Viitteet 7160-7179 / 7943

  • Vaakakoneiden toteutus nykytekniikalla 

   Rantala, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää Satakunnan ammattikorkeakoulun sähkölaboratoriossa olevien vaakakoneiden eli sähkömoottorien koestuslaitteistojen modernisointimahdollisuuksien kartoittaminen ja mahdollinen ...
  • Vaarallisen aineen kuljetuksen automaattinen tunnistaminen konenäöllä laivassa 

   Toivonen, Kalle (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää konenäön hyödyntämistä vaarallisen aineen kuljetusten tunnistamisessa matkustaja-autolautalla. Työn tilaajana oli Rauma Marine Constructions Oy, joka myös antoi aiheen työlle. Työssä ...
  • Vaarallisten aineiden kuljetus : Case Aspokem Oy 

   Jokinen, Hanna-Mari; Kiela, Malviina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on vaarallisten aineiden kuljetukset. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, millaisia säännöksiä ja asetuksia vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy. Teoriaosassa tutkimme yleisesti ...
  • Vaarallisten aineiden käsittely Mäntyluodon satamassa 

   Nätkin, Patrik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vaarallisten aineiden käsittelyä Porin Mänty-luodon satamassa. Tutkimus koski toimeksiantajana toimivan satamaoperaattorin kontti- ja kappaletavaraliikennettä. Vaikka tutkimus rajattiin ...
  • Vaatimukset ja vakavuus pienalukselle 

   Liias, Tomi (2018)
   Työn tarkoituksena oli arvioida pienen aluksen turvallisuutta lähinnä vakavuusanalyyseillä. Lisäksi työssä selvitetään perusvaatimuksia vakavuusnäkökulmasta kansainvälisistä yleissopimuksista ja säännöistä. Työn kohteena ...
  • Vaatteiden ja asusteiden maahantuontiprosessi Yhdysvalloista Suomeen 

   Ruponen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli vaatteiden ja asusteiden maahantuontiprosessi Yhdysvalloista Suomeen. Tarkoituksena oli perehtyä vaatteiden ja asusteiden maahantuontiprosessiin, siihen miten se etenee ja mitä siihen kuuluu. ...
  • Vaatteiden vapaakauppa Ranskan kanssa 

   Koskela, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia miten Suomen ja Ranskan välinen vaatekauppa eroaa Saksan ja Suomen välisestä vaatekaupasta. Ranskalla on Euroopan toiseksi suurin talous Saksan jälkeen. Vuonna 1995 Suomi liittyi ...
  • Vaellusreittien luokittelua ja tuotteistamista Satakunnan luontomatkailun kehittämiseksi 

   Marttila, Hanna-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Luonto- ja hyvinvointimatkailu, aitouden arvostaminen ja elämänrytmin hidastaminen ovat nousseet jopa maailmanlaajuisiksi trendeiksi. Kevyt luontoliikunta on nostettu Suomessa matkailun tuotekehityksen kärkeen, ja ...
  • Vahtikonemestarin perehdytys M/S Kristina Katarina laivaan 

   Esko, Hannu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työssä on perusohjeet alkavalle vahtikonemestarille Kristina Katarina laivaan jotta perehtyminen kävisi helpommin ja turvallisemmin. Työssä käydään läpi normaaleita vahtikonemestarin toimia. Ohjeet check listojen täyttöön, ...
  • VAHVUUTTA VANHEMMUUTEEN PERHERYHMIEN KEHITTÄMINEN OHJAAJIEN NÄKÖKULMASTA SATAKUNNASSA 

   Haaparanta, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Satakunnan alueen perheryhmien ohjaajien kokemuksia Vahvuutta vanhemmuuteen – perheryhmän toteutumisesta, koulutuksesta ja yhteistyöstä liittyen perheryhmätoimintaan. Tavoitteena ...
  • Vaihdelaatikon tuennan suunnittelu 

   Tuominen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn tarkoituksena on suunnitella teollisuuskäyttöön tarkoitetun vaihdelaatikon testauslaitteiston kiinnikkeet. Käsitellä suunnittelun eri vaiheita ja tuoda esille asiakkaan ja suunnittelin välistä vuorovaikutusta. ...
  • Vaiheita 

   Vuorenoja, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö koostuu kolmesta valokuvasta sekä laudasta. Kuvallisessa osuudessa käytettiin murteella kirjoitettua tekstiä. Kirjallisessa osuudessa kerrottiin italic-tyylistä sekä muutamasta variaatioista, Porin ...
  • Vaihteensiirtovivusto puimuriin 

   Döfnäs, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella leikkuupuimuriin uusi vaihteensiirtovivusto. Puimureissa on ollut käytössä jo yli 20 vuotta sama järjestelmä. Vivusto siirtää liikkeen puimurin hytistä vaihdelaatikkolle, joka sijaitsee ...
  • Vaihtelua ruisleipään ja saunaan : Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin hoitotyön opiskelijoiden ajatuksia kansainvälisen vaihdon motivoivista ja estävistä tekijöistä 

   Kauppi, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Porin hoitotyön opiskelijoiden ajatuksia kansainvälisen opiskelijavaihdon estävistä ja motivoivista tekijöistä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Vaihto-omaisuuden hallinta ja palvelutason ylläpitäminen Rauman Akku Oy:ssä 

   Törni, Juhani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli vaihto-omaisuuden hallintaa ja palvelutason ylläpitämistä. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka pk-tason tekninen tukkukauppa, Rauman Akku Oy, voisi järkeistää varastotoimintojaan siten, että ...
  • Vaihto-opiskelijoiden mielikuvat Satakunnan maakunnasta ja Suomesta 

   Salonen, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vaihto-opiskelijoiden mielikuvat Satakunnan maakunnasta ja Suomesta. Opinnäytetyön tutkimustehtävänä oli selvittää minkälainen mielikuva vaihto-opiskelijoilla oli Satakunnan maakunnasta ja ...
  • Vaihto-opiskelun vaikutukset - ammatillisesta identiteetistä urasuuntautumiseen 

   Juntunen, Sara-maaria (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää teemahaastatteluiden avulla, miten opiskelijavaihdon suorittaneet opiskelijat kokivat sen vaikuttaneen heidän ammatilliseen identiteettiinsä sekä siihen, millaisena he kokivat ...
  • Vaihtoehtoinen hoitokoti Skovly : "Täällä pysyn kunnes kuolen" 

   Pääkkö, Viivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten tanskalaisen vaihtoehtoisen hoitokodin asukkaat kokevat elämänlaatunsa muuttuneen hoitokotiin muutettuaan. Asukkaat vaihtoehtoisessa hoitokodissa ovat päihteidenkäyttäjiä, joiden ...
  • Vaihtoehtona kotikoulu 

   Hellman, Marianne; Ruisma, Teresa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Satakunnan alueella sijaitsevan 7 kotikoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden ja heidän opettajiensa näkemyksiä kotikoulusta: millaista siellä on opiskella ja opettaa. Tutkimusaineisto koottiin ...
  • Vaikeavammaisten kokemuksia henkilökohtaisesta avusta 

   Aittokallio, Anniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, että miten asiakkaat kokevat henkilökohtaisen avun merkityksen arjessaan sekä miten he kokevat hyötyvänsä henkilökohtaisen avun palvelusta. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen ...