Viitteet 3116-3135 / 7318

  • M-FUN-TESTIN PALLOILUOSIO-SOVELTUVUUS SUOMALAISLAPSILLE 

   Hyväri, Sanna; Tissari, Tuija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Miller Function & Participation Scales eli M-Fun on Lucy Millerin vuonna 2006 Yhdysvalloissa lasten visuo-, hieno- ja karkeamotoristen taitojen arviointiin kehittämä testimenetelmä. Testi on normitettu Yhdysvalloissa 2 v ...
  • Maa- ja lietelämmöntalteenotto lypsykarjatilalla 

   Viljakainen, Anna-Liisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Nykypäivän lypsykarjatilalliset kiinnittävät enemmän huomiota rakennusten energiatehokkuuteen ja ovat siksi kiinnostuneempia etsimään uusia edullisempia energiaratkaisuja. Tämän kiinnostuksen on osin herättänyt energiakulutuksen ...
  • Maa- ja metsätalousoppimateriaalin kartoitus Pohjois-Savon pilottikouluissa 

   Pitkänen, Satu; Mulari, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Maa- ja metsätalousopetusta tarjotaan oppilaille kaikissa Maaseutu opettaa –hankkeen pilotti-kouluissa. Aine kuuluu valinnaisiin oppiaineisiin, joita opiskellaan kaksi vuotta kaksi tuntia viikossa peruskoulun kahdeksannella ...
  • Maa-aineksen ottamissuunnitelma 

   Niskanen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia L. Niskanen Ky:n vuokraamille maa-ainesalueille maa-aines- ja ympäristölupaan vaadittavat suunnitelmat ja piirustukset. Laadituilla suunnitelmilla haettiin maa-aines- ja ympäristölupaa ...
  • Maa-ainespaikkojen kartoitus 

   Lipponen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön aiheena oli maa-ainespaikkojen kartoitus Metsähallitukselle/metsätaloudelle Nurmeksen tiimin alueella. Työssä tavoitteena oli koota ja kerätä yhteen olemassa olevaa tietoa maaainespaikoista helpommin ...
  • "Maagiset kolme senttiä puuttuu" : Lyhytkasvuisten henkilöiden omat kokemukset vapaa-ajasta 

   Pekkarinen, Katri; Björn, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen aiheena oli lyhytkasvuisten henkilöiden omat kokemukset vapaa-ajasta. Lyhytkasvuisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka pituus aikuisena on alle 142cm. Lyhytkasvuisuuden lääketieteellisiä syitä on olemassa ...
  • Maahanmuuttajapoikien ja -miesten seksuaaliterveyden edistäminen 

   Karhumaa, Eeva Kaisa; Karsikas, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Maahanmuuttajien määrä on kasvanut merkittävästi Suomessa tämän vuosituhannen aikana. Maahanmuuttajilla on todettu olevan enemmän seksuaaliterveyteen liittyviä ongelmia ja vähemmän seksuaaliterveydestä tietoa ...
  • Maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia rekrytoinnista ja perehdytyksestä suomalaisessa terveydenhuollossa 

   Niskanen, Nata; Pekkarinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia työskentelystä suomalaisessa terveydenhuollossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia rekrytoinnista ja ...
  • Maahanmuuttajayrittäjyys ravintola-alalla Pohjois-savossa 

   Liuska, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Maahanmuuttajien työllistyminen Suomessa on usein vaikeampaa kuin valtaväestön. Yrittäjäksi ryhtyminen ja itsensä työllistäminen tarjoaa maahanmuuttajalle varteenotettavan tavan työllistyä sekä päästä osalliseksi yhteiskuntaa. ...
  • Maahanmuuttajaäidin tukeminen kuvakertomuksen avulla : Kajaanin perhetyössä 

   Heikkinen, Sonja; Tervo, Virpi; Tuomaala, Jaana (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen,toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutettiin yhteistyössä Kajaanin perhetyön kanssa. Opinnäytetyö koostuu kahdesta eri osasta, produktista eli kuvakertomuksesta sekä kehittämisprosessin ...
  • Maahanmuuttajien kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta ja sen vaikutuksista heidän kotoutumiseensa 

