• Päiväkodin aikuisen rooli lapsen liikunnan tukemisessa 

      Makkonen, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tässä opinnäytetyössä tutkitaan päiväkodin aikuisen roolia lapsen liikunnan tukemi-sessa Kymintehtaan päiväkodissa Kuusankoskella. Tarkoituksena on selvittää, millai-sia sisältöjä aikuisen rooleihin kuuluu liikunnan ...