Viitteet 1844-1863 / 4023

  • M/s Silja Europan Pakokaasumelun Äänitehotasot 

   Paananen, Joel (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia matkustaja-autolautta m/s Silja Europan koneistojen tuottamaa pakokaasumelua ja arvioida sen vaikutusta Tukholman Värtahamnin alueella. Stockholms Hamnar AB ja Tukholman kaupunki suorittivat ...
  • M/S SILJA SERENADEN ILMASTOINNIN KUNTOKARTOITUS JA KORJAUSSUUNNITELMA 

   Rikkola, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää M/S Silja Serenaden ilmastointijärjestelmän tämän hetkinen kunto ilmastoinnin kuntokartoituksen avulla. Kuntokartoituksen lisäksi opinnäytetyöhön sisältyy myös korjaussuunnitelma, ...
  • MAA JOTA EI OLE : Neokareliaaninen kuosiperhe - Matkalla neokarelianismin tuotteistamiseen 

   Laaksonen, Jaana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kuosiperheitä vuonna 2011 valmistuneen seminaarityön `Maa jota ei ole – Kuosiaihioita suunnittelukäyttöön neokarelianismin valossa´ tehdyn pohjatyön jatkona. Yksi kuosiperhe ...
  • Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos 

   Seppälä, Topi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja suku-polvenvaihdoksen toteuttamiseen. Tutkimuksen tilanneella maatilalla on suku-polvenvaihdoksen suunnittelu alkutekijöissä ja tämän tutkimuksen ...
  • Maahanmuuttajalapsen sopeutuminen suomalaiseen yleisluokkaan 

   Järvinen, Nelly; Asplund, Annika; Krasnova, Olga (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa kuvataan miten eri tekijät vaikuttavat maahanmuuttajalasten sopeutu-miseen yleisluokkaan. Tavoitteena oli, että maahanmuuttajalasten parissa työskentele-vät saavat tietoa eri tekijöistä, jotka edesauttavat ...
  • Maahanmuuttajalasten kotoutuminen Utunmäen päiväkotiin - Varhaiskasvattajien näkemyksiä 

   Ahtiainen, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee maahanmuuttajalasten kotoutumista Utunmäen päiväkotiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttajalasten kotoutumiseen päiväkotiin. Lisäksi selvitettiin, ...
  • Maahanmuuttajan tukityöllistyminen voimaannuttavana tekijänä 

   Duong, Hue (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n tukityöllistämien maahanmuuttajien kokemuksia siitä, kuinka tukityöllistyminen on auttanut heitä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa. Tutkimuksessa ...
  • Maahanmuuttajanuoren identiteetin tukeminen vieraassa yhteiskunnassa 

   Jaakkola, Sara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli maahanmuuttajanuorten identiteetin tukeminen vieraassa yhteiskunnassa. Tavoitteena oli luoda Kouvolan Maahanmuuttopalvelun maahanmuuttajanuoria varten projekti, jonka keinoin ...
  • MAAHANMUUTTAJATAUSTAINEN LAPSI PERUSOPETUKSESSA : - KÄSIKIRJA KOULUN TYÖNTEKIJÖILLE 

   Tolonen-Lindberg, Jaana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Peruskoulussa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kasvaa koko ajan. Koulunkäynnin onnistumisella on keskeinen merkitys lapsen kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Lapset tarvitsevat koulunkäyntiinsä tukea, ...
  • MAAHANMUUTTAJATYÖN ERITYISKYSYMYKSIÄ : Työntekijöiden osaamistarpeet päivähoidossa 

   Kipriyanova, Irina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajatyön erityiskysymyksiä sekä tutkia, miten venäläinen kulttuuri ilmenee työskentelyssä päivähoidossa. Lisäksi tavoitteena oli tutkia päivähoidon kasvattajien ...
  • MAAHANMUUTTAJIEN ITSEHOITOLÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ HEIDÄN ITSENSÄ KOKEMANA 

   Hokkanen, Irina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien kokemuksia itsehoitolääkkeiden ostamisesta ja käytöstä Suomessa. Lisäksi on tarkoitus selvittää maahanmuuttajien itsehoitolääkkeiden ...
  • Maahanmuuttajien kotoutuminen Kouvolassa - Miten sosiaalipalvelut vaikuttavat kotoutumiseen? 

   Kähkönen, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien sosiaalipalveluiden käyttöä Kouvolassa sekä sitä, miten nämä käytetyt sosiaalipalvelut ovat vaikuttaneet maahanmuuttajien kotoutumiseen. Ennen varsinaisen tutkimuksen ...
  • Maahanmuuttouutisointi Kouvolan Sanomissa 1.6.2010-31.5.2011 

   Vainikka, Sara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa maahanmuuttouutisoinnin määrää maakuntalehti Kouvolan Sanomissa yhden vuoden ajalta. Koottujen artikkelien pohjalta on tutkittu, kuinka usein ja millaisista näkökulmista ...
  • Maakaasua ja Metanolia Käyttävien Kiinteäoksidipolttokennojen (SOFC) Käyttö Laivoissa 

   Oksanen, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kiinteäoksidipolttokennot (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) sopivat hyvin sähköntuotantoon kaiken kokoisilla aluksilla. Sen vuoksi opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, miten hyvin ne sopivat laivakäyttöön, kun polttoaineena ...
  • Maakaasukondenssikattilan hyötysuhteen määrittäminen 

   Harju, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kahden toisistaan poikkeavan maakaa-sukondenssikattilan hyötysuhteet ja valmistaa näiden hyötysuhteiden selvittämiseen tarkoitettu jatkuvatoiminen laskentasovellus. Opinnäytetyö ...
  • Maakaasukäyttöisen stirling-perustaisen mikro-CHP-laitteiston soveltuvuus suomalaisissa pientalouksissa 

   Sinisalo, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on laadittu Kotkan Energia Oy:lle. Työssä on tarkasteltu stirling perustaisen maakaasukäyttöisen mikro- CHP-laitteiston soveltuvuutta suomalaiseen kotitalouteen. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ...
  • Maakaasun määrämuuntimen konfigurointi ja kalibrointi 

   Pasanen, Hannu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena on selvittää Elster-Instromet EK280 -kaasumäärämuuntimen soveltuvuus Gasum Tekniikka Oy:n virtausmittausjärjestelmään. Tällä hetkellä osa kaasumäärämuuntimista on ohittanut parhaan käyttöikänsä ...
  • MAAKÄVELYMETODI ESIKOULU IKÄISTEN LAPSIEN METSÄNKASVATUKSEN TUKENA 

   Sulkava, Eija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni on jatkumoa Vihdin 4H-Yhdistyksen Ikivihreälle ympäristökasvatuk-sentoimintamallille. Työn tarkoituksena oli tarjota esikouluikäisille maakasvatusmene-telmiin perustava metsäretki, joka perustuu aistien ...
  • Maalauslinjan ripustimien hankintaprojekti 

   Suikkanen, Olli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ripustimien ja maalauslinjan täyttöasteen hyödyntäminen nykyaikaisessa metalliteollisuudessa on tullut tehokkaammaksi uudenlaisten ripustinratkaisujen myötä. Hyvä täyttöaste vähentää läpimenokertoja sekä parantaa ...
  • Maalämmön hyödyntäminen matalaporauksella 

   Pakarinen, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia maalämpökentän hyödyntämistä matalaporaus tek-niikalla ja selvittää tehon saantiin tarkoitettuja teoreettisia kaavoja sekä eri mittausme-netelmiä, joilla voidaan tutkia maalämpöä. Työ ...