Viitteet 5115-5134 / 7332

  • Saa puhua : selkokielistä tietoa maahanmuuttajille seksuaali- ja lisääntymisterveydestä 

   Palomäki, Saara; Koivisto, Ella; Puolitaival, Selja; Sorjonen, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomeen kohdistuva maahanmuutto on kasvanut merkittävästi tämän vuosituhannen aikana. Maahanmuuttaja on erittäin laaja käsite, joka pitää sisällään kaikki erilaisin perustein maahan tulleet. Maahanmuuttajilla on todettu ...
  • Saako sitä mitä tilaa? : Työllistymisen yksikön tilaamien työhön kuntouttavien palvelujen laatu lähettävien tahojen arvioimana 

   Noronen, Virpi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu useita työllisyyteen liittyviä tavoitteita. Näitä ovat mm. syrjäytymisen ehkäisy ja pitkäaikaistyöttömien paluun tukeminen työmarkkinoille. Työllistymisen tukemisesta ...
  • Saamelaisen populaarimusiikin matka 40 vuoden ajalta 

   Rasmussen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tekijä toteutti opinnäytetyönsä produktiona, joka huipentui Kuopion musiikkikeskuksen jazzklubilla 13.5.2015 pidettyyn konserttiin. Produktion aiheena oli saamelainen populaarimusiikin matka 40 vuoden ajalta. ...
  • Saattaen hoidettava : opas omaisen tukemiseksi läheisen siirtyessä kotoa pitkäaikaishoitoon 

   Laukkanen, Niina; Remes, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä Leväsen palvelukeskuksen kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas omaiselle läheisen siirtyessä omasta kodista hoitokotiin. Opas on Leväsen palvelukeskuksen tilaama ...
  • Saattohoidon kehittäminen Leväsen palvelukeskuksella 

   Karhunen, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä saattohoidon toteuttamissuunnitelma Leväsen palvelukeskukselle. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kuopiossa sijaitseva Leväsen palvelukeskus, joka tarjoaa palveluita kuopiolaisille ...
  • Saattohoidon toteutus : opas Tuusniemen palvelukeskuksen hoitohenkilökunnalle 

   Hassinen, Sanna; Airaksinen, Katja; Halonen, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Saattohoito tarkoittaa kuolevan potilaan hoitoa. Saattohoitoon siirrytään, kun potilaalla on jokin parantumaton sairaus ja hänen odotettu elinaika on enää muutamia päiviä tai viikkoja. Suomessa saattohoitoa tarvitsee ...
  • Saattohoidon toteutus kotihoidossa : opas hoitohenkilökunnalle 

   Kauppinen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa saattohoito-opas Haukivuoren kotihoidon henkilökunnan käyttöön. Saattohoito-oppaan on tarkoitus soveltua tukemaan kaikkien hoitajien työtä. ...
  • Saattohoidon vapaaehtoistyöntekijöiden ja hoitohenkilökunnan yhteistyön kehittäminen 

   Lemmetty, Virpi; Hukkanen, Pirjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Saattohoito tarkoittaa kuolevan ihmisen hoitoa ja hänen läheistensä tukemista potilaan elämän viimeisinä hetkinä. Saattohoito on moniammatillista hoitotyötä, johon osallistuu usein myös koulutettuja vapaaehtoistyöntekijö ...
  • Saattohoito kotona ja laitoksessa : Saattohoito-opas hoitajille 

   Manninen, Heli; Vallasvuo, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Saattohoito tarkoittaa kuolemaa lähestyvän potilaan hoitoa sekä tukemista. Saattohoitopotilaalla on parantumaton sairaus, johon ei enää ole parantavaa hoitoa tarjolla, ja hänen arvioitu elinikänsä on lyhyt. Saattohoitoon ...
  • Saattohoito Veikkolassa : Opas henkilökunnalle 

   Jääskeläinen, Henna-Riitta; Ilvonen, Sanna; Tervonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Saattohoito tarkoittaa vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu. Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia, saattohoito yleensä aloitetaan silloin, kun elinennuste on enää viikkoja ...
  • Saattohoito-opas Attendo Pihlajaharjun hoitokotiin 

