KoulutusalaLuonnonvara- ja ympäristöala

  • Budjetointipalvelupakettien kehittäminen ProAgria Pohjois-Savossa 

   Pitkälä, Joakim; Rönkkö, Nina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tuottajahintojen lasku on vaikeuttanut monen maatilan arkea viime aikoina. Kustannukset ja tuotantopanosten hinnat eivät ole laskeneet samassa suhteessa kuin tuotteille maksettava hinta. Kun tuottajahintojen lasku ja ...
  • Development Needs of the Dairy Farms in Kosovo 

   Kokko, Tiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Abstract Kosovo is a country that has been independent since 17th February 2008. The population is about 2 000 000 people. Almost half of the people are unemployed and most of the people are aged less than 30 years. ...
  • Digitaaliset palvelut hevosfysioterapeuttien apuna 

   Saarenpää, Oona (2020)
   Digitaaliset palvelut ovat helpottaneet monien alojen ammattilaisten työntekoa ja asiakaspalvelua. Digitalisaatio on toivottu arjen ja työn apuväline, etenkin sosiaali- ja terveysalalla kuntoutusprosesseissa ja se on nyt ...
  • eHieho : Tuotantokustannuslaskurin kehittäminen 

   Jääskeläinen, Marita (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hiehon kasvatuskustannuksista ei olla kovin hyvin perillä, eikä niiden vaikutuksesta maidontuotannon uudistuskustannuksiin. Kun saadaan hiehon kasvatuksen aiheuttamat kustannukset näkyviksi, voidaan samalla kiinnittää ...
  • eHieho-ohjeet 

   Pasanen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hiehojen tuotantokustannukset ovat merkittävä osa maidontuotannon kustannuksia ja siksi niihin on syytä kiinnittää huomiota. Usein hiehon kasvatuksen todellisia kustannuksia ei huomata ja ne mielletään alhaisemmaksi kuin ...
  • Ei-sukulaisten väliset omistajanvaihdokset maatiloilla 

   Aittola, Mira-Kaisa; Tähtivaara, Titta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ei-sukulaisten väliset omistajanvaihdokset yleistyvät Suomessa, sillä tiloilta ei löydy jatkajia oman perheen sisältä. Tiloja vuokrataan ja myydään perheen ulkopuolelta tuleville jatkajille, jotta tilojen toiminta säilyy ...
  • Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu Pohjois-Savossa : Kysely maidontuottajille ja talliyrittäjille 

   Rautiainen, Tarja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Eläinlääkäripalveluilla on suuri merkitys, sillä maidontuotantotilojen ja talliyritysten taloudellinen tulos on kiinni eläinten terveydestä. Eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua tutkittiin Pohjois-Savon alueella ...
  • Eläinsuojelu ja sen valvonta 

   Manninen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Yleinen kiinnostus eläinten hyvinvointiin on lisääntynyt ja eläinsuojeluvalvonnan riittävyys on noussut Suomessa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Eläinsuojelulailla suojellaan eläimiä kärsimykseltä, kivulta ...
  • Eläinten hyvinvoinnin parantaminen kombinavetassa : Case Holstilan maatila 

   Holmström, Markus (2020)
   Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995 maatiloja oli 100 000. Näistä joka toisella oli kotieläimiä, ja tilojen keskikoko oli 22 hehtaaria. Vuonna 2018 maatiloja oli jäljellä enää 49 500, ja tilojen keskikoko oli ...
  • Eläinten käsittelyn tapaturmariskit ja eläinten hoitokäytännöt 

   Saarinen, Maarit (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomalaisilla nautatiloilla tapahtuu useita tapaturmia ja läheltä piti tilanteita eläinten kanssa eri karjanhoito tilanteissa. Vain osasta raportoidaan eteenpäin MELA:lle ja haetaan korvauksia. Silti suuri osa ihmisistä, ...
  • eMerkin hyödyllisyys lypsykarjatiloilla 

