Viitteet 1938-1957 / 7431

  • Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Uuraisten kunnan alueelle 

   Hiekkavirta, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää Uuraisten kunnan alueelle jätekuljetusten reittitiet ja luoda jätehuollon asiakasrekisteri sekä laskea vuosittaiset jäteastiatyhjennysmäärät. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii ...
  • Jätehuoltosuunnitelman laatiminen Sotkamo Silver Oy:n kiinteistöille 

   Komulainen, Anni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa jätehuoltosuunnitelma yhdyskuntajätteiden osalta Sotkamo Silver Oy:n kiinteistöille. Jätehuoltosuunnitelma laadittiin kaivosalueella sijaitseville toimistorakennuksille, sekä ...
  • Jätehuoltosuunnitelmien laadinta koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöille 

   Enäsuo, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia jätehuoltosuunnitelmat Kuopion kaupungin Tilakeskuksen hallinnoimille koulu-, päiväkoti- ja toimistokiinteistöille. Jätehuoltosuunnitelmien tavoitteena on vähentää kaatopaikalle ...
  • Jätekeskusten paloturvallisuus – Case Jätekukko Oy 

   Airikkala, Markus (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Jätekukko Oy:n jätekeskuksen paloturvallisuutta ja kehittää ohjekortisto jätekeskuksen alueesta pelastuslaitokselle. Opinnäytetyö on toteutettu case -mallisena eli tarkastelemalla ...
  • Jätelasin käyttömahdollisuudet lasin uunitekniikoissa 

   Pääkkönen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli testata jätelasia, jota syntyy Nuutajärven lasinystävät ry:n eli Lasikomppanian lasinpuhallushytissä lasinpuhaltamisen sivutuotteena. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Lasisirkus Jantune&Rantasalo ...
  • Jäteveden biokaasutus ja lietteen kaasun tuottavuuden määrittäminen 

   Janhunen, Maarit (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä tutkimus on osana suurempaa esiselvitystä ja opinnäytetyössä keskitytään Lapinlahdella toteutettaviin koeajoihin siirrettävällä biokaasulaitoksella. Syötettävinä jätejakeina käytettiin Lapinlahden, Iisalmen ja Kiuruveden ...
  • Jäteveden esikäsittelylaitoksen esisuunnitelma 

   Peräoja, Akseli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kemira Operon Oy, joka tuottaa kokonaispalveluja sekä ratkaisuja vesilai-toksille ja jätevedenpuhdistamoille. Opinnäytetyö tehtiin Kemira Operon Oy:n asiakkaan jäteveden esikäsittely-laitoksesta. ...
  • Jäteveden lamellipuhdistimen automaatio 

   Nevalainen, Iiro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa automaatiojärjestelmä jäteveden lamellipuhdistimen proses-sin ohjaukseen. Pure Water Finland Oy tilasi Savonia-ammattikorkeakoululta jäteveden lamellipuhdistimen ...
  • Jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelman laatiminen Kalajoen Himangalle 

   Niemi, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia saneeraussuunnitelma Kalajoen Himangan jäteveden-puhdistamolle ja selvittää laitoksen nykytila ja kapasiteetti toimia tulevaisuu¬dessa tiukentuvien lu-paehtojen puitteissa. ...
  • Jätevesianalysaattoreiden käyttöönottoselvitys 

   Markkanen, Severi (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Varkauden Stora Ensolle ja siinä oli tavoitteena laatia käyttöönottoselvitys tehtaan jätevedenpuhdistamolle hankituista jätevesianalysaattoreista. Stora Enson Varkauden tehtaalla valmistetaan ...
  • Jätevesijärjestelmän suunnitelma 

   Niskanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kun rakennetaan alueille, joissa ei ole kunnallista jätevesijärjestelmää, rakennuslupaa hakiessa on esitettävä ammattilaisen tekemä, ajan tasalla oleva jätevesisuunnitelma. Ilman tätä suunnitelmaa rakennuslupaa ei myönnetä. ...
  • Jätevesijärjestelmän suunnitelma Kuhmon Iivantiiran rivitaloihin 

   Juntunen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli suunnitella uusi jätevesijärjestelmä Kuhmon Iivantiiran kylässä sijaitseviin rivitaloihin. Toisena tavoitteena oli kertoa tietoa haja-asutusalueiden jätevesistä, jätevesijärjestelmistä ...
  • Jätevesipumppaamon ohjaus ja valvonta logiikalla 

   Surkka, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli uudistaa nykyisin käytössä oleva jätevesipumppaamon ohjaukseen ja seurantaan käytettävä laitteisto sekä laitteistoon kuuluvat ohjelmat. Vanha automatiikka on suunniteltu n. 20 vuotta ...
  • Jätevesipumppujen tukkeutuminen ja kunnonvalvonta 

   Linnove, Henrik (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suomen vesilaitosten ongelmia jätevesipumppujen tukkeutumiseen liittyen. Tämän lisäksi työssä selvitettiin, kuinka vesilaitokset valvovat jätevesipumppujen kuntoa. Tutkimuksen ...
  • Jätevesiviemäriverkoston vuotovesitutkimus ja kaivojen kuntotutkimus Rissalassa 

   Väänänen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli pyrkiä selvittämään Siilinjärven kunnassa sijaitsevan Karjalan Lennoston Rissalan alueen jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärien määrää. Siilinjärven kunnalta oli tullut useana keväänä ...
  • Jätteen pienpolttolaitoksen käyttöönotto 

   Karjanmaa, Roope (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa jätteenpolttoon tarkoitettu Iso-Britanniassa valmistettu Inciner8 -merkkinen pienpolttolaitos ja selvittää sen mahdollisuudet erilaisten erityisjätteiden polttamiseen ...
  • Jätteenpolton arinakuonan bioliuotus : Kirjallisuuskatsaus ja kolonnikokeet 

   Heinonen, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mikrobien avulla tapahtuvan bioliuotuksen soveltuvuutta arinakuonan käsittelyyn. Arinakuona on jätteenpolton yhteydessä syntyvää arinakattilan pohjatuhkaa, jonka hyötykäytt ...
  • Jätteiden lajitteluopas yläsavolaisten maatalousyrittäjien käyttöön 

   Tuoriniemi, Katja (2019)
   Suomessa syntyy arviolta 123 miljoonaa tonnia jätteitä joka vuosi. Suurin osa jätteiden kokonaismäärästä kertyy kaivostoiminnasta. Maatalousyrityksissä eniten jätettä syntyy maatalousmuoveista. Vuosittain näitä maatalousmuoveja ...
  • Jääkiekko : Tilastointisovellus Android-tableteille 

   Ilvonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on luoda jääkiekko tilastointisovellus Android-tablet-tietokoneille. Sovelluksen tilaaja oli Tmi Jussi Koistinen. Sovelluksen avulla haluttiin tallentaa jääkiekko-ottelun aikana syntyviä tilastomerkintöjä ...
  • Jääräpää-näytelmän pääroolihenkilön pukusuunnittelun kuvaus ja analysointi 

   Valta, Anna-Maija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa ensimmäisen kerran teatteriesitykseksi tehdyn Jääräpää-näytelmän puvustusprosessi J.M Gilletten suunnittelu- ja ongelmaratkaisun perusteella. Tavoitteena oli selvittää ...