• E-KAUPPAPORTAALIN MAHDOLLISUUDET PK-YRITYKSELLE 

   Järvenpää, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia e-kauppaportaalin mahdollisuuksia ja hyötyjä pk-yritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota pk-yrityksille tietoa, miksi e-kauppaportaalin käyttöönotto olisi varteen otettava ...
  • E-maksu ratkaisuna yrityksille ja yhteisöille 

   Kuusinen, Niko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaiselle yritys- ja yhteisötoiminnalle verkkokaupan e-maksu on järkevä vaihtoehto rakentaa. E-maksu on Nordean tarjoama palvelu, jossa verkkokaupan asiakas voi hoitaa ...
  • E-urheilun IT-vaatimukset 

   Iso-Anttila, Ville-Waltteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa, mitä digitaalinen pelaaminen ja elektroninen urheilu on ja mitä vaatimuksia pelaamiseen liittyy. Elektroninen urheilu on yksi tämän hetken suurimmista ja nopeimmin kasvavista ...
  • Edelleen matkalla 

   Marttinen, Mona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Miten minusta tuli minä eli oman taiteilija identiteetin rakentuminen. Kuvaan tekstissäni asioiden, tapahtumien ja matkojen vaikutusta identiteettini rakentumiseen, lapsuudesta tähän päivään asti. Matkustamisen ja matkalla ...
  • Edellytysten luominen ja varmistaminen rakennustyömaalla eri työvaiheissa 

   Välimäki, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tuotannon edellytysten luomista ja varmistamista yleisellä tasolla. Opinnäytetyössä tutustuttiin Lean-rakentamiseen ja sen erilaisiin työkaluihin, joiden avulla saadaan kehitystä ...
  • Educating Students of SAMK Pori Campus in Classroom Ergonomics 

   Setälä, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this thesis was to improve study ergonomics in the population of Satakunta University of Applied Sciences students. The objective was to create a material giving suggestions for the target population on how ...
  • Educational course of deep tissue massage and myofascial release techniques for SAMK physiotherapy students 

   Kopacz, Natalia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of the thesis was to create an educational course of Deep Tissue Massage and Myofascial Release Techniques for SAMK physiotherapy students. The theoretical part of the course covers introduction to the notion ...
  • An educational tool in massage therapy for physiotherapy students - theory and practice 

   Jukkola, Timo; Reunanen, Sauli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this thesis was to produce an educational DVD in soft tissue mobilization for physiotherapy students. The purpose of this DVD is to further develop the student’s skills by building upon the foundation established ...
  • An educational tool of exercise therapy for people with early symptoms of hip osteoarthritis 

   Nikula, Linda (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to create an educational tool to increase the knowledge of hip osteoarthritis and the awareness of the benefits of exercise therapy among people with early symptoms of hip osteoarthritis. In ...
  • Edunvalvonnan historia ja kehitys 

   Nikkanen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimusongelmana työssä oli selvittää, mitä edunvalvonta tarkoittaa ja miten siitä päätetään, miten edunvalvonta on muuttunut vuosien saatossa ja miten edunvalvonnan muutokset ovat vaikuttaneet maistraattien työhön. Työn ...
  • Edunvalvonnan päättyminen ja edunvalvojan vaihto 

   Leinonen, Lea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten täysi-ikäisten ihmisten edunvalvonta on Suomessa järjestetty ja miten se käytännössä toteutuu. Otin tarkastelun alle erityisesti tilanteet, joissa edunvalvonta päättyy ...
  • Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus - opaslehtinen 

   Viitaniemi, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta kertova opaslehtinen Pappilanlammen Palvelukeskuksen henkilökunnalle, asukkaille ja heidän omaisilleen. Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektina. ...
  • Edunvalvontavaltuutuksen merkitys maatalousyrittäjän kannalta 

   Kaitala, Hannaleena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Edunvalvontavaltuutuslain mukaan henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön huolehtimaan asioista siinä tapauksessa, että tulee itse henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun syyn vuoksi itse ...
  • Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä valtuutetun asema 

   Koskinen, Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia edunvalvontavaltuutukseen liittyviä perusasioita, joita jokaisen valtuutusta vakavasti harkitsevan ja valtuutetuksi aikovan henkilön tulisi tietää ennen valtuutuksen allekirjoittamista. ...
  • Eettinen ja arvojohtaminen johtamisessa 

   Hallamaa, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli eettinen ja arvojohtaminen organisaatiossa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä on eettinen johtaminen ja arvojohtaminen, ja miten ne liittyvät aikaisempiin johtamiskäsityksiin ja -menetelmiin. ...
  • Eettinen kuluttajabrändi: esimerkkinä Reilu Kauppa 

   Forsbacka, Marissa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä tutkittiin eettistä kuluttajabrändiä; millainen on eettinen kuluttajabrändi, miten se voidaan määritellä? Työ on laadullinen tutkimus, dokumentaatioanalyysi. Työssä tarkasteltiin valmiita aineistoja tematisoimalla ...
  • Eettinen perusta Rauman kaupungin kotisairaalassa 

   Aronen, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida kotisairaalan arvojen toteutumista käytännössä Rauman kaupungissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kotisairaalan henkilökunta ja potilaat arvioivat kaupungin ...
  • Eettinen sijoittaminen 

   Haapaniemi, Annika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli eettinen sijoittaminen. Tarkoituksena oli selvittää yleisesti rahastosijoittamista ja eettisen sijoittamisen tunnusmerkkejä. Tavoitteena oli tutkia eettisten rahastojen toimintaa ja sisältöä ...
  • Eettisyyden merkitys markkinoinnissa 

   Rantala, Henna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kahta eri mainoskampanjaa kolmen eri eettisen teorian avulla ja luoda tietoa siitä, miten markkinoinnissa on lainsäädännön lisäksi huomioitava myös sen eettisyys. Tutkittavat ...
  • THE EFFECT OF KINESIO TAPING IN CHRONIC NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN 

   Makeeva, Anna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis is to find out the effect of Kinesio taping on patients with low back pain (LBP). LBP is the most common musculoskeletal disease affecting all human beings. It effects on activities of daily ...