   Kuorikoski, Piia-Marie (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Omistaessaan tai hallitessaan yhden tai useamman nautaeläimen on rekisteröidyttävä nautakarjan pitäjäksi. Ennen nautakarjan hankintaa on toimitettava rekisteröintilomake sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, missä ...
  • Emolehmien kivennäisruokinta Suomessa 

   Räty, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomalainen emolehmien kivennäisruokinta on perustunut tähän asti lypsylehmien ja lihanautojen kivennäissuosituksiin. Nämä suositukset eivät välttämättä aina vastaa emolehmien todellista kivennäistarvetta. Emolehmien ...
  • Emolehmien rakennearvostelutulokset vuosina 2013–2019 

   Suutarinen, Milla (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhteen liharotuisten nautojen rakennearvostelutuloksia ja tutkia rotujen välisiä eroavaisuuksia. Opinnäytetyössä käsiteltiin suomalaista liharotujen rakennearvosteluaineistoa vuosilta ...
  • Emolehmien rotukohtaiset poistot 

   Seppänen, Heidi (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin emolehmätarkkailussa mukana olleiden nautojen poistojen syitä. Tutkimuksessa olivat mukana lehmät, joilla oli vähintään yksi jälkeläinen ja sonneista ne, joilla oli yli 10 jälkeläistä. Tutkimuksen ...
  • Emolehmätuotanto vai hiehon sopimuskasvatus? : Case-tutkimus Vanha-Peltosalmen tilalle 

   Lång, Sanna; Pakkanen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yhä useampi maidontuottaja on kiinnostunut hiehonkasvatuksen ulkoistamisesta, mutta hiehonkasvattajia on Suomessa vielä kuitenkin melko vähän. Moni ei osaa edes ajatella hiehonkasvatusta tuotantosuuntavaihtoehtona. ...
  • Ensikoiden ennenaikaisten poistojen syyt 

   Piira, Sirpa; Toivonen, Milla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lypsylehmän ennenaikainen poisto on aina taloudellinen menetys. Suomessa tuotosseurantaan kuuluvien lehmien poistoikä vuonna 2008 oli keskimäärin 4,9 vuotta. Poistettavien eläinten joukossa on myös runsaasti ensikoita, ...
  • Epäkurantin nurmirehun ja hevosenlannan syntymäärät ja hyödyntämistavat Pohjois-Savossa 

   Paunonen, Heikki; Savolainen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Epäkuranttia nurmirehua, pakkausmateriaaleja ja hevosenlantaa syntyy maatiloille ensisijaisen tuo-tannon ohella. Tilatasolla kyseisiä asioita käsitellään monin eri tavoin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää epäkurantin ...
  • Erikoispeltokasvit Camelina, hamppu, spelttivehnä ja tattari - Markkinaselvitys ja tuotantokustannuslaskelmat 

   Karvonen, Eija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Perinteisiä viljakasveja viljelevien tilojen ongelmana heikon kannattavuuden ohella on monokulttuurin aiheuttamat haitat peltojen kunnolle. MTT:n tekemän viljelijäkyselyn perusteella näyttää siltä, että erikoispeltokasvit ...
  • Esimiehenä toimiminen maaseutuyrityksessä 

   Tenhunen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maatilojen kokoluokka on kasvanut viimeisien vuosian ajan ja kasvu jatkuu edelleen. Maaseutuyrityksien kokoluokan kasvaessa myös työmäärä nousee huomattavasti ja yrittäjä ei itse todennäköisesti kykene tekemään jokaista ...
  • Eurofarmari : maatalousyrittäjien kansainvälisyyskoulutushankkeen internetsivujen suunnittelu 

   Gröhn, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suomen maatalouden kansainvälistyessä myös maanviljelijät ovat kaivanneet alansa kansainvälistä koulutusta. Kielitaidon kohentaminen ja tietoisuus muiden maiden maatalouden erityispiirteistä auttaa keskustelua ulkomaalaisten ...