• Liimapalkkitehtaan raaka-aineen laatu 

   Anttonen, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli tutkia Havesa Components Oy:n liimapalkkitehtaalle tulevan sahatavaran laatu. Sahatavarasta jalostetaan tehtaalla liimapuupalkkeja ja –tolppia sekä kolmelamellisia palkkeja. Tehdas saa raaka-aineen ...
  • Hiontapöydän suunnittelu 

   Heikkilä, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotekehitys HEIKKILÄ, VESA Hiontapöydän suunnittelu Opinnäytetyö 27 sivua + 6 liitesivua Työn ohjaajat Lehtori Ilkka Estlander, Kymenlaakson ...
  • Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, Case: Osuuskunta X 

   Mänttäri, Lilli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen pääpiirteet pysyvät samoina, mutta niiden käytännön toteuttamisessa on eroja. Erot johtuvat kirjanpitovelvollisen koosta ja yritysmuodosta. Pienillä kirjanpitovelvollisilla ...
  • "Global Festival", Tutkimus monikulttuuristen teemojen käsittelemisestä nuorten teema-tapahtumassa 

   Unkuri, Ninja; Savolainen, Hanna-Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   "Global Festival" on laadullinen tutkimus monikulttuurisuuden käsittelemisestä nuorille suunnatussa teema-tapahtumassa. Nuoret pääsivät osallistumaan avoimeen monikulttuurisuus-iltaan nuorisokerholla, jossa toteutettiin ...
  • Esikoululaisten kokemuksia kiireestä 

   Salmi, Kaisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykyinen elämänmeno koetaan kiireiseksi, elämän ruuhkavuodet ajoittuvat samaan aikaan kuin perheessä on pieniä lapsia. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia ajatuksia ja kokemuksia lapsilla on kiireestä. ...
  • Markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan suunnitelma uudelle asiantuntijapalveluyritykselle 

   Saksanen, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin pienen ja suhteellisen uuden yrityksen markkinointiin ja asiakkuudenhallintaan. Yrityksestä käytettiin työssä nimitystä Yritys X, yrityksen salassapitotoiveen takia. Oleellista työn kannalta ...
  • Sähköinen laskujen käsittely pk-yrityksessä 

   Mäkelä, Anna; Seitsonen, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia vaihtoehtoja pienyrittäjillä on sähköiseen osto- ja myyntilaskutukseen siirryttäessä. Toimeksiantajana on Maanrakennus Seitsonen Oy. Työssä tarkastellaan sähköisen ...
  • FYYSISTÄ TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ JA EDISTÄVÄ HOITOTYÖ HOIVAKOTI ILTATUULESSA 

   Paavolainen, Nina; Mikkola, Anne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa hoivakoti Iltatuuleen fyysistä toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön toimintamalli sekä ohjeistuskansio. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, joka koostui ...
  • Ideaalinen muotinäytös : –kuinka se toteutetaan 

   Pyykkönen, Lisa-Marie (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda esimerkki ideaalisesta muotinäytöksestä. Työ perehtyy niin muotinäytösten kehitykseen Suomessa ja ulkomailla kuin eri muotinäytösten tuotanto- ja näytöstyyppeihin. Pääpaino on muotinäytöksen ...
  • Kokemuksia omaohjaajamenetelmästä Sippolan Koulukodissa 

   Voutilainen, Emmi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin omaohjaajamenetelmää, omaohjaajasuhteen vaiheita ja omaohjaajan suoranaista vaikutusta nuoreen ja hänen olemiseensa Sippolan Koulukodin tyttöjen osastolla. Tavoitteena oli kartoittaa nuorten ja ...
  • INTEGRATION OF THE INTERNATIONAL STUDENTS OF KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INTO THE LOCAL SMEs 

   Rusalova, Slaveya (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   ABSTRACT Internationalisation and integration are important components of development policies and strategies in almost all types of companies. Each unit and team in a company is affected by the trend towards globalisation, ...
  • Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savon jäsenlehden ja nettisivujen kehittäminen 

   Rossi, Jere (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo on julkaissut yhdistyksen jäsenille suunnattua lehteä vuodesta 2008 lähtien Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään lukijoiden tyytyväisyyttä sekä suhtautumista ja toiveita yhdistyksen ...
  • Hevostoimintaa päihdekuntoutujien arjessa 

   Toivanen, Marjut (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli järjestää hevosen kanssa tapahtuvaa toimintaa Ridasjärven päihdehoitokeskuksen päihdekuntoutujille sosiaalipedagogista viitekehystä hyödyntäen. Tarkoituksena oli myös selvittää, mitä hevosen ...
  • Sosionomi (AMK) kehitysvammatyön avohoidossa 

   Järvenpää, Kati (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sosionomien (AMK) työtehtäviä kehitysvammatyössä sekä selvittää, miten sosionomikoulutusta voisi kehittää vastaamaan kehitys-vammatyön tarpeita. Tutkimukseen haluttiin avoimia ...
  • KOUVOLAN PERHETUKIKESKUS ORGANISAATIOMUUTOKSEN KESKELLÄ – MITEN TYÖNTEKIJÄT VOIVAT? : Työhyvinvointikysely perhetukikeskuksen ohjaavalle henkilökunnalle 

   Nikunen, Heini; Johansson, Katriina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ovatko Kouvolan perhetukikeskuksen organisaatiomuutokset vaikuttaneet ohjaavan henkilökunnan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen tai työmotivaatioon. Lastensuojelun kehittämishankkeen 2006 – ...
  • Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset Venäjän ja Suomen välillä 

   Jauhiainen, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kansainvälinen kuljetusliikenne on lisääntynyt, ja Suomen rautatieliikenne koostuu pääasiassa Venäjän tuontikuljetuksista, jotka suoritetaan lähes aina venäläisellä kalustolla. Vaarallisia aineita tuodaan eniten Venäjältä ...
  • "Mitä isot edellä, sitä pienet perässä" - Liikunta perheiden yhdessäolon tukijana 

   Kemppi, Iisa; Ilander, Annu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perheiden yhdessäolon ja lasten liikunnan lisääminen perheliikuntatapahtuman avulla. Projektin sisältö koostui liikunnallisten puitteiden ja sisällön suunnittelusta, liikuntapisteiden ...
  • Pk-yrityksen talouden seuranta tunnuslukujen avulla 

   Ahvonen, Karita (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Talouden seuranta vaatii taitoa lukea tilinpäätöstä ja tehdä siitä tarvittavat laskelmat. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei kuitenkaan usein ole tätä liiketaloudellista osaamista. Yrityksen talouden seuranta on ...
  • SISUSTUSSUUNNITELMA KORIPALLOJOUKKUE KOUVOJEN EDUSTUSTILAAN 

   Liukkonen, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kaluste- ja sisustussuunnittelu LIUKKONEN, ELINA Sisustussuunnitelma Koripallojoukkue Kouvojen edustustilaan Opinnäytetyö 40 sivua + 18 liitesivua Työn ohjaaja Heikki ...
  • Laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen : Case: Kymenlaakson sairaalapalvelut, Kymenlaakson keskussairaalan röntgenosasto 

   Suurtalo, Marja-Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Laadukas asiakaspalvelu ja tyytyväinen asiakas ovat röntgenosaston tavoitteet. Tavoitteisiin yltämiseksi tarvitaan ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Laadukkaan asiakaspalvelun kehittämiseksi tulee selvittää ...