KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluTeknologiaosaamisen johtaminen

  • Allianssimallin tuottavuuden hyödyntäminen infrahankkeissa : Kehitystutkimus 

   Kavilo, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu allianssimallin tuottavuuden hyödyntämismahdollisuuksia rakennusalan infrahankkeissa. Tavoitteena on ollut saada esille kysely- ja haastattelututkimuksen avulla keskeisimmät tuottavuutta ...
  • Alueurakkamallin kehittäminen : Case-tutkimus kunnossapidon tilaajatoiminnasta Kuopion kaupungilla 

   Sutinen, Matti (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli case-tutkimuksen keinoin perehtyä Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden toimintaan kunnossapidon tilaajana. Opinnäytetyö keskittyi erityisesti alueurakkamuotoisen ...
  • Ammatillisen koulutuksen tiedolla johtamisen toimintamalli 

   Santala, Tero (2021)
   Laki ammatillisesta koulutuksesta uudistui vuonna 2018. Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) uusi oman strategiansa kesällä 2019. Sakkyn uudessa strategiassa tunnistettiin kolme erillistä opetuksen- ja ohjauksen toimintaympäristöä. ...
  • AMMATTIOPPILAITOKSEN TURVALLISUUSKOULUTUS JA SEN TOIMINTAOHJEIDEN KEHITTÄMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 

   Laukkanen, Veli-Matti (2021)
   Opinnäytetyö käsitti ammatillisen oppilaitoksen turvallisuuskoulutuksen kehittämistä Savon koulutuskuntayhtymässä. Se sisälsi turvallisuuskoulutuksen kehittämisen lisäksi johtamista, turvallisuutta ja turvallisuusjohtamista ...
  • Asiakastarpeen muuntaminen palveluksi läpi yrityksen arvoketjun - hyvän toimituksen varmistaminen asiakkaalle 

   Auno, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Palveluiden ja palvelualan merkitys yhteiskunnassamme kasvaa koko ajan. Erilaisten digitaalisten palveluiden osuus kasvaa merkittävästi toimialasta riippumatta. Palveluja tuottavien yritysten palvelutarjonta muuttuu ja ...
  • Autenttisen oppimisympäristön kehittäminen : - Case E Avenue Oy 

   Rautula, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   E Avenue Oy on sähkönjakokeskuksia valmistava kotimainen neljällä paikkakunnalla alihankintateollisuudessa toimiva yritys. Työ toteutettiin E Avenue Oy:n Iisalmen yksikössä, joka on keskittynyt palvelemaan erityisesti kone- ...
  • Automaattinen pienmerkintä tiemerkintätyössä 

   Kauppinen, Maarit (2021)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tutkimusaiheena oli kuorma-autoalustaisen automaattisen Trafficprintterin käyttö tiemerkintöjen pienmerkintätyössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille Trafficprintterin käyttökelpoisuus ...
  • CEF - hitsauspalveluiden kehittämissuunnitelma 

   Poutanen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä työssä tehtiin toimeksiantajalleni CEF-hitsauspalveluiden kehittämissuunnitelma. Tämän suunnitelman pohjana oli työssä tehtävä markkinatutkimus, joka samalla tulee tukemaan toimeksiantajani päätöksentekoa uuden ...
  • CRM-järjestelmän käyttöönotto POK Groupissa 

   Kokkonen, Jari (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli CRM-järjestelmän käyttöönotto myynnin ja tarjouslaskennan ohjaukseen sekä asiakkuudenhallintaan POK Groupissa. CRM-järjestelmän oli tehnyt ajankohtaiseksi toimeksiantajan tarve kehittää ...
  • Digitaalisen turvallisuuden johtaminen Yara Siilinjärven toimipaikalla 

