• Alaikäinen nuori vastaajana rikosprosessissa 

   Rokka, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eroavaisuuksia rikosprosessissa alaikäisten 15–17-vuotiaiden nuorten vastaajien ja aikuisten täysi-ikäisten välillä. Nuorten rikollisuus on aika ajoin esillä mediassa, joten ...
  • Alaikäiset velalliset ulosottomenettelyssä 

   Niemi, Reetta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on alaikäisiä velallisia koskeva ulosottomenettely. Alaikäisistä velallisista on hyvin vähän tietoa saatavana, joten työ toimii myös kirjallisuuden ja lähteiden kokoavana teoksena. Työn alussa esitellään ...
  • Alkoholilaki ja bulvaanijärjestelyt anniskelutoiminnassa 

   Borg, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehdy alkoholilainsäädäntöön ja alkoholin anniskelutoiminnassa esiintyviin bulvaanijärjestelyihin. Toimivan kokonaisuuden aikaan saamiseksi tutkimuksessa luotiin katsaus myös anniskelulupiin ...
  • ALOITTAVA YRITYS JA TALOUSHALLINTO 

   Rantala, Jonne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yritykselle taloushallinnon pohja ja pitää sitä yllä samalla tehden kaikki tarvittavat ilmoitukset sekä toimenpiteet, joita lainsäädäntö sekä hyvä kirjanpitotapa yritykseltä ...
  • Aloittavan yrityksen rahoitus 

   Lehtovirta, Heikki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Toimeksiantajina olivat kuusi Wood Academy ­projektiin osallistunutta muotoilun opiskelijaa, jotka harkitsevat yrityksen perustamista. Opinnäytteen tavoitteena oli selvittää voiko liikeidean varaan rakentaa kannattavaa ...
  • Alueelliset talousnäkymät 2010-julkaisu julkisyhteisön viestinnän välineenä 

   Koistinen, Kati (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Alueelliset talousnäkymät-julkaisua julkisyhteisön viestinnän välineenä. Lisäksi selvitetään julkaisun hyödyllisyyttä sen käyttäjien keskuudessa sekä kartoitetaan julkaisun mahdollisia ...
  • ALUMIINIPROFIILIVARASTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

   Unhonen, Tapio (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Lumon Oy:n alumiiniprofiilivarastojärjestelmän mittaaminen, tutkiminen ja kehittäminen. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Lumon Oy. Opinnäytetyön tavoitteena on saada analyyttista tietoa Lumon ...
  • Ammatinharjoittajan taloushallinto 

   Polat, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous POLAT, SUSANNA Ammatinharjoittajan taloushallinto Opinnäytetyö 43 sivua + 3 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Wenla Väisälä Toimeksiantaja Yritys X Huhtikuu ...
  • Anjalankosken teatterin markkinointisuunnitelma 

   Jaakkola, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Anjalankosken teatterin kannatusyhdistys ry:lle. Anjalankosken teatteri on harrastajateatteri, joka toimii Kouvolan Myllykoskella. Tämä on ensimmäinen markkinointisuunnitelma, joka ...
  • Asiakas- ja sidosryhmätilaisuus suhdemarkkinoinnin osana : Case: Elcool Oy 

   Kärkkäinen, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka aiheena oli Elcool Oy:n asiakkaille ja sidosryhmille tilaisuuden järjestäminen, jonka kattotapahtumana toimi Lahden satamassa järjestettävä F1 Water and Rock Festival 12. -13.6.2009. ...
  • Asiakasjohtaminen ja palvelun laatu : case: Eagle Data ky 

   Horto, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Teknologian kehittyminen viimeisten vuosikymmenten aikana on antanut yrityksille mahdollisuuden parempaan asiakastietojen saatavuuteen. Asiakassuhteiden seuraaminen on nykyään tarkempaa ja etenkin vanhoihin asiakassuhteisiin ...
  • Asiakaskannattavuuslaskennan hyödyntäminen ja kehittäminen henkilöstöpalveluyrityksessä 

   Salokoski, Heli (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä oli tutkittavana henkilöstöpalveluyrityksen asiakaskannattavuuslaskelma, jota yritys on käyttänyt muutaman vuoden ajan. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, miten yrityksen asiakaskannattavuuslaskelmaa ...
  • Asiakaslähtöinen markkinointi optisella alalla : Case: Silmäasema Fennica Oy 

   Eerola, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Optinen ala ja sen markkinointikäytännöt ovat kehittyneet voimakkaasti maailmalla ja meillä Suomessa viimeisten kahden vuoden aikana. Kiristyvässä tuote- ja hintakilpailussa asiakas, silmälasiostaja, unohtuu helposti. ...
  • ASIAKASLÄHTÖINEN OMAMYYJÄ 

   Salovirta, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nykyisin kilpailu on kovaa jokaisella kaupanalalla, joten jokaisen yrityksen tulisi pyrkiä kehittämään omaa toimintaansa. Opinnäytetyössä kehitetään Etra Oy:n toimintaa. Kehitän / ideoin uutta asiakaslähtöistä Omamyyjä-palvelua. ...
  • Asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen : Case: Kuntoutussäätiö 

   Jokinen, Päivi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aiheena työssä oli asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelun kehittäminen. Tarkoituksena oli kartoittaa Helsingissä toimivan Kuntoutussäätiön mahdollisuuksia parantaa tunnettuuttaan ja palveluitaan alueella. Tavoitteena oli ...
  • Asiakasodotusten ja asiakasyhteistyön kohtaaminen sisäasiainhallinnonalan ICT-palveluissa : Case: Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK 

   Jäppinen, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomen valtion tuottavuusohjelman tavoitteena on julkisen sektorin tehostaminen. Sisäasiainministeriön alaisuuteen perustettu HALTIK, pyrkii toiminnallaan täyttämään sille asetetut vaatimukset, jotka erityisesti kohdistuvat ...
  • ASIAKASSUHDETUTKIMUS MIDSONA FINLAND OY:LLE 

   Tasanen, Tom; Uusimäki, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä asiakassuhdetutkimus Midsona Finland Oy:lle. Midsona Finland Oy on yksi Pohjoismaiden johtavista luonnolliseen itsehoitoon kes-kittyvistä yrityksistä. Asiakassuhdetutkimuksen tarkoituksena ...
  • Asiakastutkimus Jyrkilä Oy:lle 

   Loippo, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Jyrkilä Oy on perinteikäs linja-autoyritys Kotkassa, joka tarjoaa linjaliikenteen lisäksi sekä tilausajoja että valmismatkoja. Jyrkilällä on jo vakiintunut asiakaskunta, joka matkustaa tietynlaisilla matkoilla säännöllisesti, ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA PALVELUN LAATU 

   Kanervio, Sanna-Kaisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia päivittäistavarakaupan K-Supermarket Hyvätuulen asiakastyytyväisyyttä ja yrityksen palvelun laatua, jotta yritys ja sen henkilökunta voisivat kehittää toimintaansa. Teoriaosuudessa ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA YRITYKSEN TOIMINNAN PARANTAMINEN : Case: Kotkan ja Haminan Seudun OP-Kiinteistökeskus 

   Vainio, Elsi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen toimeksiantajana oli Kotkan ja Haminan Seudun OP-Kiinteistökeskus. Tutkimuksessa pohdittiin asiakastyytyväisyyttä, markkinointia ja palvelun laatua, jotka muodostivat työn viitekehyksen. Empiriassa tutkittiin ...