   Itkonen, Outi; Röppänen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella maahanmuuttajien kokemuksia vapaaehtoistyön tekemisestä sekä sen vaikutuksista kotoutumiseen. Näitä asioita tutkittiin teemahaastattelun avulla. Tähän tutkimukseen osallistuvien tuli ...
  • Maahanmuuttajien työhön sitoutuminen kiinteistöpalvelualalla 

   Tanninen, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kiinteistöpalveluala kärsii työvoiman saatavuuden heikkenemisestä. Keskeisimpinä syinä ovat Suo-men väestön ikärakenne ja alan heikko vetovoimaisuus. Osin näistä syistä johtuen maahanmuutta-jien osuus alalla on kasvava ja ...
  • ”Maailma männee mänöjään perässä ov vuan pysyttävä” : Maatilojen palvelutarpeet ja yhteistyö Etelä-Savossa 

   Raatikainen, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tavoitteena oli kartoittaa eteläsavolaisten maatilojen palvelutarpeita ja yhteistyömuotoja. Työssä tutkit-tiin eri tilojen kokemuksia tilojen tekemästä yhteistyöstä, urakoinnista ja ulkopuolisen työvoiman käytöstä. ...
  • Maailman Uneen : Einojuhani Rautavaaran piano- ja kamarimusiikin harjoittelu ja esittäminen 

   Marttinen, Jaana (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maailman Uneen -konsertti oli projektimuotoinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli valmistaa kokonainen konserttiohjelmisto lähes ilman opettajan ohjausta. Ohjelmistoon valittiin Einojuhani Rautavaaran piano- ja ...
  • Maailmanlopun jälkeinen maailma : Genren visuaalisuuden tarkastelu ja roolipelin kuvittaminen 

   Silvast, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja tuottaa kuvamateriaalia roolipelin sääntökirjaan sekä tehdä pohjustavaa työtä projektin jatkoa varten. Kuvitustyöhön tarvittavana tietoperustana tekijä käytti oman harrastuneisuutensa ...
  • Maailmanmatkaaja – taideteoksen suunnittelu matkailu ja ravitsemisalan oppilaitoksen aulaan 

   Hyyryläinen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäyteyön aiheena oli suunnitella taideteos Savonia-ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitoksen aulaan asiakastyönä. Lisäksi työssä perehdyttiin akustiikkaan ja paloturvallisuuteen, ...
  • Maakellari : Kolmen eri rakennustavan kustannusvertailu 

   Pitkänen, Iiro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kolmen eri maakellarin rakennustavan kustannukset, ja tehdä näistä eräänlaiset kustannusarviot. Tilaaja halusi tietoa erilaisista maakellarivaihtoehdoista ja niiden ...
  • Maakostean betonin käyttö tasokiveysten alla 

   Vepsäläinen, Sakari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia maakostean betonin käyttöä tasokiveysten alla, sekä kokeilla eri muuttujien, kuten esimerkiksi työstöajan ja sementtimäärän vaikutusta maakostean betonin lujuuteen. Tavoitteena oli ...
  • Maalaten : Loimimaalattuja kudontamalleja lasten ja nuorten kesäkursseille 

   Turunen, Salla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella 4 - 6 -osainen, kangaspuilla kudottava mallisto loimimaalaustekniikkaa käyttäen, lasten ja nuorten käsityökursseja varten. Opinnäytetyö valmistettiin yhteistyössä Lapinlahden ...
  • Maalattujen tuotteiden pinta-alan selvitys 

   Manninen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli löytää keino, jolla maalattujen sähkökaappiien osien pinta-alat saadaan selville reaaliajas-sa ja tämän tiedon liittäminen Arrow-tuotannonseurausjärjestelmään. Opinnäytetyö tehtiin Mikkelissä sijaitse-valle ...