Viitteet 1050-1069 / 4023

  • KA-2 SÄHKÖKÄYTTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 

   Johansson, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä tutkittiin Stora Enson Kaukopään tehtaiden kartonkikone 2 prosessiin liittyvien suurimpien sähkökäyttöjen energiatehokkuutta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää kannattavia kehityskohteita energiatalouden parantamiseksi. ...
  • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk) tulevien verkkosivujen pohjakartoitus 

   Taina, Marika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   1.1.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu fuusioituvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi. Uusi korkeakoulu tarvitsee uudet internetsivut. Tämän opinnäytetyön tavoite on kartoittaa nykyisten ...
  • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen väliset palvelusopimukset 

   Vesala, Jonna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Valtion aluehallinnon uudistamishanke käynnistettiin kesällä 2007. Hankkeen tarkoituksena on selkeyttää aluehallintoviranomaisten rooleja, sekä parantaa aluehallinnon kansalais- ja asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja ...
  • Kaakkois-Suomen logistiikka-asiantuntijaverkosto 

   Matikkala, Jenna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Verkostojen tutkimus ja sitä koskevat teoriat ovat kehittyneet paljon muutamana viime vuosikymmenenä. Tutkijat ovat huomanneet, että samat verkostoteoriat pätevät niin taloudessa, sosiologiassa kuin biologiassakin. Tässä ...
  • Kaakkois-Suomen logistiikkakatsaus 

   Raikunen, Kati; Mylläri, Riina
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B 112 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kaakkois-Suomella on avainasema pääkaupunkiseudun ja Pietarin välisessä maankäytön ja liikenteen kehityskäytävän rakentumisessa. Alue tarjoaa sijaintinsa ja liikennejärjestelmän ominaisuuksien puolesta logistisesti ...
  • Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen työhyvinvointiopas työoikeudellisesta näkökulmasta 

   Leponen, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoitus on koota yhteen työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja tutkia, mitä hyö-tyä työhyvinvoinnista on poliisille. Lisäksi opinnäytetyössä kuvataan työhyvinvoinnin teoriaa ja työhyvinvointiin vaikuttavia ...
  • Kaakkois-Suomen satamien ja Venäjän sisävesisatamien välisen liikenteen kehittäminen ja mahdollisuudet 

   Aarnio, Oskari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kaakkois-Suomen satamien mahdollisuuksia osallistua Venäjän sisävesiliikenteeseen sekä Saimaan kanavalla nykyisin käytettävän kaluston mahdollista hyödynnettävyyttä kyseiseen ...
  • KAAKON SUURIN 2017 – MARKKINOINTISUUNNITELMA KOUVOLAN SUSIEN SALIBANDYJAOSTOLLE 

   Mäkinen, Emmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sudet ry on kouvolalainen urheiluseura, joka on jakautunut jalkapallo- ja salibandyjaostoihin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda markkinointisuunnitelma salibandyjaoston junioripuolelle. Suunnitelman tarkoituksena ...
  • KAAPELIVARASTOINNIN JA TUOTANTOPROSESSIN SUUNNITTELU 

   Myllynen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty Onninen Oy:lle, joka on yksi johtavista Itämeren ja Skandinavian alueen markkinoilla toimivista laajaa materiaalipalvelua tarjoavista yrityksistä. Materiaalipalveluja tarjotaan teollisuudelle ja ...
  • Kaasujäähdyttimien ja kaasukattilan peittaus 

   Hirvonen, Jouni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Peittaus tarkoittaa uuden kattilalaitoksen käyttöönoton yhteydessä kattilan kemiallista puhdistusta valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen sekä asennuksen aikana syntyneistä epäpuhtauksista. Epäpuhtauksia ovat erilaiset ...
  • Kaasurenessanssihankkeen yhteisraportti 

   Ahlberg, Arto
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro: 156 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Kaasuturbiinin jälkeisen pakokaasukattilan ympäryslaitteiden soveltuvuus käyttöpaineen nostoon Vanajan voimalaitoksessa 

   Koivikko, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Elenia Lämpö Oy omistaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Vanajan vastapainevoimalaitoksen, joka tuottaa kaukolämpöä Hämeenlinnan kaupungin alueelle. Voimalaitoksen tuotto on tyypillisesti noin 100 MW, mutta tarvittaessa voidaan ...
  • Kaasuturbiinin korjauskertoimien määrittäminen 

   Skarp, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä ja muodostaa käyttökelpoista dataa turbiinien korjauskertoimista Profimill Oy:lle. Yritys puolestaan pyrkii korjauskertoimia hyväksikäyttäen kehittämään laskentaohjelman, jolla pystyttäisiin ...
  • Kaatolattiavalut ontelosaumavalujen yhteydessä 

   Rihu, Lauri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä ohjeistetaan märkätilojen kaatolattioiden tekeminen asuinkerrostalossa. Työssä kerrotaan kuinka kaatolattiat tehdään nykyisellä menetelmällä rungon nousun yhteydessä ja vertaillaan tätä tapaa ...
  • Kaatopaikkakaasun puhdistaminen mikroturbiinin käyttöön 

   Järvinen, Reijo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena oli selvittää kaatopaikkakaasun puhdistusmenetelmiä. Kymenlaakson Jätteellä on käytössä mikroturbiineja sähkön ja lämmön tuotannossa. Kaatopaikkakaasun rikkivety- ja siloksaanipitoisuuksien puhdistusmenetelmät ...
  • KADONNEEN HENKILÖN ETSINTÄ : - Kokemuksia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkilöiltä 

   Karvonen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vapaaehtoisten pelastuspalvelun henkilöiden kokemuksia etsintätilanteesta, etsityn kohtaamisesta ja auttamisesta, sekä etsinnän jälkeisestä purka-misesta. Opinnäytetyön ...
  • Kahden seinäkynttelikön konservointi ja restaurointi 

   Nykänen, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on kaksi keskenään identtisä venäläistä uusrokokootyylistä seinäkynttelikköä. Kyntteliköt kuuluvat Heinolan kaupunginmuseolle. Tutkimusaiheena on pääasiassa compomassa, koska aiheena olevat ...
  • Kahvila-konditorian sisustussuunnitelma 

   Kunnari, Sallamaari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Nykyaikana ihminen joutuu päivittäin erinäisten valintojen eteen. Kahvilakulttuurimme on laajentunut niin että valikoimaa kahvilarintamalla löytyy moneen eri tyyliin. On nuorille suunnattuja trendikkäitä seurustelukahviloita ...
  • "Kaikki on ihan jees ja menee aika prameesti" - varusmiesten koettu terveys 

   Kortesluoma, Heini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitaja AMK KORTESLUOMA, HEINI ”Kaikki on ihan jees ja menee aika prameesti” – varusmiesten koettu terveys Opinnäytetyö 37 sivua + 4 ...
  • Kaipiaisten rautatieyhteisön rakennukset : Kartoitus asema-alueen 1800-luvun lopun rakennuskannasta 

   Karhu, Lasse (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Eurooppa alkoi verkottua rautateitse 1800-luvulla teollisen vallankumouksen puhjettua. Venäjästä riippuvaiselle Suomelle se oli tärkeä askelkivi kehityksessä. Rautatieyhteys Helsingin ja Pietarin välille valmistui 1870. ...