KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluPalo- ja pelastusala

  • 24 tunnin työvuoroa tekevien palomiesten työmotivaatio Keski-Suomen pelastuslaitoksella 

   Luomala, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millainen on Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuorokausirytmiä tekevien palomiesten työmotivaation taso. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää, mitkä tekijät lisäävät palomiesten ...
  • AEGL-raja-arvojen vaikutus TOKEVA vaara-alueisiin 

   Matilainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ oli osa Tokeva 2020 -hanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää vaara-alueet uudistuneen OVA-ohjeiden mukaisiksi. Vuosien 1992–2003 OVA-ohjeiden vaara-alueet ovat laskettu huomattavasti PAC-arvoista ...
  • Aluehallintovirastojen valmiustoimikuntien kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet 

   Kätevä, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää aluehallintovirastojen alueellisten ja maakunnallisten valmiustoimikuntien kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Kvalitatiivinen, nykytilaa, toiminnan tarkoitusta, toimintaa ja ...
  • Aluevalvonta ja turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 

   Lindroos, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2011 voimaan tullut pelastuslaki (379/2011) velvoittaa pelastuslaitokset laatimaan valvontasuunnitelman, jossa määritellään tehtävät palotarkastukset ja muu valvonta. Omavalvonnan käyttöönotto on luonut suuren määrän ...
  • Ammattikeittiöiden poistoilmakanavien paloturvallisuus 

   Kuusniemi, Toni-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön taustalla oli Jeven Oy:n, Mikkelin ja Savoniaammattikorkeakoulun sekä Pelastusopiston hanke. Hankkeella tutkittiin ammattikeittiöiden poistoilmakanaviston paloturvallisuutta rasvansuodatusjärjestelmän ...
  • Arvioiva palotarkastus pienissä ja keskisuurissa valvontakohteissa 

   Heikkinen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia arvioivaa palotarkastusta ja kuinka soveltuvia arvioivan palotarkastuksen materiaalit ovat? Arvioiva palotarkastus on kehitetty helpottamaan palotarkastusta, antamaan ...
  • Asiakkaan odotukset palotarkastusprosessilta 

   Karvinen, Samuli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pelastuslaitoksilla on lakisääteinen velvollisuus suorittaa alueellaan valvontatehtäviä, joista yksi on palotarkastus. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä ihmiset ovat palotarkastuksista ja kuinka niitä ...
  • Asuintalojen pelastussuunnitelmien laatu 

   Maijala, Tomi (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää asuintalojen pelastussuunnitelmien tämänhetkinen laatu Suomessa. Opinnäytetyötä varten kerättiin 25:n pelastussuunnitelman otos eri puolilta Suomea. Kerättyjen pelastussuunnitelmien ...
  • Aurinkosähköjärjestelmien riskit pelastustoimelle 

   Läderberg, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt viime vuosina, ja pelastustoimen on seurattava näiden teknologioiden kehitystä. Aurinkosähköjärjestelmä on nykyään melko yleinen pienissä kohteissa kuten kesämökeillä. Kuitenkin ...
  • Automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuus 

   Latsa, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on ollut tutkia automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä tehdyssä tutkimuksessa verrataan vuosien 2009 - 2016 välisenä aikana sattuneita rakennuspaloja ...
  • Automaattisen sammutuslaitteiston valinta sairaalan eri tiloihin 

   Seppä, Riku (2021)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää erilaisten automaattisten sammutuslaitteistojen valintaa sairaalan eri tiloihin. Opinnäytetyössä käytettiin esimerkkikohteena Kuopion Yliopistollista keskussairaalaa. Kuopion ...
  • Automaattisia paloilmoittimia koskevien tietojen keräys, käsittely ja käyttö pelastuslaitoksilla 

   Kuosmanen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ajatus opinnäytetyöhön heräsi työskennellessäni hätäkeskuksessa ilmoitinlaitteiden parissa. Pelastuslaitoksien ja hätäkeskusten yhteistyö oli hyvin erilaista. Eri pelastuslaitosten tietojen keräys ja käsittely olivat hyvin ...
  • Avainsäilöjen asentaminen asunto-osakeyhtiöihin ja niiden tuoma hyöty turvallisuudelle 

   Juuti, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millä, tavoin pelastustoimi saisi oman avainsäilöjärjestelmän asunto-osakeyhtiöihin ja kuinka avainsäilöt tulisi asentaa turvallisuutta heikentämättä. Pelastustoiminnan johtaja joutuu ...
  • C-osaamiskeskuksen päivystyspalvelun kehittäminen pelastustoimen näkökulmasta 

   Hytti, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kemikaalionnettomuudet ovat haastavia ja erityisosaamista vaativia tilanteita, joiden torjumiseksi pelastuslaitokset tarvitsevat joskus asiantuntijan apua. Suomen johtavista kemikaaliasiantuntijoista koostuva C-osaamiskeskus ...
  • ENSIHOIDON KENTTÄJOHTOYKSIKÖN TOIMINTA HÄLYTYSTEHTÄVILLÄ 

   Silventoinen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tutki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kenttäjohtoyksikön toimintaa. Vuonna 2011 voimaan astuneen, uuden terveydenhuoltolain myötä ensihoitopalvelu ja siihen liittyvän kenttäjohtoyksikön toiminta siirtyi ...
  • Ensitoimenpiteitä täydentävien sammutusmenetelmien tarpeellisuus pelastustoimen tehtävissä 

   Mäkelä, Teemu (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten paljon Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella hoidetaan pelastustoimen tehtäviä riskialueittain ja millä vahvuuksilla. Erityisesti haluttiin saada tilastollisesti tietoa, ...
  • Erheellisten paloilmoitusten väheneminen Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella 

   Rantamäki, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet erheellisten paloilmoitusten vähenemiseen Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella. Lisäksi työssä haluttiin selvittää, ovatko myös aiheelliset ...
  • Evakuointikeskuksen perustaminen merellisessä suuronnettomuudessa 

   Hatakka, Ilari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Merellisen suuronnettomuuden riskiin varautuakseen Rajavartiolaitoksen esikunta on julkaissut yhteistyössä meripelastukseen osallistuvien viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa Monialaisiin merionnettomuuksiin ...
  • Haminan satama-alueen turvallisuuskulttuurin kehittäminen 

   Renlund, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Haminan satama-alueen turvallisuuskulttuuria kokonaisuutena. Lisäksi aiheena oli selvittää eri toimijoiden rooleja sataman turvallisuudessa. Opinnäytetyö on toiminnallinen ...
  • Harjoituskäytössä olevien nestesammuttimien huolto-ohjeet 

   Nummela, Juuso (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Turvallisuus ja kemikaalivirastolle, Tukesille, tulleet toistuvat kyselyt kuinka harjoituskäytössä olevien nestetäytteisten sammuttimien huolto tulisi toteuttaa. Työ toteutettiin ...