KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluMatkailu

  • Aamen. - Kävijätutkimus Kuopion Kirkkopäiville 2013 

   Korhonen, Niina; Luukkonen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kirkkopäivät on kirkollinen suurtapahtuma, jonka järjestää Kirkkopalvelut ry. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi toukokuussa. Kirkkopäiville kokoontuu seurakuntien työntekijöitä ja luottamushenkilöitä ympäri Suomea ...
  • Alkoholituotteen tuotteistaminen ja markkinointi : Ufo Shot Original 

   Pikkarainen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä käsitellään Ufo Shot Original – alkoholituotteen tuotekehitystä ja lanseerausta. Prosessin tavoite oli kehittää tuoteideasta Suomen alkoholimarkkinoilla menestyvä tuote. Ensisijainen tavoite oli ravintolamyynnin ...
  • Asenteella ja yhteistyöllä eteenpäin : venäjäosaamisen nykytila ja kehitystarpeita Pohjois-Savon matkailuelinkeinossa 

   Käyhkö, Sari; Laitinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Venäläiset ovat suurin ulkomainen matkailijaryhmä Pohjois-Savossa, ja heidän merkityksensä matkailuelinkeinolle vain kasvaa. Siksi on tärkeää ymmärtää venäläisiä ja venäläisyyttä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, ...
  • Asiakaskokemuksen johtaminen: asiakas- ja henkilöstökokemuksen merkitys polkupyöräjohtamisen mallissa 

   Mäenpää, Helena (2020)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten esimiehet johtavat yrityksensä asiakaskokemuksen luomista. Opin-näytetyön teoreettinen viitekehys pohjautuu Kari Korkiakosken (2019) luomaan kirjaan Asiakaskokemus ja ...
  • Asiakaskokemus kylpylähotelli Rauhalahdessa 

   Karvinen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vapaa-ajan matkustajien asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä, mieleenpainuvia asioita ja tärkeimpiä motiiveja vierailuun Kuopion kylpyläho-telli Rauhalahdessa. Tavoitteena ...
  • Asiakaskokemuskartoitus Colligentin asiakkaille 

   Liski, Linda (2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaskokemuksen muodostumista toimeksiantajayrityksessä, Collector Bank AB:n Suomen sivuliikkeessä, tarkemmin Colligentin perintäosaston asiakaspalvelussa. Työ toteutettiin ...
  • Asiakaskysely: Case Nilsiän ja Tahkon alueen yritysten asiakkaille 

   Laitinen, Uliana; Lepistö, Matleena (2020)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin ja toteutettiin asiakaskysely Nilsiän ja Tahkon alueen yritysten asiakkaille. Työn toimeksiantajana toimi Kuopion kaupungin yritysasiamies Jari Kosonen. Toimeksiantona oli selvittää sekä ...
  • Asiakastapahtuman järjestäminen matkailualan pienyrityksessä 

   Savolainen, Titta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tehtävänä oli järjestää Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy:lle uusasiakastilaisuus. Tapahtuman tarkoituksena oli herättää kiinnostusta uusissa ryhmänkerääjäasiakkaissa sekä lisätä myyntiä. Opinnäytetyön ...
  • Asiakastyytyväisyys ja kehittämiskohteet : case Matkailukeskus Rauhalahti 

   Janatuinen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Matkailukeskus Rauhalahden kesän 2015 asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta Matkailukeskus Rauhalahden kehitystarpeet ja asiakasprofiili. Lisäksi työssäni vertaan tekemääni ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely : case Wanhan Kulman Puoti 

   Hyttinen, Hanne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen ja toteuttaminen Joensuussa sijaitsevalle lähi- ja luomuruokakauppa Wanhan Kulman Puodille. Kyselyssä tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä kaupan tarjoamiin ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Cumulus Mikkelin aamiaisesta 

   Peltola, Hanna; Siitonen, Tanja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Cumulus Mikkelin asiakkaiden tyytyväisyyttä hotellin aamiaiseen. Tyytyväisyyttä selvitettiin asiakastyytyväisyyskyselyn avulla, joka toteutettiin heinäkuussa 2013. Cumulus ...
  • Asiakkaan kokema palvelun laatu - Case: Hotelli Ukko 

   Hartikainen, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asiakkaiden kokemuksia Hotelli Ukon palvelun laadusta. Tavoitteena oli selvittää, mihin palvelun laadun osa-alueisiin asiakkaat olivat tyytyväisiä ja mitkä kaipasivat kehittämistä ...
  • B&B Höntän kartano : sosiaalisen median markkinointisuunnitelma 

   Iso-Ilomäki, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ensimmäisen vuoden markkinointisuunnitelma sekä lanseerausmarkkinointisuunnitelma suunnitteilla olevalle B&B-majatalolle Siilinjärven Hamulaan. Toimeksiantajana ...
  • Case Kespro asiakaskokemuksen kehittäminen 

   Wilska, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin asiakaskokemuksen kehittämistä Kespro Kuopio noutotukussa. Tutkittava asiakasryhmä oli pääasiassa D-asiakkaat, joiden ostot vuositasolla olivat noin 50000-100000 € vuodessa, ja jotka ostivat ...
  • Digitalisaation taso kuntasektorilla : case Varkauden kaupunki 

   Laihonen, Minna; Kuitunen, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Varkauden kaupunki. Opinnäytetyössä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää Varkauden kaupungin digitalisaation tasoa kuntalaisten näkökulmasta sekä verrata sitä Porin ja Vaasan ...
  • Ekologinen ja kannattava matkailuliiketoiminta : Kannattavuuslaskelmia Kainiemen huviloille 

   Svärd, Meeri; Räsänen, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia hypoteesia, jonka mukaan ekologinen matkailuliiketoiminta on kan-nattavampa kuin perinteinen liiketoiminta. Aihetta lähestytään ensin teorioiden kautta ja lopuksi saadut tiedot ...
  • Elokuvamatkailu erityisesti Salzburgissa : Fachhochschule Salzburgin vaihto-opiskelijoiden käsityksiä 

   Lakio, Kristiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Elokuvamatkailusta puhuttaessa keskittyminen kohdistuu usein matkailijoiden lukumäärään kuvauspaikoille ja siihen, kuinka paljon matkailijat kuluttavat rahaa matkakohteessa. Kuvauspaikkoihin matkustamisesta on tullut vuosien ...
  • Elokuvien ja tv-sarjojen vaikutus matkailuun 

   Paalanen, Mikki; Nissinen, Jesse; Rissanen, Pyry (2019)
   Opinnäytetyömme Elokuvien ja Tv-sarjoihin vaikutuksesta matkailuun toteutettiin Savonian restonomitutkinnon aikana vuonna 2019. Opinnäytetyön perimmäinen idea on kertoa elokuvamatkailun käsitteestä, sen positiivisista sekä ...
  • Elämyksiä avotulilta 

   Laatikainen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ruokamatkailu Suomessa kasvaa jatkuvasti. Ruokapalveluja tarjoavien yritysten tavoitteena on tuottaa kiinnostavia ja erottuvia palveluja, jotka ovat ainutlaatuisia ja mieleenpainuvia elämyskokonaisuuksia. Tämän toiminnallisen ...
  • Enemmän puita, enemmän onnea? : Metsäkylpy matkailutuotteena Puijon ulkoilualueella 

   Lappalainen, Katri (2019)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli suunnitella suomalaisille matkailijoille metsäkylpytuoteaihio Puijon ulkoilualueelle. Työn toimeksiantajana oli Outdoors Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille ...