Savonia-ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1264-1283 / 7563

  • Haapaveden rakentajapalvelu : Työturvallisuuskansio 

   Sorjonen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän päättötyön tarkoitus oli uudistaa Haapaveden rakentajapalvelun työturvallisuuskansio. Edellinen tur-vallisuuskansio oli vanhentunut tiedoiltaan ja siihen tarvittiin päivitystä nykypäivän tarpeita vastaavaksi. Yritys ...
  • Haastavaa ja palkitsevaa. : Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen musiikkioppilaitoksissa. 

   Lavaste, Anna-Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tekijän keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2002) sisältyvä oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen ...
  • Haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet kliinisen hoitotyön opiskelijaohjaajien kokemana 

   Nyman, Vesa; Puolamäki, Emilia (2019)
   Sosiaali- ja terveysalan kliinisen hoitotyön työyksiköt luovat monipuolisten työtehtäviensä vuoksi haastavan oppimisympäristön lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille. Opiskelijan tulee hallita kädentaitojen sekä teoriaosaamisen ...
  • Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen arviointiraportti 

   Seppänen, Salla (Savonia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Korkeakoulupolitiikan tavoitteena on kehittää korkeakoulujärjestelmäämme kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja houkuttelevaksi. Tämä tarkoittaa erityisesti koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä. Korkeakoulutuksen ...
  • Haavan ja haavakivun hoito iskemistä haavaa sairastavan potilaan hoidossa 

   Säisä, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin Ylä-Savon SOTE:n kuntayhtymän vastaanottopalvelujen sairaanhoitajien ja kotihoidon hoitohenkilökunnan valmiuksia hoitaa valtimoperäistä, hapenpuutteesta eli iskemiasta johtuvaa kroonista ...
  • Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät : opas hoitohenkilökunnalle potilasohjauksen tueksi Leppävirran terveysasemalle 

   Lipponen, Nina; Kuhmonen, Mari; Vehviläinen, Tiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Haavapotilaiden määrä lisääntyy ja haavanhoidon kustannukset ovat kasvussa. Hyvällä potilasohjauksella ja haavan paranemista edistävillä elämäntavoilla luodaan haavalle hyvät paranemisolosuhteet. Tällä tavoin nopeu-tetaan ...
  • Haavanhoidon aseptiikka : Ohje haavan aseptisesta hoitamisesta Harjulan sairaalan osasto viidelle 

   Heiskanen, Mari; Iivarinen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ohje hoitohenkilökunnalle aseptisesta haavanhoidosta Kuopion kaupungin Harjulan sairaalan osasto 5:lle, jossa haluttiin kehittää aseptiikkaosaamista haavanhoidossa. Ohjeen ...
  • Haavanhoito-opas Lapinlahden kunnan vanhuspalveluyksiköihin 

   Paanala, Katri; Nissinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöprosessin aikana tehtiin selkeä ja käytännöllinen haavanhoito-opas Lapinlahden kunnan vanhuspal-veluyksiköissä työskenteleville hoitajille. Oppaan tavoitteena oli parantaa hoitajien tietämystä vanhusten ihon ...
  • Haave : Asiakkaalle suunniteltu ja huovuttamalla valmistettu taidetekstiili 

   Ojala, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa taidetekstiili asiakastyönä ykstyiseen vapaa- ajan asuntoon. Asiakas oli tilannut taidetekstiilin Kuopion Muotoiluakatemialta. Työn tavoitteena oli taidetekstiilin suunnittelu ...
  • Haaveena verkkokauppa muotoilutuotteille 

   Vasko, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäyteyössä käsitellään verkkokaupan perustamisen suunnitteluun tarvittavia ensiaskeleita. Siinä Käsitellään myös yrittäjyyttä verkkokaupan taustalla. Tietoja verkkokaupasta ja yrittäjyydestä saatiin yrityspalvelu ...
  • Haaveena yrittäjyys : liiketoimintasuunnitelma tutuksi 

   Heimonen, Viivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on ollut tutustua liiketoimintasuunnitelmaan itse suunnitellun yrityksen avulla. Työllä ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa, vaan se perustui kirjoittajan omiin haaveisiin yrittäjyydestä. Yritys ...
  • Haaveena yrittäjyys : ravintola-alan yrittäjäksi ryhtymisen eri vaihtoehdot 

   Sarjanoja, Niina; Raatikainen, Maija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle yhä useampi ravintola-alan yrittäjä etsii yritykselleen jatkajaa. Samalla yrityksen ostamisesta tulee entistä varteenotettavampi vaihtoehto yrityksen perustamiselle. Myös mielenkiinto ...
  • Hadoopin toteutus virtuaaliympäristössä 

   Heikkinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia sekä toteuttaa Hadoop-klusteri Savonia-ammattikorkeakoulun virtuaaliym-päristössä. Opinnäytetyön aihetta oli tärkeä tutkia, koska Savonialla investoitiin kahteen Big Data -palvelimeen, ...
  • Hahmon personointikeinot viihdealalla 

   Sandalnev, Egor (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä keskitytään hahmosuunnittelun lukuisiin keinoihin tuoda hahmon persoona esille produktion suunnitteluvaiheessa. Tämä suunnittelutyö tehdään, jotta koko projektitiimi ymmärtäisi, mitä hahmo pitää sisällään ...
  • Haihduttamon haihdutustehokkuuden/toimintavarmuuden kehittäminen 

   Myöhänen, Jimi; Myöhänen, Jimi (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia haihduttamon haihdutuskapasiteetin kasvattamiseksi, pääasiassa esihaihduttamon osalta ja esi- ja sarjahaihduttamon välisen toiminnan kehittämistä olemassa olevien ...
  • Haihduttimen suunnittelukäsikirjan uudistaminen 

   Kolehmainen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö käsittelee haihduttimien suunnittelukäsikirjan uudistamista. Suunnittelukäsikirja antaa ohjeet haihduttimien oikeanlaiseen suunnitteluun. Opinnäytetyön aihe on saatu Andritz Oy:n Varkauden ...
  • HaiPro-järjestelmän käyttötavat ja asenteet : Kysely Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työntekijöille 

   Svärd, Joonas; Kärkkäinen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Potilasturvallisuus tarkoittaa potilaan saamaa tarkoituksenmukaisinta hoitoa mahdollisimman vähäisillä haittavaiku-tuksilla. Potilasturvallisuus sisältää hoidon turvallisuuden, lääkehoidon turvallisuuden sekä lääkinnällisten ...
  • HaiPro-vaaratapahtumailmoitusten hyödynnettävyys Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 

   Kotila, Raija; Pohtinen, Saija; Väisänen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollon organisaatioiden ja yksiköiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon turvallisuus ja estetään potilasta vahingoittumasta. Potilaan kuolemaan johtavia ...
  • Haja-asutuksen harmaiden jätevesien ominaisuuksien tutkiminen 

   Litmanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia harmaiden jätevesien ominaisuuksia ja niiden ennustettavuutta kiinteistöjen päästölähteistä. Ominaisuudet rajattiin kokonaistyppeen, kokonaisfosforiin ja orgaaniseen aineeseen, ...
  • Haja-asutusalueen jätevesien käsittelykartoitus Kiuruvedellä 

   Nykänen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suomen järvet ja Itämeri rehevöityvät edelleen, vaikka teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien kuormitus on saatu kuriin. Haja-asutusalueiden asunnot ovat nykyään melkein poikkeuksetta korkeasti varustettuja ja paljolti ...