Uusimmat viitteet

 • Jätteiden termisen käsittelyn kehittäminen : Case Fortum Waste Solutions Oy Riihimäki 

  Kuisma, Pepe (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jätteenpolttolaitoksilla on suuri rooli kaatopaikoille menevän jätteen määrän vähentämisessä. Jätteen poltto ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Polttoaineen suuri laadunvaihtelu ja sen sisältämät haitalliset aineet ...
 • Suomenojan voimalaitosalueen vesitase 

  Mahmood, Roshana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Espoossa sijaitsevan Suomenojan voimalaitoksen vesitase. Vesitasetta tarvitaan vuosittaisen vedenkulutuksen raportoinnin avuksi. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Maintpartner Oy, ...
 • Yleisten alueiden hulevesirakenteiden kunnossapidon kehittäminen : Case: Kouvolan kaupunki 

  Nora, Essi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hulevesien hallinta on laaja kokonaisuus, jonka merkitys kaupunkiympäristössä kasvaa jatkuvasti tiivistyvän rakentamisen myötä. Huleveden hallintaratkaisuiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon kohdistetaan ...
 • Kylä kaupungin sisällä : Ylä-Okeroisten kyläraitin kehittämissuunnitelma 

  Keto, Annariina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Hollolan ja Lahden alueella sijaitsevan Ylä-Okeroisten kyläraitin ympäristön maankäyttöä ja kehitystä. Alue on määritelty maakunnallisesti tärkeäksi kulttuuriympäristöksi. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Pilaantuneen maan in-situ-puhdistus sähkökinetiikan avulla : Laboratoriomallinnus 

  Niemelä, Johan (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa Interreg-hankkeen INSURE-toteutusta. Työssä kehitettiin pilaantuneen maan in-situ-puhdistusta sähkökinetiikan avulla tekemällä laboratoriomallinnus kentällä olleesta pilottikohteesta. Työ tehtiin Helsingin ...
 • Erotussuunnitelmaprosessin kehittäminen : Fortum Waste Solutions Oy Suomen tuotanto 

  Karjalainen, Johannes (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa työturvallisuutta Fortum Waste Solutions Oy:n Suomen tuotannon toimipaikoilla kehittämällä prosessin erotussuunnitelmaprosessia. Tavoitteena oli, että opinnäytetyön jälkeen toimipaikalla ...
 • Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma toimintavarmuuden välineenä Kanta- ja Päijät-Hämeessä 

  Ranta-aho, Heli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vesihuoltolaki (119/2001) ohjaa vesihuoltolaitosten toimintaa. Vuonna 2014 vesihuoltolaitosten häiriötilanteisiin varautumista tarkennettiin vesihuoltolaissa. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan ...
 • Tuotantolaitoksen vesitase : Case: St1 Renewable Energy Oy 

  Räty, Ilkka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää St1 Renewable Energy Oy:n Hämeenlinnan bioetanolintuotantolaitoksen vesitase, tutkia teoreettisen taseen ja toteuman eroavai-suudet sekä määrittää merkittävimmät vesitaseen optimoinnin ...
 • Juomapakkauksen elinkaaritarkastelu : Case: NWB-Finland 

  Orola, Anni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko NWB-Finland yrityksen uudenlainen Bag-inBox -juomapakkaus hiilijalanjäljeltään pienempi verrattuna vastaaviin markkinoilta löy-tyviin PET-muovisiin pakkauksiin. Opinnäytetyössä ...
 • Henkilökohtaisen päästökaupan toteuttaminen : case: Lahti CitiCAP 

  Väisänen, Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Henkilökohtaisella päästökaupalla viitataan jokaisen yksilön omien, ympäristölle haitallisten päästöjen, vähentämistä omien ratkaisujen kautta. Lahden CitiCAP-hankkeessa näitä päästöjen vähennyksiä pyritään suorittamaan ...
 • Tuusulan kunnan kiinteistöjen jätehuollon kehittämissuunnitelma 

  Särkkä, Laura; Ovaskainen, Julle (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tuusulan kunnalle ja sen tarkoituksena oli kartoittaa kunnan kiinteistöjen jätehuollon nykytilaa ja esittää parannusehdotuksia, jotta kunnan kiinteistöjen jätehuoltoa voidaan edistää. Opinnäytetyötä ...
 • Ympäristöjärjestelmän kehittäminen : Case: Lahden ammattikorkeakoulu 

  Kaikonen, Niklas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöjärjestelmää Lahden ammattikorkeakoululle. Työ on rajattu käytännön toimenpiteiden eli ympäristöohjelmien suunnitteluun ja sitä edeltävään rakentamisprosessiin, joka pitää sisällään ...
 • Pohjaveden hyödyntäminen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä Suomessa : Lahden seudun alueellinen tarkastelu 

  Kouvo, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tausteselvitys pohjaveden hyödyntämismahdollisuuksista rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjelmissä Suomessa ja erityisesti Lahden seudulla. Työn tilaajana toimi Lahden ammattikorkeakoulun ...
 • Energy Audit : Case: Zdroje WWTP and Kurenala WWTP 

  Vainio, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to examine the electricity consumption of a larger wastewater treatment plant Zdroje WWTP (177 000 PE) located in Poland, and a smaller wastewater treatment plant Kurenala WWTP (5700 PE), located ...
 • Juomakelpoista merivettä : teoriassa ja käytännössä 

  Juutilainen, Annakaisa; Kunnas, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin maailmassa vallitsevaa puhtaan veden pulaa ja mahdollisuuksia, joita meriveden puhdistaminen juomakelpoiseksi tar-joaa tämän ongelman vähentämiseen. Aihetta tutkittiin teorian lisäksi käy-tännön ...