• Askeleet kohti vakioituja tahtiaikoja 

   Puoskari, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarkastella ja tehdä esiselvitys siitä, miten Normet Oy:n tuotanto voitaisiin siirtää paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoon. Opinnäytetyössä tutkittiinkin operatiivisesta näkökannasta, mitä ...
  • Aurinkolämmönkeräimen telineen suunnittelu 

   Saijonkari, Eero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella säädettävä, mukautuva ja yksinkertainen teline aurinkolämmönkeräimille. Aihe on saatu Riihimäen metallikaluste Oy:ltä. Kallistuskulmaltaan kiinteät telineet aiheuttavat ...
  • AutoCad- ja CADS Planner-suunnitteluohjelmien automatisoinnin selvittäminen 

   Suhonen, Veli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena alun perin oli automatisointimenetelmien selvittäminen AutoCad- ja CADS Planner-suunnitteluohjelmiin Proxion Oy:lle. Tarkoituksena oli selvittää menetelmiä joilla voitaisiin helpottaa ja ...
  • Automatisoidun sorvaussolun toimintavarmuuden kehittäminen 

   Huttunen, Ilmari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Debomix Oy:n käytössä olevan automatisoidun sorvaussolun nykytila ja pohtia, mitkä tekijät vaikuttavat solun toimintaan. Tavoitteena on löytää keinot, joilla varmistetaan ...
  • Bike Up - moottoripyöränostin 

   Timlin, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Tuusniemellä ja Kuopiossa toimivalle Lekasteel Oy:lle. Työssä kehitetiin jo olemassa olevaa moottoripyöränostinta. Työn tavoitteena oli saada aikaan tuotannossa ja myynnissä olevaa moottoripyöränostinta ...
  • BioGrate- arinarasitusparametrien tarkastelu 

   Baranov, Roman (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella nykyisen BGU- arinasarjan arinarasitusta kW/m2. Työ tehtiin MW Power Oy:n toimeksiannosta. Pääaiheena työssä oli luoda asiakkaalle työkalu, joka helpottaisi laitostietojen läpikäyntiä ...
  • Biokattilan tuliputkien tukkeutuminen 

   Lehto, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mistä Kuopion Energia Oy:n biokaasukattilan palamisjätteen suureen määrän aiheuttavat ongelmat johtuivat. Opinnäytetyössä pyrittiin myös ratkaisemaan ongelmat, mikäli se olisi ...
  • CCT10 – testauslaitteen mekaniikkasuunnittelu 

   Virkalevo, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa laboratoriomittakaavainen CCT10-testilaitteen prototyyppi. Työn toimeksiantaja oli kartonkivalmistaja Powerflute Oyj, joka halusi aloittaa oman tuotetestauksen. ...
  • CFB-kattilan materiaalimäärälaskennan kehittäminen 

   Tuomala, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laskea materiaalimäärät CFB-kattilan (InLine) tulipesälle. Laskennan tavoitteena oli päästä 5 prosentin tarkkuuteen kun verrataan laskennassa käytettyjä arvoja toteutuneen projektin ...
  • Civil Engineering & Design Standards Manual 

   Vänttinen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Civil Discipline Engineering department in Foster Wheeler Energia Oy takes care of the construction of foundation, steel frame, platforms, cladding/roofing, HVAC, elevator, hoist and central vacuum system of the boiler ...
  • CMT-TEKNOLOGIA ROBOTTIHITSAUKSESSA 

   Pesonen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa robottihitsauksen laatua ja nostaa tuottavuutta hyödyntämällä CMT-teknologiaa. Tutkimus tehtiin Savonlinna Works Oy:lle. Opinnäytetyössä tutkimuksen avulla tarkasteltiin CMT-hitsau ...
  • Comos-käyttöohje Talteenottodivisioonalle 

   Nykänen, Elke (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli tehdä yleisohje Comos-suunnitteluohjelman käytöstä Andritz Oy:n talteenottodivisioonalle. Työhön kuului selvittää, kuinka laajasti Comos-suunnitteluohjelmaa käytetään sekä millaisia dokumentteja sillä ...
  • DFMA erikoisajoneuvon varustelun suunnittelussa 

   Jauhiainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli erikoisajoneuvon varusteluun käytettävien levyosien suunnittelu. Työn tavoitteena oli levyosien valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden kehittäminen sekä 3D-mallien ja valmistuspiirustusten tekeminen. ...
  • Emmental-suolaamon uudistus 

   Vatanen, Hannu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Valio Oy Lapinlahden tehtaan emmental-suolaamoprojektin suolavesien ajotapa-suunnittelu, laitteistojen layout-suunnittelu ja prosessisuunnittelu. Nykyinen suolaamo on käyttöikänsä loppupuolella ...
  • Energiapuristin 

   Kakko, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää energiapuun puristamisen mahdollisuuksia. Työssä tutustuttiin energia-alalla käytettäviin menetemiin sekä selvitettiin alan toimintaympäristöä. Lisäksi vertailtiin eri menetelmien ...
  • Energiapuukouran tuotetiedon hallinta 

   Kärkkäinen, Anssi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Farmikko Oy ja aiheena oli energiapuukouran tuotetiedon hallinnan perusteiden luonti. Yhdelle laitteelle tuotettua tuotetiedon hallintatapaa voidaan soveltaa myöhemmin muihin laitekokonaisuuksiin. ...
  • Ennakkohuollon käyttöönotto kunnossapidon tietojärjestelmässä 

   Pasanen, Petrus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli käyttöönottaa ennakkohuolto-osio jätevedenpuhdistamon toimin-nanohjausjärjestelmä. Käyttöönottoon kuului ennakkohuolto-osioon tutustuminen, ohjekirjallisuu-den hankinta, huolto- ja tarkastusohjeiden ...
  • Ennakkohuoltosuunnitelmat ja työohjeet apatiitin rikastuksessa käytettäville laitteille 

   Kervinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä laadittiin apatiitin rikastuksessa käytettävien laitteiden ennakkohuoltosuunnitelmat ja työohjeet. Työ tehtiin Yara Suomi Oy Siilinjärven kaivoksen rikastamolle. Työ rajattiin nauhasuotimen, jauhatusmyllyjen ...
  • Eri lujuusluokan terästen ja hitsausmenetelmien vaikutus pienaliitoksen väsymislujuuteen 

   Laitinen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on tehty Ponsse Oyj:lle Kuopiossa osana Savonia-amk:n KorrTest-hanketta. Opinnäytetyössä tutkittiin kahden eri lujuusluokan teräksen pienahitsausliitoksen kestävyyttä väsyttävän kuormituksen alaisina. Osa ...
  • Esiselvitys savukaasujen puhdistamisesta 

   Tiihanoff, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selvitys savukaasujen puhdistamisesta asiakkaan kohteessa. Olennaisena osana työtä oli kattilalaitosten toiminnan ymmärtäminen sekä paneutuminen erilaisten savukaasujen puhdistusmenetelmien ...