yritysten nimiä mainita tässä opinnäytetyössä) toimii järjestelmätoimittajana teollisuus-yrityksille. Tämän työn lähtökohtana oli tarve ...
  • Englanninkielinen sähkötekniikan opetusmoniste 

   Saarimaa, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää englanninkielisten sähköasentajaopiskelijoiden sähkötekniikan oppimista englanninkielisen opetusmateriaalin ja demonstraatioiden avulla. Opetusmateriaalissa opittavaa asiaa lähestytään ...
  • Ennakkohuoltoa tukevan mittausten keruujärjestelmän sunnittelu 

   Herlevi, Aleksi (2020)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Quant Finland Oy. Toimeksiannon tavoitteena oli suunnitella järjestelmä, jonka avulla mistä tahansa tuotantolaitteesta voidaan siirtää erilaisia mittaustietoja pilvipalveluun ja ...