• Haastavien asiakastilanteiden jälkityö sosiaalialan asiakastyössä 

   Takkunen, Marjo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan sosiaali- ja terveysalalla esiintyvien haastavien asiakastilanteiden jälkityön tarpeita työntekijän näkökulmasta. Työssä haastavalla asiakastilanteella tarkoitetaan työntekijän asiakkaan tai ...
  • HAAVANHOIDON OPETUSVIDEO KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULULLE : Akuutin haavan hoito 

   Pyakhkel, Elvira; Jyrkilä, Juuli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Kymenlaakson ammattikorkeakoululle opetusvideo akuutin haavanhoidosta. Opinnäytetyön tilaaja on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja asiantuntija yhteistyökumppanina toimi Kouvolan ...
  • Habita LKV Jyväskylän asiakastyytyväisyystutkimus 

   Vähärautio, Annika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kiinteistönvälitysketju Habita LKV:n Jyväskylän ja Vaajakosken toimipisteiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmänä toimivat asuntonsa vuonna 2013 Habitan avustuksella myyneet ...
  • Haipro- vaara- ja haittatapahtumien raportointijärjestelmä esimiesten työvälineenä ja turvallisuuden kehittäjänä 

   Aalto, Eveliina; Sani, Sirpa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi Kotkan sosiaali- ja terveydenhuollon HaiPro- vaara- ja haittatapahtumailmoituksia käsittelevät esimiehet ovat kokeneet HaiPro-järjestelmän käytön sekä miten HaiPro-järjestelmä ...
  • Hajautetun tuotannon kunnossapitojärjestelmä 

   Laitinen, Henry (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimenpiteet, joilla varmistetaan kunnossapitojärjestelmän laiterekisterin ja –dokumenttien ylläpito. Lisäksi tavoitteena oli ohjeistaa ja käyttöönottaa varaosahallintajärjestelmä ja ...
  • Haka-federaation integrointi CyberSecurityGameen 

   Lehtinen, Ilpo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena on toteuttaa Kyamkin CyberSecurityGame - projektiin autentikaatiomoduuli, joka käyttää käyttäjälähteenään HAKA-federaatiota. Työssä tutustutaan Shibboleth - palvelinten toimintaan, rakennetaan laboratori ...
  • HAKOTIE – INTERNETPORTAALI ARMEIJAN KESKEYTTÄNEILLE 

   Sakkara, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tarkoituksena oli laatia auttava internetportaali armeijan keskeyttäneille syrjäy-tymisen ja syrjäytymisriskin ehkäisemiseksi. Internetportaali tässä työssä tuli käsittä-mään erilaisia helposti ymmärrettäviä ja ...
  • HALKEAMIEN SYNTY THERMOWOOD-PROSESSISSA 

   Skantsi, Mirva (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan osasto SKANTSI, MIRVA Halkeamien synty ThermoWood-prosessissa Työn ohjaaja diplomi insinööri Risto Jääskeläinen Insinöörityö 27 sivua + 10 ...
  • Hallan satamalaiturille laivapuusta karsiutuvan kuoren hyödyntäminen 

   Verho, Marianna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on selvittää paras hyötykäyttö kuorelle, joka karsiutuu laivapuusta Hallan satamalaiturille. Parasta hyötykäyttöä etsittäessä tarkastelun kohteena on toimintamallin edullisuus ja kannattavuus. ...
  • Haluatko LauluMaestraksi? : Markkinointiviestintä musiikkialan yrityksen rekrytoinnissa 

   Kankaanmäki, Rauni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kuopiolainen Maestra Finland Oy päätti lähteä laajentamaan Lauluklubi Maestra-yritystänsä franchisingtoimintamallin mukaisesti. Tämän työn tavoitteena oli tutkia yrityksen viestintää sen järjestäessä ensimmäisiä ...
  • Haminalaisen aikuisväestön koettu terveys ja hyvinvointi 

