KoulutusalaLogistiikka

  • 2D-viivakoodin käyttömahdollisuudet elintarviketeollisuudessa 

   Ylinen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on 2D-viivakoodin käyttömahdollisuudet elintarviketeollisuudessa. Tarkoituksena oli perehtyä 2D-viivakoodien tekniikkaan, toimintaan ja niiden käyttömahdollisuuksiin elintarviketeollisuudessa. ...
  • 3PL-palveluntarjoajien selvittäminen ja vertailu Marioff Corporation Oy:n yhteistyökumppaniksi 

   Hirvonen Prieto, Anniina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Marioff Corporation Oy:lle sopivimmat 3PL-palveluntarjoajat tuleviin käyttötarkoituksiin. Ulkoistamisen kohteena on yrityksen sisäisen Lean Transformation -muutosprojektin ...
  • AEO-valtuutuksen vaikutusten ja hakuvalmiuden kartoitus teollisuusyrityksessä Unionin tullikoodeksia soveltaen 

   Anttila, Heli-Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   AEO, Authorised Economic Operator, on tullin myöntämä vapaaehtoinen turvallisuustodistus yrityksen logistiikkatoiminnoille. Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Euroopan unionin AEO-hankkeen nykytilaa sekä kartoittaa ...
  • Ajo- ja lepoaikojen noudattaminen ja työturvallisuuden vaarojen tunnistaminen kuljetusyrityksissä 

   Syrjänen, Veli-Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on työsuojeluviranomaisen valvontatoimenpiteiden avulla selvittää Etelä-Suomen kuljetusyritysten lakisääteisten ajo- ja lepoaikojen noudattamisen nykytila sekä työnantajien mielestä ...
  • Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen nostamisen vaikutukset 

   Näkki, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kuljetuskustannusten kohoaminen on Suomen kilpailukyvyn kannalta huono asia. Suomen teollisuus on vientiriippuvainen ja kuljetusetäisyydet ovat pitkät. Kuljetuskustannusten alentamiseksi tulee etsiä keinoja. Tämän työn ...
  • Ajotietokoneen käyttöönotto ja sen vaikutukset 

   Kuivamäki, Veli-Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli Sampukiito Oy:n hankkimien Econen II -laitteiden käyttöönotto ja laitteilta saatujen tulosten tutkiminen. Tutkimuksessa kerrotaan kuljet-tajien ajotapojen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ...
  • Ajovälityksen tehostaminen invataksitoiminnassa 

   Tammela, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, miten invataksiyritys voisi tehostaa ajojärjestelyä ja kyydinvälitystä. Työn tulokset perustuvat yrityksen johdolta saatuihin mielipiteisiin sekä kirjoittajan työkokemukseen ...
  • Aktiiviset ja älykkäät pakkaukset 

   Immonen, Lauri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä katsaus aktiivisiin ja älykkäisiin pakkauksiin. Työssä tutkitaan älykkäiden ja aktiivisten pakkausten nykytilaa ja tulevaisuutta sekä niiden eri sovellutuksia ja tuotemerkkejä. Opinnäytetyö ...
  • Alternative mooring systems 

   Himanen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of the study was to find alternative mooring systems. The aim was to find new systems for mooring and unmooring. The new methods could reduce mooring costs significantly, make the mooring process safer and, ...
  • ASIAKASPALAUTTEEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMISESSÄ : CASE: J. M. HUBER FINLAND OY 

   Nieminen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön kohteena on J. M. Huber Finland Oy:n toimitusprosessi. Työn tarkoituksena on asiakaspalautetta tutkimalla kehittää toimitusprosessia ja parantaa toimitusten laatua ja vähentää kuljetusprosessiin liittyvää ...
  • Asiakastyytyväisyys osana yrityksen logistiikkatoimintojen laatua 

   Hiltunen, Lauri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee suomen suurimman halpakauppaketju Tokmanni Oy:n Mäntsälän keskusvaraston logistiikkatoimintojen kehittämistä laadun kannalta. Tutkimuksen tavoitteena oli hyödyntää asiakasnäkökulmaa ja tätä kautta ...
  • Asiakkaan siirto Itellan logistiikkakeskukseen Voutilaan 

   Lehto, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli seurata, analysoida sekä löytää mahdollisia kehityskohteita nopeassa aikataulussa tapahtuneeseen uuden asiakkaan tuotteiden siirtoon Itella Logistics Oy:n omien logistiikkakeskusten ...
  • AUTOJEN HUOLTOSEURANTA VP-KULJETUS OY:LLE 

   Rytkönen, Sampsa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä on ollut tarkoituksena valjastaa VP-Kuljetus Oy:n hankkiman AC-Panther-tietojärjestelmän integroitu huoltojenseurantaominaisuus käyttöön. Lisäksi työssä selvitettiin ennakoivan huollon merkitystä kuljetusyrityksen ...
  • Automaattivarastojen kuljetinjärjestelmät 

   Kaurala, Jussi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn aiheena oli kartoittaa markkinoilla olevia automaattivarastoon sopivia kuljetin-järjestelmiä mahdollisen investointihankkeen tueksi. Tavoitteena oli löytää kuljetinteknologioista ja –ratkaisuista sellaiset esimerkit, ...
  • Betonielementtikuljetusten koordinointi 

   Keränen, Jarkko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä oppinäytetyö käsittelee Betonielementtikuljetusten koordinointia Etelä-Suomen alueelle. Työ laaditaan P. Pykälainen Ky- nimiselle yritykselle. Yrityksen jonka toi-miala on tarjota kuljetuspalveluita. Se tarjoaa myös ...
  • BIM Finland Oy:n logististen kustannusten tarkastelua vuosilta 2012-2013 

   Melin, Paavo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu BIM Finland Oy:n logistiikasta aiheutuvia kustannuksia sekä niiden syntyä vuosien 2012–2013 aikana. Työssä on myös tutkittu kulujen suhdetta liikevaihtoon ja hankintoihin. Tämä opinnäytetyö ...
  • DEEP SEA -KONTTIEN TERMINAALIKÄSITTELY 

   Nurmela, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   UPM Seaways käy varustamoiden kanssa tenderöinnin eli hinnoitteluprosessin läpi kerran kolmessa vuodessa. Tenderöinnin tarkoituksena on hinnoitella paperirullien konttikuljetukset Rauman ja Kotkan satamista asiakkaan ...
  • Developing the information flow of inbound logistics 

   Nurmi, Sini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   The production of a manufacturing company is dependent on materials and components arrival on the right time, to the right place and on good condition. To be able to produce their products the company needs its inbound ...
  • Elintarvikekuljetuksissa käytettävän kylmäkoneen elinkaaren kustannukset 

   Puonti, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohdeyritykselle elintarvikekuljetuksissa käytettävistä kylmäkoneista muodostuvat kustannukset koko niiden elinkaaren ajalta. Tutkimuksessa kuvataan elintarvikekuljetuksia ...
  • Finding Arguments to Promote Transit Traffic Through Kymenlaakso Region and Added Value Services in Logistics 

   Kähärä, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The subject of the study was to find arguments to promote transit traffic through Kymenlaakso area and added value services in logistics. The aim was to find a model how to benefit the most from the constantly changing ...