Viitteet 2741-2760 / 4023

  • Radan kuivatuksen parantaminen 

   Silvonen, Harri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee radan rakenteiden kuivatusta. Työn tavoitteena oli kerätä rataraken-teen kuivatukseen liittyvää teoriaa ja menetelmiä yhteen teokseen opinnäytetyön muodossa. Samalla työssä tutkitaan lähinnä ...
  • Radikaalien innovaatiomahdollisuuksien markkinointi puutuote- ja teknologiateollisuudelle 

   Ohvanainen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ilvolankoski Oy markkinoi parhaillaan kehittämäänsä radikaalia Solidiwood®-innovaatiomahdollisuutta ensisijaisesti suomalaiselle puutuoteteollisuudelle ja toissijaisesti teknologiateollisuudelle sekä julkisen sektorin eri ...
  • RADIO PRIMAS - lastulevyn restaurointi 

   Kangaskolkka, Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lastulevyn valmistuksen historia ulottuu vuoteen 1887, jolloin Ernst Hubbard esitti idean keinotekoisen puun valmistamisesta. Lastulevyllä tarkoitetaan puusta tai puumaisista kasvinosista tehdyistä lastuista valmistettua ...
  • Radioaktiivisen metallijätteen käsittely Loviisan voimalaitoksella 

   Paljakka, Ilkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisen metalli-jätteen käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan voimalaitoksen valvonta-alueen kunnossapito- ja huoltotöistä syntyvää puhdasta tai matala-aktiivista ...
  • Raha-automaattiyhdistyksen Noppa-promotapahtumat 

   Nikula, Anna-Inkeri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Raha-automaattiyhdistyksen järjestämiin kahdeksaan Noppa-tapahtumaan Kymenlaakson noppatiimin alueella. Noppa-tapahtumat ovat RAY:n markkinointitapahtumia, joiden avulla ...
  • RAHOITUS LISÄMYYNTINÄ ERIKOISKAUPASSA 

   Mäkinen, Sari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Rahoitus lisämyyntinä erikoiskaupassa. Erikoiskauppaa tässä edustaa huonekaluliike. Rahoituksenmyynnillä tarkoitetaan tässä työssä kulutusluottokorttimyyntiä asiakaskohtaamisissa. Rahoitusmyynti ...
  • Raijan Aitta Oy - Verkkokaupan kehittäminen 

   Tuuliainen, Eero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli kehittää Raijan Aitta Oy:n verkkokauppaa. Menetelminä käytet-tiin verkkokaupan toimintaan liittyvää teoriaa, jota täydennettiin asiantuntijahaastatte-lulla sekä keskeisten kilpailijoiden verkkokauppoja ...
  • Rajarikosten rikosprosessuaaliset erityispiirteet 

   Uski, Teija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkan kansliassa olevien ulkomailla asuvien venäläisten rikosprosessia vuonna 2009. Prosessissa on poikkeavaisuuksia tavalliseen verrattuna, ja siitä kertoo ...
  • RAJAVARTIOLAITOKSEN ULKOVARTIOLAIVA 10:N KUUMAÖLJYJÄRJESTELMÄ 

   Vainikainen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kuumaöljyjärjestelmällä päästään korkeisiin lämpötiloihin ilman korkeita prosessipaineita, mikä lisää käyttöturvallisuutta eikä vaadi käyttäjiltään pätevyyskirjoja. Opinnäytetyössä käsitellään Rajavartiolaitokselle STX ...
  • Rakennetun ympäristön tietopalveluiden käyttöönoton parantaminen 

   Medallal, Haidar (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Buildercom Oy:n tarjoamien rakennetun ympäristön tietopalvelujen käyttöönoton onnistumisen nykytila ja löytää tietopalveluiden käyttöönottovaiheen kehityskohteet. Tutkimuksesta ...
  • Rakennusaikainen suojaus 

   Kostamo, Pinja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennusaikaisen kosteudelta suojaamisen nykytilaa ja kehittymismahdollisuuksia koko toimitusketjun aikana, kosteudenhallinnan tavoitteita ja hyötyjä rakennushankkeen osapuolille, ...
  • RAKENNUSALAN KÄÄNNETYN ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUDEN VAIKUTUKSET HARMAASEEN TALOUTEEN 

   Kailio, Henna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Harmaa talous on yksi rakennusalan suurimmista ongelmista. Se vääristää yritysten välistä kilpailua ja vähentää tuntuvasti valtion saamia verotuloja. Viranomaiset tekevät paljon töitä harmaan talouden kitkemiseksi. Laki ...
  • Rakennusautomaation saneerausprojektin tuotteistaminen 

   Salli, Iiro (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä insinöörityö käsittelee ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvää rakennusautomaatiota. Kallistunut energia pakottaa meidät kaikki vertailemaan erilaisia lämmitysmuotoja ja niiden kustannuksia. Työn lähtökohtana oli oma ...
  • RAKENNUSLABORTORION LAATUKÄSIKIRJAN TOIMINTAAN SAATTAMINEN 

   Karjalainen, Pirjo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on osa rakennuslaboratoriossa tehtävää laatujärjestelmän kehittämistä. Laatukäsikirja on olennainen osa laatujärjestelmää. Laatukäsikirjaan on kirjattu esimerkiksi organisaatio, toimintajärjestelmä ja ...
  • RAKENNUSLIIKKEEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄYHTEISTYÖ ASUNTOMARKKINOINNISSA : CASE: LEMMINKÄINEN TALO OY 

   Särkkä, Heli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Lemminkäinen Talo Oy:n tytäryrityksille alkuvuodesta 2009 sähköpostitse tehdyn kyselytutkimuksen avulla kiinteistönvälittäjien käytön laajuutta konsernissa sekä löytää käytössä ...
  • RAKENNUSLIIKKEEN TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN 

   Kohopää, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennusliikkeessä liikutellaan tietoa paljon työmaan eri osapuolten välillä, joita ovat esimerkiksi rakennusliikkeen oma henkilöstö, aliurakoitsijat ja suunnittelijat. Tässä insinöörityössä oli tarkoituksena kehittää ...
  • Rakennusprojektin tuotannonsuunnittelun kehittäminen 

   Pietarinen, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työn tilaajalle rakennusprojektin tuotannonsuunnitelmat ja toteutusvaiheen kustannusten seuranta sekä kustannusten jälkilaskenta. Työn tilaavassa yrityksessä ei ole aiemmin ollut ...
  • RAKENNUSPROJEKTIN VIIKKOTIEDOTE : CASE: IsoKristiinan laajennus ja uudistaminen 5411.4438 

   Härkönen, Elisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Melu, pöly, muutokset kulkuyhteyksissä… Tässä vain muutama esimerkki rakennustyömaan aiheuttamista haitoista lähiympäristölleen. Rakennusurakka on projekti, jossa saattaa olla hyvinkin laaja organisaatio ja paljon sidosryhmiä. ...
  • RAKENNUSTEN KOSTEUSVAURIOT JA NIIDEN KORJAUS 

   Toikka, Toni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli yleisesti selvittää rakenteiden kosteusteknistä käyttäytymistä ja etenkin kosteusvaurioiden syntymekanismeja. Työssä tarkastellaan myös kosteusvaurioista johtuvia mikrobivaurioita ja ...
  • Rakennustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

   Puhakka, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, minkälaiset tiedot rakennustyöntekijällä on omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Rakennusliiton aluetoimistossa tultiin siihen johtopäätökseen ensimmäisen tapaamisen yhteydessä, ...