- Selaus syöttöajan mukaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

  • Facebookin käyttöohjeistus Kouvolan matkatoimistolle 

   Karppinen, Jennina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Facebookin käyttöoppaan luomista matkailualan yrityk-selle. Opinnäytetyön case-yritys on Kouvolassa sijaitseva Kouvolan matkatoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen Facebookin ...
  • Logistiikan rooli kriisinhallinnassa 

   Perätalo, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia selvitys millä tavoin logistiikka toimii osana kriisinhallintaa, sekä mitä humanitaarinen toimitusketju tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Ennen humanitaariseen logistiikkaan ...
  • Rudolf Steinerin ravinto-oppi nykypäivän varhaiskasvatuksessa 

   Vainio, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö perustuu Rudolf Steinerin aikanaan esittämiin teorioihin ja tietoihin. Työssä on käytetty Steinerin esitelmiä teoriapohjana. Työssä tutkittiin, miten nykypäivän varhaiskasvatuksessa Päivänkehrän steinerpäiväkodissa, ...
  • Ro-ro-laitteiden huolto ja tarkastus 

   Tynkkynen, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Service Champions Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua ro-ro-laitteiden huoltoon ja tarkastuksiin aluksilla yhtiön asentajien kanssa kesän 2016 aikana. Isossa osassa ...
  • The Employability of Foreign Graduates in Finland 

   Adam, Abdurasak; Adam, Abdurasak (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Internationalization of higher education was the agenda of the Finnish higher education to attract foreign talents who come as international students thereby creating an international environment for study and work. Every ...
  • Automatic Monitoring Computer System and Network : Cyberlab Alarm Forwarding 

   Sharin, Mikhail (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The main objective of this bachelor’s thesis was to explore a possibility to perform ICTLAB sensor and server monitoring. The main goal was to study the network monitoring topic and configure one of the most popular ...
  • Joutsan Joutopäivien arviointi 2015 ja 2016 

   Mäkinen, Eemeli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Joutsan yrittäjät ry. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Joutsan Joutopäivät kesätapahtuman onnistuneisuutta ja kehityskohteita tapahtumatoimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa ...
  • Sähköinen asiointi ja kirjallinen potilasohje : Potilaskysely Careassa 

   Kurki, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä terveydenhuollon sähköisiä palve-luita potilaat olivat käyttäneet ja olivatko he kokeneet ne hyödyllisiksi. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli kysyä potilaiden kokemusta ...
  • Menetelmätarjotin voimavaraistamiseen 

   Kirvesniemi, Tiina; Leppilampi, Antti; Poikolainen, Jaana; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   Kymenlaakson ammattikorkeakulun julkaisuja. Sarja A. Nro 79 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Identification of Cost- and Time-Efficient LNG Transportation Methods from the US to Finland in the Existing Political and Economic Situation 

   Alekov, Aleksandr (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The thesis was focused on the analysis of the global LNG market and description of the existing situation on the US and Finnish domestic LNG markets. The main objectives were to examine the present situation on both markets ...
  • LATEKSITEHTAAN TUOTANNON LÄMPÖ- JA VIRTAUSTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN OPTIMOINTI 

   Pöntynen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lateksia tuottavan tehtaan lämmön tuoton ja jäähdytyksen energiatasetta sekä selvittää mahdollisia energiatehokkuustoimenpiteitä, jotka suorittamalla saadaan maakaasun ja sähköenergian ...
  • Suunnitelmien ja työmaan ristiriidat korjausrakentamisessa sekä niiden ehkäisy ja kehitysideat 

   Salminen, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suunnitelmien ja työmaan ristiriitoja korjausrakentamisessa. Ristiriidat kartoitettiin omilla kokemuksilla suunnitelmien ja työmaan ristiriidoista sekä haastattelemalla rakennushankkeen ...
  • Kielitaidon merkityksen selvittäminen kassalla kassahenkilön näkökulmasta Kotkan K-Citymarketissa 

   Kaaro, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimus käsittelee Kotkan Citymarketin kassahenkilöiden kielten merkityksen selvittämistä kassatyössä kassahenkilöiden näkökulmasta. Työn tarkoituksena on selvittää, miten kassahenkilöt kokevat kielten kanssa toimimisen ...
  • Mallihoitosuunnitelman kehittäminen itsetuhoisen potilaan hoitotyössä : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Vairama, Minna; Mäkelä, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Carean Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa käytössä olevan hoitokertomuksen itsetuhoisen potilaan mallihoitosuunnitelmaa. Tuloksissa verrataan mallihoitosuunnitelmaa uusimpaan ...
  • Näkemyksiä vanhusten suun terveydestä 

   Laari, Charlotta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuottaa tietoa vanhusten suun terveyden tilasta hoitohenkilökunnan näkökulmasta, vanhusten omasta näkökulmasta sekä selvittää ongelmakohtia vanhusten suun hoidon ...
  • Kiinteistökaupan verkkopalvelun käytön esteet kiinteistönvaihdannassa 

   Kukkonen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Kiinteistökaupan verkkopalvelun käyttöastetta sekä sen käytön esteitä kiinteistönvaihdannassa. Opinnäytetyössä analysoidaan saatuja tuloksia ja ...
  • Potilasturvallisuus potilaan näkökulmasta Karhulan sairaalassa 

   Riihimäki, Katja; Sippu, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää potilaiden käsityksiä potilasturvallisuudesta Karhulan sairaalassa. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin potilaille suunnatulla yksilöidyllä teemahaastattelulla Karhulan ...
  • MCM Timber Oy:n tilaus-toimitusketjun tehostaminen 

   Aalto, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää ratkaisu MCM Timber Oy:n tilaus-toimitusketjun tehostamiseen. Tavoitteena työlle on onnistua keksimään ratkaisu, miten asiakkaiden tilaukset saadaan toimitettua oikeina tuotteina ...
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden luominen Kumppanuustalo Viikarissa 

   Suur-Uski, Anne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän kehittämistutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys Kumppanuustalo Viikarilla on osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoitus oli saada tietoa kuinka eri yhdistysten välistä ...
  • Tuoksuyliherkkyyden ja hajusteallergian tietoisuuden lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa : Kehittämistyö Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistykselle 

   Seppälä, Lilli; Leskinen, Emmi; Muurinen, Päivi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyön aiheena on tuoksuyliherkkyyden ja hajusteallergian tunnettavuuden lisääminen Etelä-Kymenlaaksossa. Työ tehtiin kehittämistyönä Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena ...