Uusimmat viitteet

 • Yhteistyön hyödyntäminen maitotilayrityksissä 

  Lahdenmaa, Jouni; Hakanen, Anniina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten maitotilayrittäjien on kehitettävä yritystoimintaansa pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa. Maitotilayrittäjän on hankittava käyttöönsä riittävä määrä resursseja, jotta yritystoiminnan ...
 • Peittausaineeseen lisätyn ravinneliuoksen vaikutus kevätvehnän satoon 

  Kortesmäki, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisessä suomalaisen maanviljelijän toimintaympäristössä on löydettävä keinoja panos-tuotossuhteen optimoimiseksi. Yksi keinoista vehnänviljelyssä on lannoituksen kehittäminen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään ...
 • Henkilöstöjohtamisen haasteet maitotiloilla 

  Laine, Sanna; Yrttimaa, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia henkilöstöjohtamisen osaamista ja sen haasteita maidontuotantoon erikoistuneissa maatalousyrityksissä, jotka työllistivät vähintään kaksi yrittäjäperheen ulkopuolista työntekijää. Työ ...
 • Maan viljavuuden ja kasvukunnon kehitys luonnonmukaisen tuotannon aikana : Tilatutkimus Etelä-Pohjanmaan alueella 

  Rantala, Joanina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maan kasvukunnon hoito tekee viljelystä kestävää ja näkyy tulevaisuudessa myös kannattavampana viljelynä. Peltoviljelyn kannalta haasteellisten sääolosuhteiden ennustetaan lisääntyvän, jolloin kasvukunnon merkitys korostuu ...
 • Laskuri vuohenmaidontuotannon suunnitteluun 

  Pennala, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ihminen on paimentanut vuohia jo noin 10 000 vuotta sitten. Vuohi oli ensimmäisiä ihmisen kesyttämiä kotieläimiä. Edelleen vuohitalous on tärkeä tuotantomuoto ympäri maailman. Vuohista saadaan maitoa, lihaa, villoja ja ...
 • Lypsykarjapihaton työturvallisuuden kehittäminen : Kehittämissuunnitelma 

  Samppala, Essi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työturvallisuus on yksi työpaikan tärkeimmistä asioista. Maatalous on riskialtis ala, sillä työtapaturmia voi tapahtua niin eläinten kuin koneidenkin kanssa. Puolet maatalouden tapaturmista tapahtuu eläimiä käsitellessä ...
 • Mädätysjäännöksen käsittelymenetelmät kierrätyslannoitteiden valmistuksessa 

  Kuoppala, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Alajärvelle on tehty suunnitelmia keskitetyn biokaasulaitoksen tekemiseksi vuodesta 2005 lähtien. Suunnitelmat ovat sisältäneet laitoksen syötteen saatavuuden, investoinnin kustannusarvion ja kannattavuuslaskelmat. Toteutuksen ...
 • Knuutilan navetan kuivittamistyön koneellistaminen 

  Knuutila, Santeri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Navetan kuivittaminen on oleellinen osa nautojen ja etenkin lypsykarjan pitoa. Kuivittaminen on avain asemassa eläinten hyvinvoinnin sekä tuotoksen kannalta. Lisäksi se vaikuttaa lypsytyön sujuvuuteen sekä työntekijöiden ...
 • Aurinkolämpöjärjestelmä : Investoinnin kannattavuus case-tilalla 

  Pesonen, Maarit (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää, onko aurinkolämpöjärjestelmään investointi kannattavaa nykyisillä hinnoilla case-tilan hallin lämmittämiseksi ja lämpimän veden tuottamiseksi. Tilalla pohditaan ...
 • Maitotilayrittäjien arvot, tavoitteet ja suunnitelmat 

  Niskakoski, Johanna; Talvitie, Noora (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Markkinaohjautuvuuden kasvu ja muutokset toimintaympäristössä lisäävät maitotilayritysten välistä kilpailua. Yritystoiminnan kehittäminen on tärkeää, sillä sopeutuminen muutoksiin ei riitä. Toimintaedellytysten tunteminen ...
 • Viestinnän ongelmat lomituspalveluissa 

  Ylinen, Mari; Alanko, Heli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatalouslomituspalveluissa on läsnä kolme osapuolta, maatalousyrittäjät, maata-louslomittajat ja lomahallinto. Kokemuksen mukaan tiedonkulussa ja viestinnässä on haasteita ja riskit viestinnän ongelmille ovat tiedostettavissa. ...
 • Lean 5S-menetelmän toteuttaminen case tiloilla 

  Latva, Katariina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli auttaa toteuttamaan ja valmentaa tilallisia alkuun Lean- johtamisen 5S-menetelmän kanssa, joka keskittyy järjestykseen, sekä hukan pois-tamiseen. Suomalaisessa maatilaympäristössä Lean on vielä ...
 • Maatalousyrityksen yhtiöittämisen esiselvitykset : Toimintamuodon muutos 

  Salonpää, Saana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maatalousyritysten keskimääräinen kannattavuus on heikentynyt vaihtuvien markkinahintojen ja kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi. Maatalousyritys-ten määrä vähenee ja jäljelle jäävien koko kasvaa. Muuttuvassa ...
 • Naudan siirtely työturvallisuuden kannalta 

  Järvelä, Heini; Kaukinen, Heli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Maatalouteen liittyy monenlaisia tapaturma- ja vaaratilanteita, koska työympäristö on vaihteleva. Siihen kuuluu kaikenlaisia tehtäviä kuten eläinten hoitoa ja kasvinviljelyä. Eniten tapaturmia sattuu eläinten hoidossa tai ...
 • Luonnonmukaisten maanparannusaineiden vaikutus kevätvehnän satotasoon ja katetuottoon 

  Holappa, Outi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla uusien maahan lisättävien luonnonmukaistenmaanparannus- ja tehosteaineiden vaikutusta kevätvehnän satotasoon ja katetuottoon viljelykierron ensimmäisenä vuonna. Tarkoituksena oli ...

Näytä lisää