• Ohjelmiston hallintajärjestelmän kuvaus 

   Karppinen, Miina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata ohjelmiston hallintajärjestelmän toimivuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä. Opinnäytetyö antaa myös yritykselle tietoa ohjelmistoprojektin toteutuksesta käytännössä. ...
  • Palvelimen käyttöjärjestelmäpäivitys 

   Heinonen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli siirtää ITC Solution Group Oy:n toimialue demoympäristöön Microsoft Windows Server 2008 -palvelinkäyttöjärjestelmän päälle. Alun perin toimialueen ohjauspalvelimena toimi Microsoft Windows ...
  • Panoraamavalokuvaus : Panoraamakuvien tuottaminen 

   Hietasalo, Dan (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Normaalit valokuvakamerat pystyvät tallentamaan rajallisen alueen kuvauskohteesta. Opinnäytetyö käsittelee, kuinka valokuvaaja voi muodostaa yhden yhtenäisen kuvan koko laajemmasta näkökentästä käyttäen normaalia digitaalista ...
  • Savon Tietokeskus Oy - Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, Data Group Kuopio 

   Tirkkonen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee Savon Tietokeskus Oy:n (Data Group Kuopio) liiketoimintasuunnitelmaa, uuden toimipisteen Data Group Nilsiän perustamista sekä mahdollisia kehittämiskohteita Data Group Kuopiossa. Opinnäytetyössä ...
  • Selainkäyttöliittymän valinta ja toteutus Herales Raportointiin 

   Miettinen, Anna-Leena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä kuvataan Herales Raportointi-sovelluksen selainkäyttöliittymän valinta- ja toteutusprosessia. Herales Raportointi on Herales Ketjukonseptiin kuuluva johdon raportointijärjestelmä, joka on suunniteltu ...
  • Selvitys sähköverkkoyhtiön raportointi- ja analysointitarpeista 

   Haatainen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sähköverkkoyhtiön raportointi- ja analysointitarpeita etäluettavilta mittalait-teilta saatuja mittaustietoja hyödyntäen sekä tuoda esille erilaisia raportoinnin kohteita ja kuinka ...
  • Sisällön- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän yhdistäminen : SharePoint 2010 ja Microsoft Dynamics CRM Server 2011 -integrointi 

   Puurunen, Sirpa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja luoda testausympäristö SharePointin ja asiakkuudenhallintajärjestelmän integraatiota varten. Tavoitteena oli jakaa tietoa molempien järjestelmien välillä. Tavoitteena oli ...
  • Sisältöpainotteisen internet-sivuston tuottaminen sisällönhallintajärjestelmällä 

   Lappalainen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda internet-sivusto toimeksiantajan tarpeisiin. Toimeksiantajana toimineet henkilöt opiskelivat terveydenhoitoalalla, ja he halusivat toteuttaa internet-sivuston, joka tarjoaisi ajankohtaista ...
  • SQL Server Integration Services : -ETL-prosessien kehittäminen 

   Kallio, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erityyppisten tietolähteiden ja tievarastojen välisten tiedonsiirtojen toteuttamisessa käytettävää ETL-toteutusmallia ja sen eri vaiheita. Työn tarkoituksena oli tutkia myös, ...
  • SSIS-tekniikka ja sen hyödyntäminen 

   Vänttinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutustutaan teoriatasolla SSIS-tekniikkaan, SQL-kieleen, Microsoft SQL SERVER –ohjelmaan sekä SSIS-liittymien toteutukseen käytetään Microsoft Intelligence Studio-ohjelmaa. Teoriaosuudessa käydään läpi ...
  • Suomen Alkoholitukku Oy:n sähköinen liiketoiminta 

   Huttunen, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä on kolme erilaista vaihetta: Aivan työn aluksi on käyty läpi internetin ja sähköisen liiketoiminnan historiaa. Sitten on tutkittu sähköistä liiketoimintaa yleisesti, sen nykytilannetta, työvälineitä ja ...
  • Sähköisen kauppapaikan käyttöönoton prosessi : Case Ilona IT Oy 

   Räsänen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Ilona IT Oy:n sähköisen kauppapaikan käyttöönoton prosessia. Ilona IT hankki sähköisen kauppapaikkansa ulkopuoliselta yritykseltä, jonka jälkeen sen käyttöönotto jäi kesken. Työn tarkoituksena ...
  • Tietojärjestelmän kehittäminen Satucon Oy:n sisäiseen raportointiin 

   Kaartinen, Marko; Mikkanen, Jonne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää Satucon Oy-erikoislääkäriyrityksen käyttöön tulosraportointijärjestelmä. Järjestelmän tuli toimia Linux-palvelimella, käyttää MySQL-tietokantaa ja olla käytettävissä ...
  • Tietokoneen käyttö musiikin tuottamisessa ja studiotyöskentelyssä 

   Antikainen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli selvittää säveltämisen ja studiotyöskentelyn monipuolisuutta tietokoneen avulla. Työssä käydään läpi yleisimmät studiossa käytettävät laitteistot ja tutustutaan tarkemmin kahden ohjelmiston ominaisuuksiin, ...
  • Tietokoneen peruskäytön sekä Microsoft Office -ohjelmien koulutusprojekti Petosen asukastuvan käyttäjille 

   Malinen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyönä järjestettiin ja toteutettiin kuusi tietojenkäsittelyyn liittyvää kurssia yhdessä Savonia Ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelijan Kirsi Parkkisen kanssa. Aihealueina olivat tietotekniikan perusteet, ...
  • Tietotekniikkaopetus Petosen asukastuvalla : Tietotekniikkaa senioreille 

   Parkkinen-Kuosmanen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on seniorien tietotekniikkaopetus Petosen asukastuvalla. Opinnäytetyön toiminnallinen osa on toteutettu yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan Jari Malisen kanssa. Opinnäytetyö on toteutettu ...
  • Tietoturvasuunnitelma pienyritykselle 

   Miettinen, Kimmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia sähkö- ja tietojärjestelmäsuunnitteluun erikoistuneelle yritykselle tietoturvasuunnitelma. Suunnitelma tehtiin toimeksiantona rakennusalan yritykselle, mutta asioita ...
  • Tietoverkon laajennus 

   Kukkonen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on esitellä ensin nykyaikaisen tietoverkon peruskomponentit lyhyesti ja helposti omaksuttavassa muodossa ilman erityisiä ammattitermejä. Näitä komponentteja käytetään jokaisen nykyaikaisen ...
  • Uuden koneen käyttöönotto ja toimittaminen asiakkaalle - Case: Itä-Suomen yliopisto/Tietotekniikkakeskus 

   Ohtonen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Itä-Suomen yliopiston Tietotekniikkakeskukselle ohjeistus uuden koneen käyttöönotosta ja toimittamisesta yliopiston henkilökunnalle. Opinnäytetyössä uuden koneen käyttöönotossa käytettiin ...
  • Varastokirjaston web-sivut ja Kontentti-tietokannan sisältävän palvelimen uusiminen 

   Eskelinen, Arvo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Varastokirjaston web-sivut ja Kontentti-tietokannan sisältävä palvelin. Käytössä olevan palvelimen käyttöjärjestelmänä oli Windows Server 2000 ja web-palvelimena käyttöjärjestelmän ...