   Partanen, Juuli; Ellola, Janna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Palliatiivista hoitoa tarvitsee 37,4 prosenttia kaikista kuolevista, eli 20 miljoonaa ihmistä arvioi WHO eli World Health Organization (2011). Kun mukaan luetaan ihmiset, jotka tarvitsevat palliatiivista hoitoa jo sairauden ...
  • Saattohoito-opas omaisille : Matti ja Liisa Koti Oy, Palvelukoti Pikku-Kerttula 

   Kokkinen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Saattohoito on kuolevan potilaan oireenmukaista hoitoa, jossa tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämälaatu sekä potilaalle että omaisille. Saattohoito ajoittuu potilaan viimeisille elinviikoille tai kuukausille. Potilaan ...
  • Saattohoito. Opas Siilinjärven kotihoidon henkilökunnalle 

   Hoffren, Satu (2019)
   Saattohoidolla tarkoitetaan ihmisen elämän loppuvaiheen hoitoa, aivan viimeisiä viikkoja ja päiviä ennen kuolemaa. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja sen tarkoituksena on turvata ihmiselle hyvä loppuvaiheen hoito. ...
  • Saattohoitopotilaan ruokailu ja suunhoito : Ohjeistus Lehtolakodin henkilökunnalle ja opiskelijoille 

   Knuutila, Kalevi; Lämsä, Anna-Maija; Martikainen, Hannele (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena tuottaa ohjeistusta saattohoitopotilaan ruokailusta ja suunhoidosta Harjulan sairaalan saattohoito-osasto Lehtolakodin henkilökunnan käyttöön. Ohjeistus antaa ...
  • The Safety Design Research of a LNG Carrier Vehicle 

   Liang, Yi; Zhou, Xiang (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   LNG is the abbreviation for liquefied natural gas, which is recognized as one of the world’s clean energies. LNG is one product at natural gas that through purification and ultra-low temperature is liquefied. The liquefied ...
  • Safewards-opas pakkotoimien vähentämiseksi psykiatrisen osaston hoitohenkilökunnalle 

   Nousiainen, Tuula; Häkkinen, Karita; Timonen, Rebecca (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Pakkotoimia käytettäessä puututaan potilaan perusoikeuksiin ja itsemääräämisoikeuteen. Pakkotoimia käytetään vain tahdosta riippumattomassa hoidossa tilanteissa, joissa ihminen on vaarallinen itselleen tai muille. Pakon ...
  • Saha-alueen jakeluverkon suojausten tarkastelu 

   Moilanen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Kuhmo Oy:n saha-alueen sähkönjakeluverkkoon sen rakenteeseen, kom-ponentteihin ja verkossa mahdollisesti tapahtuviin vika- ja häiriötilanteisiin. Tavoitteena oli myös selvittää ...
  • Sahakoneen runkolohkon soveltuvuus robottihitsaukseen 

   Leppänen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Veisto Oy:n R200 A.1 -sahakoneen runkolohkon soveltuvuutta robotisoituun hitsaukseen. Työssä selvitettiin tarvittavat muutokset lohkon rakenteeseen robottihitsattavuuden parantamiseksi, ...
  • Sahala Works Oy:n toimintajärjestelmän ISO 9001:2008 uusiminen ISO 9001:2015 version mukaiseksi 

   Astikainen, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Sahala Works Oy:n laatujärjestelmän ISO 9001:2008 version päivittämistä vastaamaan uudistettua ISO 9001:2015 versiota. Tämä päivitys rakennettiin suoraan uudelle Sahala Works Oy:n käyttöönottamalle ...
  • Sahalinjan pinontalaitteen muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita 

   Seppälä, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää sahalinjan pinontalaitteen konsepteja, jotka kykenevät pinoamaan TG2-pontattua vanerilevyä rinnakkain pinonta-aseman lokeroihin. Työ tehtiin Metsä Wood Suolahden vaneritehtaille, ...