KoulutusalaMerenkulku

  • Alipainetoiminen wc-järjestelmä ja sen yleisimmät ongelmat 

   Heikkonen, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään laivoilla käytettävien alipainetoimisten wc-järjestelmien yksittäiset komponentit ja niiden tehtävät järjestelmän osana. Tarkoitus oli kirjoittaa kattava selvitys, jonka avulla järjestelmien ...
  • Aluksen päällikön, luotsin ja muiden luotsaustapahtuman toimijoiden roolien ja vastuiden vaikutus merenkulun turvallisuuteen 

   Wederhorn, Titta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Luotsaustoiminnalla on huomattava merkitys merenkulun turvallisuuden varmistamisessa. Onnettomuustutkintakeskuksen tekemien turvallisuustutkintojen perusteella yksi suurimmista osaltaan vaikuttaneista syistä luotsaustapahtuman ...
  • Alumiini- ja lujitemuovikappaleiden liiimaus venetuotannossa 

   Tainio, Andreas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Rakenteellisten liimaliitosten käyttö venetuotannossa on ollut suhteellisen vähäistä ja liimoja on käytetty lähinnä mekaanisen liitoksen tiivistämiseen. Liimaliitoksen käyttö perinteisten liitosmenetelmien korvaajana on ...
  • Alumiiniveneen rungon rakennemitoitus 

   Impola, Jere (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee alumiiniveneen rungon rakennemitoitusta. Työssä koottiin Microsoft Excel -pohjainen alumiiniveneen rakenteen mitoitustyökalu. Rakennelaskelma tehtiin standardin ISO 12215-5 ohjeistuksen mukaisesti. ...
  • Alusliikennepalvelusimulaattorin kehittäminen Kotka Maritime Centreen 

   Niemi, Aku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Alusliikennepalvelu on tärkeä osa tämän päivän merenkulkua ja keskeinen tekijä merenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamisessa. Jo merenkulkuoppilaitoksessa aloitettu tutustuttaminen ja pitkäjänteinen kouluttaminen ...
  • Alusliikenteen aiheuttamat rikin ja typen oksidipäästöt Itämerellä ja niiden vaikutukset ympäristölle sekä ihmisen terveydelle 

   Lukin, Taavi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Euroopassa laivaliikenne on vastuussa n. 30 %:sta rikin ja typen oksidipäästöistä. Itämerellä liikennöi jokainen hetki noin 2000 alusta jolta saadaan AIS-tieto. Kuukaudessa Itämerellä liikennöi 4000–5800 alusta riippuen ...
  • Alusten aiheuttamat kuormitukset laiturirakenteisiin 

   Böös, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erilaisia aluksista johtuvia laiturirakenteisiin vaikuttavia kuormia Suomen satamissa. Työn teoriaosuuteen on kerätty yleistä tietoa, kaavoja ja mitoitusarvoja alan raporteista ja ...
  • AMK-OPINTOJAKSO KOULULAIVA KATARINALLA 

   Suomalainen, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulku SUOMALAINEN, MATTI AMK-opintojakso koululaiva Katarinalla Opinnäytetyö 38 sivua + 16 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Ari Helle Toimeksiantajat Kymenlaakson ...
  • Ammattiveneen suunnittelun, rakentamisen ja testauksen dokumentointi 

   Jokela, Arttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Merenkulkulaitoksen Ammattiveneohjeiston version 2009.1 vaatimukset ammattiveneen suunnittelun, rakentamisen ja testauksen dokumentoinnin osalta. Koska huviveneille vaadittava ...
  • AMOS-KURSSIN TEHTÄVÄPAKETIN PÄIVITTÄMINEN 

   Tukiainen, Arto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on sekä tutkimus että raportti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Amos-kurssin oppimateriaalin päivittämisestä. Kurssi on osa merenkulkualan insinöörien huolto- ja kunnossapidon koulutusta. Opetuskäytössä ...
  • Analysis of a Hydrophobic Coating as Passive Anti-ice Solution for Wind Turbines 

   Skorczewski, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   The future of energy production lies in renewable energy sources, and one of them is wind power. However, cold climates around the world are quite challenging when it comes to harnessing the wind for power production. The ...
  • Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder 

   Isakas, Yvonne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare ...
  • Aurinkosähkön hyödyntäminen veneen pääasiallisena energialähteenä 

   Seppälä, Heikki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee aurinkosähkön hyödyntämistä sähköpropulsiolla varustetun veneen energialähteenä. Työssä tällaista venettä nimitetään aurinkosähköveneeksi. Aurinkosähköveneiden määrä on toistaiseksi pieni, mutta ...
  • Biodieseliä mikrolevästä 

   Grönroos, Maija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Fossiilisen öljyn ehtymisen uhka on johtanut erilaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden kokeiluun. Myös mineraaliöljyn käytöstä aiheutuvat päästöt jouduttavat öljy-yhtiöitä kehittämään uudenlaisia, uusiutuvista raaka-ainesta ...
  • BNWAS-JÄRJESTELMÄ ALUKSELLA 

   Pyykkönen, Jarkko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli BNWAS-järjestelmä aluksilla. BNWAS-järjestelmän tarkoituksena on valvoa vahtihenkilöstön valppaustilan säilymistä, joka tapahtuu määräysten mukaisten kuittausten suorittamisena vahdinaikana. ...
  • CNC-työstökeskuksen hankintaprosessi 

   Wikström, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   CNC-tekniikan hyödyntäminen nykyaikaisessa eneenrakennuksessa on tullut tehokkaammaksi 3D-suunnittelun myötä myös lyhyemmissä tuotantosarjoissa. Sisustusta voidaan digitaalisesti mallintaa ja sitä voi useampi suunnitteluryhmä ...
  • Dieselmoottorin pakokaasujen puhdistus rikin ja pienhiukkasten osalta M/S Ailalla 

   Hernández, José (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin suomalaisen varustamon, Oy Langh Ship Ab:n, toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pakokaasujen puhdistusmahdollisuutta ja sen edullisuutta rikinoksidien sekä partikkelien osalta ...
  • DOKUMENTAARINEN TOSI-TV MERENKULUN TUNNETTUUDEN EDISTÄJÄNÄ 

   Leppälä, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Merenkulku ja meritse tapahtuva kauppa ovat olleet tärkeitä ihmiskunnan historiassa. Suomen kansainvälisen kaupan tuonnista noin 90 %, ja viennistä noin 70 % siirtyy jossain logistisen ketjun vaiheessa merikuljetuksina. ...
  • DYNAAMISEN PAIKANMÄÄRITYKSEN TEKNIIKKA JA KOULUTUS 

   Sintonen, Sami; Haanpää, Mikael (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää DP-alan koulutukseen, operaatioihin ja tekniikkaan liittyviä taustoja. Työn ensisijaisena tavoitteena oli selventää ja esittää, kuinka DP-operaattoriksi kouluttaudutaan ja mitä ...
  • Energiansäästömanuaalin suunnittelu Purha-luokan aluksiin 

   Törhönen, Aleksi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda pohja Purha-luokan aluksille tehtävään energiansäästömanuaaliin. Työn hankkeistajana on Neste Oil ja työn tavoitteena oli etsiä alusryhmäkohtaisesti kohtia, joissa energiaa ...