Viitteet 1252-1271 / 7943

  • Gamification of crucial subordinate skills training in working life 

   Vaaheranta, Vilma (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to explain how gamification can be utilized when learn-ing crucial subordinate skills. The term gamification, its advantages and challenges are determined in this paper. Furthermore, subordinate ...
  • Geneettinen algoritmi 

   Aziz, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään uusinta ajatusmallia edustavaa ja suurta suosiota saavuttanutta optimointimenetelmää. Kyseessä on geneettinen algoritmi, jonka esikuva on genetiikka ja luonnossa tapahtuva evoluutio. ...
  • Generational transfer in small business operating in Finland 

   Sundholm, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Purpose of this thesis was to discover different possibilities for generational transfer in a small business operating in Finland. Thesis was ordered by a case company that is a private entrepreneurship founded nearly 30 ...
  • Geokätköilyn hyödyntäminen Satakunnan luontomatkailussa 

   Vuorela, Taija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten geokätköilyä voitaisiin hyödyntää Satakunnan luontomatkailun kehittämisessä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Satakunnan vetovoiman kehittäminen valtakunnallisena ja ...
  • Geometria : Ojalain laskuopit 

   Ojala, Timo
   Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja C, Oppimateriaalit 2/2016 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Geopark- alueella sijaitsevien matkailupalveluiden kartoitus ja konseptointi - Case: Lauhanvuori Region 

   Uuro, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyöni tarkoitus oli kartoittaa, mitä matkailupalveluja Lauhanvuori Region- Geopark- alueella tarjotaan tällä hetkellä sekä millaisia palveluja yrittäjät toivoisivat alueelle enemmän. Tutkimuksessa selvitettiin ...
  • Geotekniikka - maaluokituksesta geoteknisen suunnittelun perusteisiin 

   Myllykoski, Johannes (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia geotekniikkaan keskeisesti kuuluvia maaluokitusta, pohjatutkimusmenetelmiä sekä eurokoodin mukaisia geoteknisen suunnittelun perusteita. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten maaperästä ...
  • Geriatrisen poliklinikan toiminta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä 

   Ojala-Seppä, Soile (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän geriatrisen poliklinikan toimintaa, ja laatia siitä kirjallinen toimintamalli. Geriatrinen poliklinikka on gerontologisen ...
  • German expatriate in a French organization -a love story? : Case company: Areva NP 

   Tayfur, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to study expatriation process in Areva NP and to study how expatriates experience Areva NP as workplace. Other purposes were to evaluate the work motivation and work satisfaction in the company ...
  • Geronomin toimenkuvan kehittäminen Säkylän kunnassa 

   Vehmanen, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sitä prosessia, jonka tuloksena Säkylän kuntaan perustettiin geronomin toimi. Geronomin toimen perustaminen perustui kansalaisraadin laatimaan julkilausumaan, jonka johdosta ...
  • Geronomin työ Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä asiakkaiden ja työntekijöiden kokemana 

   Harju, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää geronomin työtä, geronomi- ammattinimikkeen tunnettuutta ja geronomin työn näyttäytymistä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä (PoSa). Tavoitteena on geronomin osaamisen ...
  • Geroteknologia ikääntyneen kotona asumisen tukena 

   Heilä, Sirpa; Aitta, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia laitoshoidon vähentämiseen sekä ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen ja kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Uusikaupunki on ikärakenteeltaan ...
  • Get Together-orientaatiopäivän suunnittelu ja toteutus vaihto-opiskelijoille Satakunnan ammattikorkeakoulussa 

   Judin, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakouluun syyslukukaudeksi 2012 saapuneille vaihto-opiskelijoille sekä kansainvälisille tutoreille yhteinen tapahtuma, Get Together-orientaatiopäivä. ...
  • GLOBAALI PALKKAHALLINTO : CASE: Yritys Oy 

   Salo, Paula (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistyössä tutkittiin globaalia palkkahallintoa, sen käsitettä, vaatimuksia ja globaalin palkkahallinnon käyttöönottoa kansainvälisesti toimivassa yrityksessä. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kohdeyritys pääsee ...
  • Global Call Center Services Finland Oy:n perehdytyskansio : Norcall 

   Urpilainen, Nina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijälle työn ja työolosuhteiden edellyttämään ohjausta. Ohjauksella tarkoitetaan työntekijän perehdyttämistä työpaikan olosuhteisiin, koneiden ja laitteiden ...
  • Gongrid itselleluovutuksen apuna Tiedepuiston työmaalla 

   Seppälä, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä Congrid -sovelluksen käyttöä YIT:n työmaalla Porissa, jossa urakkakohteena oli ammattikoulu WinNovan uudet tilat. Rakennuksessa sijaitsi aiemmin Satakunnan Ammattikorkeakoulu. ...
  • GPGPU - PROSESSORIN KORVAAMINEN NÄYTÖNOHJAIMELLA YLEISHYÖDYLLISISSÄ OHJELMISSA 

   Suvanto, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua GPGPU-tekniikkaan, jolla näytönohjaimia voidaan hyödyntää yleishyödyllisessä laskennassa ja näin siirtää laskentaa pois pelkästään prosessorin harteilta. Tekniikka on osoittanut ...
  • GPRS-yhdysliikenne 

   Rahkola, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä otettiin käyttöön IP-tunneli Satakunnan ammattikorkeakoulun GPRS-verkosta oululaiseen Octopus-verkkoon. Tavoitteena oli selvittää erilaiset mahdollisuudet VPN-yhteyden toteuttamiseksi ja saada yhteys ...
  • GPS-paikantimen integrointi pilvipalveluun 

   Varjo, Janne (2019)
   Tämän opinnäyteyön aiheena oli integroida GPS-paikannin pilvipalveluun Bluugo Oy:n toi-meksiantamana. GPS-paikantimien integrointi oli osa Bluugon Tracking Cloud™ -ohjelmistoalustan tuotekehitystä. Opinnäytetyötä varten ...
  • GPS-pohjainen optimointijärjestelmä Rauman sataman konttiliikenteessä 

   Huuhka, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Rauman sataman konttiterminaali on vuonna 2007 kriittisessä pisteessä, konttiliikenteen kasvun kannalta. Kasvumahdollisuudet ovat nykyisillä toimintatavoilla lähes mahdottomat. Näin ollen täytyy miettiä uusia vaihtoehtoja ...