Viitteet 1569-1588 / 4023

  • La Alpaca -vaatemerkin brändäys 

   Lehtinen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee brändin vahvistamista ja brändiohjeiston luomista vaa-tealan yritykselle La Alpacalle. La Alpaca on suomalainen vaatemerkki, joka suunnit-telee, tuottaa ja myy alpakanvillasta valmistettuja ...
  • Laadukas lapsuus – Asiakastyytyväisyyskysely Kotkan englanninkielisen leikkikoulun lasten vanhemmille 

   Komulainen, Sari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kotkan englanninkielisen leikkikoulun lasten vanhempien tyytyväisyyttä päivähoitoon ja sen laatuun. Tavoitteena oli myös nostaa esiin mahdollisia kehittämistarpeita päiväkodin ...
  • Laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen : Case: Kymenlaakson sairaalapalvelut, Kymenlaakson keskussairaalan röntgenosasto 

   Suurtalo, Marja-Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Laadukas asiakaspalvelu ja tyytyväinen asiakas ovat röntgenosaston tavoitteet. Tavoitteisiin yltämiseksi tarvitaan ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Laadukkaan asiakaspalvelun kehittämiseksi tulee selvittää ...
  • Laadullinen asiakastutkimus Case: Soitinmesta Oy 

   Haltsonen, Tuomas; Haltsonen, Matias (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Musiikki-instrumenttien myymiseen keskittyvä liiketoiminta on ala, joka on Internetin kehittymisen myötä murrosvaiheessa. Muusikot ja musiikin harrastajat ovat perinteitä arvostavia ja ostokäyttäytymiseltään muusta ...
  • LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ: CASE KOUVOLAN YDINKESKUSTA RY 

   Raute, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Liiketoiminnan kehittämiseksi on tehtävä jatkuvasti kehittämistyötä, jonka merkitys kasvaa ympäröivän maailman kehittyessä. On useita eri tapoja sen toteuttamiseksi. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin kvalitatiiviseen ...
  • Laadunhallinta lentoteknisessä huolto-organisaatiossa 

   Manula, Tapani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laadunhallinta on käsitteenä erittäin laaja. Siihen voidaan laskea mukaan organisaatiorakenteen, prosessien ja resurssien muodostama kokonaisuus ja kaiken tämän tuloksellinen johtaminen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Laadunhallintajärjestelmä- ja laatukäsikirjaprojekti Kouvolan Lääkäriasemalla 

   Hyytiäinen, Tuula (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ISO 9000 -standardisarjan mukainen laatujärjestelmä toimeksiantajayritykselle ja kuvata se laatukäsikirjassa. Laatutyön avulla haluttiin saada kehittämistoimintaan kaivattuja ...
  • Laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin rakenteen kehittäminen Sew-Eurodrive Oy:lle 

   Rantahakala, Jori (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä kuvataan ISO 9001:2015 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnin rakenteen päivittäminen SEW-Eurodrive Oy:n Hollolan toimipisteelle. Yrityksen laadunhallintajärjestelmän dokumentit ...
  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu logistiikkayritykselle 

   Nylund, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Laadunhallinnan merkitys osana yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä on jatkuvasti korostunut. Tuotteiden laadun ohella myös toiminnan laatuun on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Etenkin elintarvikealalla jo yksi ...
  • Laajakaistatuotteiden automaattinen provisiointi 

   Leppäkoski, Anssi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli määrittää ja testata tarvittavat ohjelmistorajapinnat laajakaistatuotteiden automaattista provisiointia varten. Työn toimeksiantajana toimi AinaCom Oy, joka ottaa automaattisen provisioinnin ...
  • Laajennettu työyhteisö miesten terveyden edistämisen välineenä : Operaatio Liikuntakaverit 

   Kurttila, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Miesten terveyskäyttäytymisessä suhteessa naisiin tiedetään olevan eroja. Miehet hakevat apua ongelmiinsa myöhemmässä vaiheessa kuin naiset ja heidän elinajanodotteensa on naisia alhaisempi. Vakavia mielenterveysongelmia ...
  • Laakerien värähtelymittaukset VL Turvalla 

   Koskinen, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on tehty Rajavartiolaitoksen toimeksiannosta. Työ on kohdennettu kesällä 2014 käyttöönotettuun vartiolaiva Turvaan. VL Turva on uuden sukupolven monitoimialus, joka kykenee vastaamaan monipuolisesti ...
  • Laastituotteiden pakkasenkestävyyden testausmenetelmät 

   Hedenstam, Paulus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Laastien pakkasenkestävyyden varmistamista varten on olemassa kaksi SFS-standardien mukaista menetelmää. SFS-käsikirjan 156 (SFS5447) mukainen jäädytys-sulatuskoe on tarkoitettu betonin testaukseen, mutta käytännössä sillä ...
  • LAATU LASTENSUOJELUN ASIAKASTYÖSSÄ JA TUKIPALVELU TUUMAN LAADUN KRITEERIT 

   Kokko, Ullamari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö. Tuotoksena valmistui Tukipalvelu Tuuman laadun kriteerit. Laadun kriteerien määrittelyn tarkoituksena oli selkeyttää yrityksen laatuajattelua ja taata laatukriteerit täyttävä ostopalvelu. ...
  • Laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönotto logistiikkayrityksessä 

   Leinonen, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Fi Plus Logistic Oy on kasvava logistiikkayritys, jolle asiakkaiden vaatimuksesta on tullut ajankohtaiseksi rakentaa laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä on tarkoitus sertifioida myöhemmin. Tämän opinnäytetyön aiheena ...
  • Laatujohtamisjärjestelmän kehittäminen Proput Oy:lle 

   Hydén-Harkko, Karin (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakastyytyväisyyteen, yrityksen hyvään suorituskykyyn sekä sujuvaan toimintaan tähtäävä laatujohtaminen on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Proput ...
  • Laatujärjestelmän implementointi Kotkan Kiinteistöpalvelu oy:lle 

   Lainio, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka laadunhallintajärjestelmä ISO 9001: 2008 implementoitiin toimeksiantajalle. Tehtävänä oli kuvata yrityksen laadunohjaus, uudistaa laatukäsikirja vastamaan yrityksen nykytilaa ja ...
  • LAATUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN KORJAUSRAKENNUSURAKOINTIIN 

   Elo, Ilari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Sain toimeksiannon UBR Oy:ltä kehittää heidän käyttöönsä laatujärjestelmän, joka sisältää prosessikaavion ja toimintaohjeet. Samalla se toimii pohjana tulevalle kehitystyölle. Prosessikaaviossa ja toimintaohjeissa kuvataan ...
  • Laatukäsikirja Kuusaan Metalli OY:lle 

   Munne, Juska (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä luotiin laatukäsikirja Kuusaan Metalli Oy:lle CE-merkintää varten. Laatukäsikirja suunniteltiin ISO 9001-standardin mukaisesti. Laatukäsikirjassa kuvattiin yrityksen arvoja, toimintatapoja sekä ...
  • Laatukäsikirja pienryhmäkoti Päivilään 

   Tissari, Tarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli laatia yhdessä työyhteisön kanssa laatukäsikir-ja, joka vastaa pienryhmäkoti Päivilän tarpeisiin. Opinnäytetyön tilaus tuli suoraan työnantajalta, sillä pienryhmäkoti Päivilässä ei ole ...