Viitteet 1944-1963 / 7972

  • Jaettavaksi : kuvataideterapia erityisopetuksen menetelmänä 

   Vartiainen, Marja
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 2/2009 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksen tiimityössä 

   Kuusisto, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan jaettua johtajuutta raumalaisessa varhaiskasvatusyksikössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yksikön jaetun johtajuuden tilaa vuorovaikutuksellisesti yksikön henkilöstön ja esimiehen kanssa. Lisäksi ...
  • Jakelulogistiikka ja asiakkuudenhallinta vähittäiskaupassa 

   Kuusinen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää vähittäiskaupan jakelulogistiikkaa. Tutkimus keskittyi kokonaisvaltaiseen jakelu- ja myymälätoiminnan kartoitukseen vähittäiskauppakonsernin kolmessa toimipisteess ...
  • JAKELUREITTIEN UUDELLEEN SUUNNITTELU JA TEHOSTAMINEN 

   Vainio, Juho (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehostaa ja uudelleen suunnitella DB Schenker Porin toimipisteen jakelureittejä. Porin toimipisteen jakelureitit olivat kaavoihin kangistuneet ja niitä oli aika parantaa. Näin ollen ...
  • JAKOKESKUKSEN ASENNUKSET 

   Ollila, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kirjallisuus ei ota kantaa mitenkään siihen, miten keskukseen lisätään kalusteita tai mitä sinne voi lisätä. Jakokeskuksen asennukset ovat liikaa ns. perinnetietoa, joka kulkee asentajalta toiselle kisälliperiaatteella. ...
  • Jalkapalloilijoiden terveystottumukset 

   Hongisto, Silja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa jalkapalloilijoiden terveyskäyttäytymistä, terveydentilaa ja terveyspalvelujen käyttämistä kyselytutkimuksen avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa urheilijoiden ...
  • Jalkapallojunioreiden motorinen oppiminen 

   Halmela, Arttu; Partanen, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, voidaanko monipuolisella harjoittelun ohjauksella vaikuttaa jalkapallojunioreiden juoksunopeuteen ja tekniikkaan. Jalkapalloliitto painottaa 12-13-vuotiaiden junioreiden ...
  • Jalkapalloturnaussuunnitelma NiceFutikselle 

   Ketonen, Jessica (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli jalkapalloturnauksen suunnitteleminen porilaiselle naisjalkapalloseuralle NiceFutikselle. Työn tarkoituksena oli selvittää mitä asioita tulee ottaa huomioon turnausta suunniteltaessa ja kuinka ...
  • Jalkautuva päihdetyö "Klaari" Porin psykososiaalisissa laitospalveluissa 

   Heinonen, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksessa laadittiin jalkautuvan päihdetyön strukturoitu malli Porin psykososiaalisten laitospalveluiden työyhteisöön. Tuloksissa tarkasteltiin työn vaikuttavuutta asiakaskunnassa. Jalkautuva asiakkaan kotona tehtävä ...
  • Jalkojen hoidon ohjaus hoitokodissa 

   Laakso, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ohjata Hoitokoti Hyrkin puiston henkilökun-taa ja asukkaita jalkojen omahoidosta ja jalkavaivojen tunnistamisessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ohjaajille ja asukkaille ...
  • Jane Doe 

   Pietiläinen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän kirjallisen opinnäytteen kahdessa esseessä käsitellään kuolemaa ja lihallisuutta monesta eri näkökulmasta. Tekstissä käsitellään pelkoa ja sen kokemisen muotoja suhteessa kuolemaan. Siinä ei oteta erityisemmin kantaa ...
  • Japanese customer service culture and driving factors behind it 

   Perolainen, Emma (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The subject of the thesis was Japanese customer service culture and the driving factors behind it. Fons Trompenaars’ and Geert Hofstedes culture studies were handled as the main part of the theoretical part of the thesis, ...
  • Jarrunauhan katkaisu työvaiheen kehittäminen 

   Venttola, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää Rolls-Royce Oy Ab:n huoltoosastolla päivittäin tapahtuvaa työvaihetta. Tarkoituksena oli selvittää millaisia erilaisia vaihtoehtoja tämän työvaiheen toteuttamiseen on ...
  • Jatkuva Integraatio. Case: Cimcorp Oy 

   Ruohonen, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa integraatiotestejä automaattisesti suorittava jatkuvan integraation järjestelmä Cimcorp Oy:lle. Opinnäytetyö tehtiin yrityksen tuotteen kehitystä ja testausta varten yrityksen ...
  • Jatkuva säästäminen : Case Honkilahden Osuuspankki 

   Virtanen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Lokakuussa 2013 julkistetun OP-Pohjolan kotitalouksien barometrin mukaan yli puolet suomalaisista kokee varallisuuden kasvattamisen joko melko vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Myös aiemmin vuonna 2012 julkaistun barometrin ...
  • Jatkuvan integraation toteutus tukiasemaohjaimen hälytyksen ja elvytyksen hallinnalle 

   Riikonen, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa jatkuva integraatio tukiasemaohjaimen hälytyksen ja elvytyksen hallinnan ohjelmalohkolle. Hälytyksen ja elvytyksen hallinnan ohjelmalohko toimii DX200 GSM matkapuhelinjärjestelmän ...
  • Jatkuvuussuunnittelun aloittaminen PK-yrityksessä 

   Antila, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Jatkuvuudenhallinta on edelleen melko vähän tunnettu aihepiiri yritysmaailmassa. Jatkuvuudenhallinta on riskienhallinnan keskeisin osa-alue. Sen merkitys on korostunut kaikenlaisten erityyppisten tahallisten ja tahattomien ...
  • Jauhatuspiirin toiminnan analysointi ja optimointi 

   Raitolampi, Rauli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Työn teoreettisessa osuudessa selvitettiin jauhatuspiirin käsitettä, luokituksen periaatteita sekä hydrosyklonien rakennetta, toimintaa ja toiminnan analysointimenetelmiä. Tämän insinöörityön kokeellisen osuuden ensimmäisessä ...
  • Jauhinkappaleiden ja dispergoinnin vaikutus titaanidioksidin märkäjauhatukseen 

   Anttila, Tita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   TIIVISTELMÄ Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli määrittää eri jauhatusparametrien vaikutusta titaanidioksidin märkäjauhatukseen. Työn kokeellinen osuus tehtiin Sachtleben Pigments Oy:n tuotekehityslaboratoriossa ...
  • Jeesari - Verkkopalveluopas Karhuseudun nuorille 

   Korpi, Anniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyöprojekti oli Porin kaupungin nuorisoyksikön tilaama. Projektin tarkoitus oli luoda palveluopas Karhukuntien nuorille. Aiemmin paperisena ilmestynyt opas haluttiin nettisivuksi, koska silloin opasta on ...