KoulutusalaTeknologiaosaamisen johtaminen

  • Allianssimallin tuottavuuden hyödyntäminen infrahankkeissa : Kehitystutkimus 

   Kavilo, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu allianssimallin tuottavuuden hyödyntämismahdollisuuksia rakennusalan infrahankkeissa. Tavoitteena on ollut saada esille kysely- ja haastattelututkimuksen avulla keskeisimmät tuottavuutta ...
  • Asiakastarpeen muuntaminen palveluksi läpi yrityksen arvoketjun - hyvän toimituksen varmistaminen asiakkaalle 

   Auno, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Palveluiden ja palvelualan merkitys yhteiskunnassamme kasvaa koko ajan. Erilaisten digitaalisten palveluiden osuus kasvaa merkittävästi toimialasta riippumatta. Palveluja tuottavien yritysten palvelutarjonta muuttuu ja ...
  • Autenttisen oppimisympäristön kehittäminen : - Case E Avenue Oy 

   Rautula, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   E Avenue Oy on sähkönjakokeskuksia valmistava kotimainen neljällä paikkakunnalla alihankintateollisuudessa toimiva yritys. Työ toteutettiin E Avenue Oy:n Iisalmen yksikössä, joka on keskittynyt palvelemaan erityisesti kone- ...
  • CEF - hitsauspalveluiden kehittämissuunnitelma 

   Poutanen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä työssä tehtiin toimeksiantajalleni CEF-hitsauspalveluiden kehittämissuunnitelma. Tämän suunnitelman pohjana oli työssä tehtävä markkinatutkimus, joka samalla tulee tukemaan toimeksiantajani päätöksentekoa uuden ...
  • Esiselvitys tuotantolinjan virtauttamiseksi 

   Mönkkönen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykypäivän organisaatiot ovat siirtyneet toiminnassaan entistä asiakaslähtöisempään suuntaan, mistä johtuen tuotantoketjuja on tarkasteltava asiakkaan näkökulmasta. Tuotantoketjujen on kyettävä tuottamaan ensiluokkaista ...
  • Expediting-työkalun kehitys Material Control järjestelmässä 

   Huopainen, Armi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kohdeyritykselle internet-pohjainen järjestelmä toi-mitusaikavalvontaa varten. Järjestelmän tavoitteena oli tehostaa toimitusvalvonnan työtunteja ja saada toimitusaikavalvonta ...
  • Innovaatio-ja teknologiajohtaminen : Cross Wrap Oy 

   Paananen, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tänä päivänä yksi suurimmista haasteista yritysten liiketoiminnassa on teknologia- ja innovaatiojohtaminen. Yritykset hakevat jatkuvasti keinoja löytää uusia kilpailuetuja ja tekninen innovaatio on ehkä paras keino sen ...
  • Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun kehittäminen 

   Tolvanen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun kehittäminen. Keskeisin aihe oli koulutuskalenteri-sovelluksen uudelleen rakentaminen. Henkilöstökoulutus-palvelukokonaisuutta kehitettiin luomalla ...
  • Järjestelmäintegraatio ja -tiedonsiirto 

   Voutilainen, Erno (2019)
   Tämä opinnäytetyö kohdistui kahteen tilaajayrityksen kehittämään verkkopohjaiseen, eri sukupolven terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmään. Työn tilaajayrityksellä oli tahtotila siirtää vanhempaa järjestelmää käyttävät ...
  • Korjaamotoiminnan kehittäminen lähijohtamisen tiimimallilla 

   Vartiainen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin E. Hartikainen Oy:n Kuopion toimipisteen autokorjaamon lähijohtamisen tiimimallia. Työn tavoitteena oli tutkia miten lähijohtamisen tiimimallilla saadaan tiedonkulkua, tehokkuutta ja ...
  • Käyttöönottoprojektien vakiointi tietohallintoyksikössä 

   Lippojoki, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työn kohteena olevan tietohallintoyksikön palveluiden käyttöönottoprojektien toteuttamistapaa ja läpivientiä. Opinnäytetyö toteutettiin kehitystehtävänä. Opinnäytetyön ...
  • Lean Management metalliteollisuudessa 

   Räsänen, Taija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Fiskars Finland Oy Ab, Sorsakosken astiatehtaalle. Aiheena oli Lean Management metalliteolli-suudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa visuaalisen johtamisen työkaluja. Työssä pyrittiin kehittämään ...
  • Logistiikkapalveluyrityksen hankintojen ja sisäisten kuljetusten kehittäminen 

   Paakkinen, Pasi (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin logistiikkapalveluyritykselle, jonka toimintamalli on kokenut viime vuosina suuria muutoksia. Yritys on siirtynyt tuotannon osalta manuaalisen toiminnan mallista automaatioon yhä suuremmissa määrin. ...
  • Materiaalilogistiikan kehittäminen ja uudelleen organisointi 

   Hämäläinen, Juuso (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustivat Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän vuonna 2011 tuottamaan tukipalveluja omistajilleen. Tukipalvelut käsittävät ruokapalvelujen, ...
  • Menestyksekäs johtaminen ja johtajuus : organisaatiotutkimus 

   Riikonen, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Johtamisesta ja menestymisestä on kirjoitettu satoja kirjoja, ja sana johtaminen ja johtajuus herättävät ihmisissä suuria tunteita. Johtaminen on yksi vaikeimpia tehtäviä, joita jatkuvasti monipuolistuva työelämä tarjoaa. ...
  • Osaamisen johtaminen pk-yrityksen haasteena 

   Pietiläinen, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön päätavoite oli kerätä ja tutkia tietoa osaamisen johtamisesta ja varmistamisesta. Osaamisen johtamisesta on paljon kirjallisuutta ja tarkoitus oli tiivistää ja jäsentää tietoa. Opinnäytetyö on tarkoitettu ...
  • Pelastusopiston harjoitusalueen toiminnanohjauksen kehittäminen 

   Rissanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on läpikäydä Pelastusopiston harjoitusaluetoiminnan keskeiset prosessit, jotka muodostavat toiminnanohjauksellisen perustan harjoitusalueen ylläpitotoiminnalle. Opinnäytetyössä on tarkoitus ...
  • Projektitoiminan kehittäminen teknologia-alan yrityksessä 

   Miettinen, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Projekti on kertaluonteinen työ, joka tehdään ainutkertaisen tuotteen, palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi ja sen onnistumisesta vastaa ...
  • Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen vaaratapahtumien ilmoitus ja käsittely prosessikaaviona 

   Herranen, Jussi (2019)
   Työ- ja palvelusturvallisuus on yksi osa strategista johtamista. Tarkoituksena oli tarkkailla, hallita ja kehittää työtä sekä sen ympärillä vallitsevia olosuhteita. Edistää turvallisuuskulttuuria, jossa korostettaisiin ...
  • Rakennushankkeen suunnitteluvaiheen tiedonhallinta : Menetelmiä ja työkaluja nykyisiin haasteisiin 

   Kaukonen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lukuisien tietolähteiden tarjoama tietomäärä korostaa tiedonhallinnan merkitystä menestymisessä. Näin on myös rakennushankkeessa, jonka aikana syntyy rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa sekä käytön ja ylläpidon ...