   Kivelä, Satu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata haminalaisen aikuisväestön koettua terveyden- ja hyvinvoinnintilaa sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Koettua terveyttä käsitellään terveyskäyttäytymisen, sosiaalisten terveyden määrittäjien, ...
  • HAMINAN KAUPPIAANTALOMUSEON HELLAHUONEEN DOKUMENTOINTI JA ALUSTAVA RESTAUROINTISUUNNITELMA 

   Jokinen, Jenni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn aiheena on Haminan Kasarminkatu 6:ssa sijaitsevan kauppiaantalomuseon hel-lahuoneen dokumentointi ja alustava restaurointisuunnitelma. Dokumentoinnissa on painotettu erityisesti tapettitutkimukseen. Työn alussa on ...
  • HAMINAN PUUPOJAT OY:N TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN MARKKINOINNIN KEINOIN 

   Suortti, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Haminan Puupojat Oy on kesällä 2008 toimintansa aloittanut, puu- ja rakennustarvikkeita myyvä yritys. Alalla on paljon kilpailua, joten uusi yritys tarvitsee tutkittua tietoa oman ja ydinkilpailijansa nykyisestä ...
  • HAMINAN SATAMAN TERMINAALI- JA KEMIKAALIALAN YRITYSTEN KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN YHTEISHANKINTAKARTOITUS 

   Kosonen, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Haminan sataman terminaali- ja kemikaalialan yritysten kunnossapitopalvelutarpeet ja kiinnostusta yhteishankintoihin sekä löytää vertailtavaksi toimintamalli, jonka avulla mahdolliset ...
  • Haminan sataman terminaali- ja kemikaalialan yritysten öljyntorjunta- ja sammutuskaluston kartoitus 

   Vainikainen, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Haminan sataman terminaali- ja kemikaalialan yritysten tämänhetkinen öljyntorjunta- ja sammutuskalusto. Kartoituksen osalta tavoitteena oli selvittää, vastaako kalusto sille asetettuja ...
  • Hamppukuitu puupohjaisten paperimassojen armeerauksessa 

   Laurila, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hamppu (Cannabis sativa) tunnetaan valitettavan usein ainoastaan huume- ja lääkekasvina. 1900-luvulle asti hampun varsista saatava kuitu oli kuitenkin maailman käytetyin raaka-aine mm. kankaissa ja paperissa; 1800-luvun ...
  • HAMSTRING-LIHASTEN EMG-AKTIIVISUUS LONKAN EKSTENSIO-SUUNNAN ERI HARJOITTEISSA 

   Suortti, Timo; Jaatinen, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Akuutit takareiden venähdysvammat ovat arkipäivää eri urheilulajeissa. Nämä vammat ovat yleensä vakavia, aiheuttavat pitkiä kuntoutumisaikoja ja alttiutta uudelleenvammautumiselle. Vaikka takareisivamma on yleisin yksittäinen ...
  • Handbook for sales departments in international business, case: SOL 

   Haahtela, Kari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Acquisition of new customers is a demanding process for both time and resources. In addition to certain features required in the sales work detailed instructions are needed in order to implement the sales efficiently and ...
  • Hankekehityskohteen kannattavuuslaskelmat case: Kiinteistö Oy Esimerkki 

   Rämä, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kannattavuus on jokaisen liiketoiminnan perusta. Tämän opinnäytetyön aiheena olivat rakennusliikkeen toimitilakiinteistön kehittämisen alustavat kannattavuuslaskelmat. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko ...
  • Hankinnan merkitys pk-yritykselle 

   Järvinen, Matti; Kallio, Kai (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä ei ollut toimeksiantajaa, mutta siinä toimivat kontakteina kaksi pk-sektorin yritystä, jotka olivat Rakennusliike Olavi Järvinen Oy ja MR-Rauta Oy. Opin-näytetyön aiheena oli selvittää hankintatoimen ...