• C-osaamiskeskuksen päivystyspalvelun kehittäminen pelastustoimen näkökulmasta 

   Hytti, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kemikaalionnettomuudet ovat haastavia ja erityisosaamista vaativia tilanteita, joiden torjumiseksi pelastuslaitokset tarvitsevat joskus asiantuntijan apua. Suomen johtavista kemikaaliasiantuntijoista koostuva C-osaamiskeskus ...
  • CAD Data Viewer 

   Jauhiainen, Jyrki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli valmistaa ohjelmisto, joka piirtää kolmiulotteisena StruCad -ohjelmalla suunniteltua tietoa talon teräsrakenteista. Ohjelmisto oli tarkoitettu osaksi Steelcon -teräsrakenteiden valmistuslinjaa, ...
  • CADDIEMASTER -OHJEISTUS JA TOIMINNAN TARKASTELU ALASTARO GOLF OY 

   Konkka, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä on pyritty luomaan kattava ohjeistus golfalan yritykselle, jonka työntekijöiden vaihtuvuus on suuri. Lisäksi se sisältää ohjeita myynti- ja palvelutilanteissa toimimiseen. Työssä tarkastellaan golfalaa, sen markkinointia ...
  • Cadna A -melumallinnusohjelman käyttö maa-ainesten ottoalueiden melumallinnuksessa 

   Tirkkonen, Anna-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli laatia toimeksiantajalle työohjeet melumallinnukseen. Työohjeiden tuli sisältää yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka luodaan melumalli yrityksen käytössä olevilla 3d-Win- ja Cadna A-ohjelmilla. ...
  • Cadna A -ohjelmiston käyttö maa-ainesten ottoalueiden murskauspölyn mallinnuksessa 

   Rytkönen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia ja testata soveltuuko tilaajan käyttämän Cadna A -melumallinnusohjelman ilmanpäästölisäosa (Cadna A-APL) maa-ainestuotannossa syntyvän kivenmurskauspölyn leviämisen mallintamiseen. ...
  • CADS-suunnittelun toimintatapojen kehittäminen 

   Hallikainen, Atte (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli CADS-suunnittelun ja -piirtämisen toimintatapojen kehittäminen ja tehostaminen yrityk-sessä Servicepoint Kuopio Oy. Työ lähti liikkeelle esimieheni Reijo Mustosen aihe-ehdotuksesta tehostaa CADS:n ...
  • Calendarapp : Kalenterimobiilisovellus ja palaute 

   Väisänen, Arttu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa monialustainen mobiilisovellus Pelvic Fysio Oy:lle, julkaista se heidän testiryhmälleen ja tehdä palautekysely. Sovelluksen oli tarkoitus olla kalenteri, johon käyttäjä voisi merkitä ...
  • Calla Talon asennusohjeen laadinta 

   Huttunen, Osmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia pystytysohjeet Karelment Oy:n valmistamien Calla Talojen asennukseen. Työn tavoitteena oli saada aikaan selkeä ja helppolukuinen asennusohje. Opinnäytetyö koostuu sekä ...
  • Capsule collection for women's plus-size clothing brand 

   Vähäkangas, Oona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of the thesis was to design a capsule collection for women’s plus-size clothing brand called annascholz Ltd. The thesis was based on a design studio internship period that was carried out by the author at the ...
  • CAR- JA PXR -tumareseptorien kloonaaminen eri lajeista ja niiden toiminnan tutkiminen 

   Pakanen, Anni-Maaria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tumareseptorien rakennetta ja toimintaa tutkimalla voidaan saada tietoa reseptorien toiminnan kannalta tärkeistä aminohapoista ja lisätietoa niiden evoluutiosta. Tiedon avulla voitaisiin myös selittää lääkkeiden vaikutusten ...
  • Caroline's Revenge : Ajatuksia ilmaisun ja roolityön yksityiskohdista koostetussa opinnäytetyössä 

   Janhonen, Riikka (2019)
   Caroline’s Revenge on koostetun opinnäytetyön taiteellinen lopputulos. Kolmivaiheinen prosessi koostui soolon, ryhmäkoreografian ja kokonaisteoksen työstämisestä, jotka harjoiteltiin ja esitettiin osa kerrallaan vuosien ...
  • Carsinogen : Kauko-ohjattavan lentokoneen hallintaohjelmisto 

   Taskinen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Project Carsinogen –projektin tavoitteena oli tuottaa Proof of Concept –mallikappale kaukoohjattavan lennokin laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuudesta ja osoittaa, että toteutus on kustannuksiltaan kaupallisesti hyödynnettävissä. ...
  • Case Kespro asiakaskokemuksen kehittäminen 

   Wilska, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin asiakaskokemuksen kehittämistä Kespro Kuopio noutotukussa. Tutkittava asiakasryhmä oli pääasiassa D-asiakkaat, joiden ostot vuositasolla olivat noin 50000-100000 € vuodessa, ja jotka ostivat ...
  • CASE Mia Suszko : Esiintymisasut malliston inspiraation lähteenä 

   Suszko, Amanda (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli esiintymisasujen suunnittelu pop-jazz-muusikko Mia Suszkolle, sekä kaupallisen malliston kehittäminen esiintymisvaatteiden pohjalta. Tekijä hankki tietoa artistin brändäyksestä, imagon rakentamisesta, ...
  • Case: pk-yrityksen verosuunnittelu 

   Soininen, Niko; Larikka, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe on Pohjois-Savolaisen konepajateollisuutta ja metallitöitä harjoittavan PK-yrityksen verosuunnittelu. Yrityksestä käytetään työssä nimeä Case Yritys Oy. PK-yrityksen verosuunnittelu on aihepiiriltään ...
  • Cash Register Terminal : Case: Art Gallery Cash Terminal 

   Shodeinde, Peter (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   As a small company grows, there is a need for data to be stored in a centralized location. An efficient database that can be scaled to store larger information in the future is needed. The purpose of this project was to ...
  • CCI-Käyttöliittymä 

   Leskinen, Osku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli rakentaa helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä asiakkuuden hallintaan käytettävän tietokannan ohjaamiseen. Tietokanta sisältää asiakkaan lähettämille aineistoille määritellyt käsittelyt eli ...
  • CCT10 – testauslaitteen mekaniikkasuunnittelu 

   Virkalevo, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa laboratoriomittakaavainen CCT10-testilaitteen prototyyppi. Työn toimeksiantaja oli kartonkivalmistaja Powerflute Oyj, joka halusi aloittaa oman tuotetestauksen. ...
  • CE-merkintä rakennushankkeessa : Rakennusvalvonnan vaatimukset 

   Pullinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia niitä vaatimuksia, joita YIT:n talonrakennus Saimaan yksikön alueella olevat rakennusvalvonnat esittävät rakennnushankkeen CE-merkinnästä. Tavoitteena oli laatia selkeä ohjeistus ...
  • CEF - hitsauspalveluiden kehittämissuunnitelma 

   Poutanen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä työssä tehtiin toimeksiantajalleni CEF-hitsauspalveluiden kehittämissuunnitelma. Tämän suunnitelman pohjana oli työssä tehtävä markkinatutkimus, joka samalla tulee tukemaan toimeksiantajani päätöksentekoa uuden ...