   Kanniainen, Joel (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yara Siilinjärven toimipaikan digitaalisen turvallisuuden nykytilaa ja etsiä kehityskohteita, joita parantamalla digitaalisen turvallisuuden tasoa voidaan nostaa. Työn keskeisenä ...
  • EMAR CAMO ja MTCH (EMAR M ja 21) implementointi HX-aikakaudelle 

   Heimonen, Antti (2021)
   Suomessa on tehty päätös implementoida yhteiseurooppalaiset sotilasilmailua koskevat vaatimukset (EMAR) ohjaamaan toimintaa. Tämä opinnäytetyö käsittelee EMAR CAMO- ja MTCH-vaatimuksia (EMAR M ja EMAR 21) tulevaisuuden ...
  • Energia-alan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon järjestämisen taustat, koulutuksen prosessointi ja pedagogiikka 

   Turunen, Mikko (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taustat energia-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon koulutuksien järjestämiselle, käydä läpi energia-alan ammattitutkinnon tutkinnon osien toteutus sekä pedagoginen toteutus ...
  • Esiselvitys tuotantolinjan virtauttamiseksi 

   Mönkkönen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykypäivän organisaatiot ovat siirtyneet toiminnassaan entistä asiakaslähtöisempään suuntaan, mistä johtuen tuotantoketjuja on tarkasteltava asiakkaan näkökulmasta. Tuotantoketjujen on kyettävä tuottamaan ensiluokkaista ...
  • Expediting-työkalun kehitys Material Control järjestelmässä 

   Huopainen, Armi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kohdeyritykselle internet-pohjainen järjestelmä toi-mitusaikavalvontaa varten. Järjestelmän tavoitteena oli tehostaa toimitusvalvonnan työtunteja ja saada toimitusaikavalvonta ...
  • HCT-ratkaisuiden hyödyntäminen ja edut Stora Enson tulevaisuuden kuljetuksissa 

   Nevalainen, Petri (2021)
   Opinnäytetyö sisälsi HCT-ratkaisujen hyödyntämistä Stora Enson tuotekuljetuksissa ja siitä saavutettavaa ekologista, toiminnallista ja taloudellista hyötyä yhtiössä. Työssä selvitettiin HCT-ajoneuvojen vaihtoehtoja ja ...
  • Infrahankkeiden prosessin kehittäminen 

   Korhonen, Marko (2021)
   Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue vastaa asukkaiden ympäristön suunnittelusta, rakentami-sesta ja hallinnasta sekä käyttökuntoisena pitämisestä koko elinkaaren ajan. Kehittämistyön tarpeellisuus nou-si esille ...
  • Innovaatio-ja teknologiajohtaminen : Cross Wrap Oy 

   Paananen, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tänä päivänä yksi suurimmista haasteista yritysten liiketoiminnassa on teknologia- ja innovaatiojohtaminen. Yritykset hakevat jatkuvasti keinoja löytää uusia kilpailuetuja ja tekninen innovaatio on ehkä paras keino sen ...
  • Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun kehittäminen 

   Tolvanen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Isoverstaan Henkilöstökoulutus-palvelun kehittäminen. Keskeisin aihe oli koulutuskalenteri-sovelluksen uudelleen rakentaminen. Henkilöstökoulutus-palvelukokonaisuutta kehitettiin luomalla ...
  • Itseohjautuvuus moniosaajaorganisaatiossa 

   Pekkalin, Enni (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia moniosaajaorganisaation työntekijöiden kokemuksia itseohjautuvuuden merkityksestä työelämässä. Tavoitteena oli tarkastella moniosaajuutta toimenkuvan mallina sekä itseohjautuvuuden ...
  • JAS-SERTIFIKAATIN HAKEMINEN YRITYKSEN LIIMAPUUTUOTTEILLE 

   Happonen, Pekka (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin laadunhallintaan ja laatujärjestelmiin sekä niiden mukaisiin standardeihin. Työn pääasiallisena tavoitteena oli luona työn toimeksiantajalle japanilaisen JAS-liimapuustandardin mukainen ...