KoulutusalaPuunjalostustekniikka

  • BOORIPOHJAISEN KYLLÄSTYSAINEEN HUUHTOUTUMISEN TUTKIMINEN 

   Kokko, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää uuden booripitoisen kyllästysaineen puussa pysyminen ja ulkonäkö kyllästyksen sekä sääkaappikokeen aikana. Kokeesta saatujen tietojen perusteella selvitetään, onko boori pysynyt ...
  • Erikoiskuivatun sahatavaran loppukosteusjakauma Kinnaskoski Oy:n sahalla 

   Nenonen, Arttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erikoiskuivatun sahatavaran loppukosteusjakauma Kinnaskoski Oy:n sahalla. Tutkimuksessa tutkittiin loppukosteusjakaumaa neljässä kamarikuivaamossa. Tutkittava dimensio oli ...
  • HALKEAMIEN SYNTY THERMOWOOD-PROSESSISSA 

   Skantsi, Mirva (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan osasto SKANTSI, MIRVA Halkeamien synty ThermoWood-prosessissa Työn ohjaaja diplomi insinööri Risto Jääskeläinen Insinöörityö 27 sivua + 10 ...
  • HAMINAN PUUPOJAT OY:N TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN MARKKINOINNIN KEINOIN 

   Suortti, Teemu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Haminan Puupojat Oy on kesällä 2008 toimintansa aloittanut, puu- ja rakennustarvikkeita myyvä yritys. Alalla on paljon kilpailua, joten uusi yritys tarvitsee tutkittua tietoa oman ja ydinkilpailijansa nykyisestä ...
  • Hienosuunnittelun testaus pituusleikkureiden hylsyhuollon toimintamallissa 

   Mannari, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kerrotaan UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan PK9:n nykyisen hylsysahan ongelmista, jonka vaikutukset näkyvät koko tuotantoketjun läpi aina pituusleikkurilta jatkokäyttäjälle asti aiheuttaen toimeksiantajalle ...
  • HÖYRYNKULUTUKSEN HALLINTA VIILUNKUIVAUKSESSA 

   Breiling, Oliver (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia viilun kuivauksessa käytettävän höyryn määrää ja parantaa sen hallintaa. Tavoitteena oli selvittää höyrynkulutuksen suurten kulutusvaihte-luiden aiheuttajat ja mahdollisesti ...
  • IMPREGNOINTIKONEEN MITTAPALKIN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI 

   Ristkari, Helvi-Iiris (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Metsäteollisuuden tiukentuneilla markkinoilla kilpailukyvyn merkitys on kasvanut entisestään. Tuotteille ja prosesseille asetetaan jatkuvasti korkeampia laatu- ja tehokkuusvaatimuksia. Paperituotteiden jatkojalostuksessa, ...
  • Interior-liimatun koivuvanerin kieroutumisen ja käyristymisen vähentäminen 

   Halonen, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   TIIVISTELMÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Puutekniikan koulutusohjelma Halonen, Simo Interior- liimatun koivuvanerilevyn kieroutumisen ja käyristymisen vähentäminen. Syksy 2012 Insinöörityö 33 sivua Työn ...
  • Kertopuun sahalinjan investoinnin jälkiseuranta ja parannusehdotukset 

   Ruoho, Arttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin jälkiseuranta Metsä Woodin Lohjan Kertotehtaan ykköslinjaan keväällä 2013 tehtyyn investointiin. Jälkiseurannan lisäksi työssä mietittiin, miten linjaa voitaisiin vielä parantaa. Yksittäisten ...
  • Kuivatun sahatavaran loppukosteus ja kosteusvaihtelun vähentäminen 

   Kalliomäki, Essi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin kuivatun sahatavaran kosteusvaihtelua Keitele Timber Oy:n kuivaamon ja tasaamon välillä sekä etsittiin keinoja kosteusvaihtelun vähentämiseksi. Kosteuden vaihtelun vähentämisellä voitaisiin ...
  • Kuoripuristininvestoinnin vaikutus kuorenkuiva-ainepitoisuuteen Sunilan sellutehtaalla 

   Porkka, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin kuoripuristimien tehokkuutta ja uuden puristimen vaikutusta kuoren kuiva-ainepitoisuuteen Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaalla. Suurin vaikutus oli kuoren puristuskapasiteetin nostolla. Uuden ja ...
  • Liimapalkkitehtaan raaka-aineen laatu 

   Anttonen, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli tutkia Havesa Components Oy:n liimapalkkitehtaalle tulevan sahatavaran laatu. Sahatavarasta jalostetaan tehtaalla liimapuupalkkeja ja –tolppia sekä kolmelamellisia palkkeja. Tehdas saa raaka-aineen ...
  • Lujuuslajitellun sahatavaran CE-merkintä sekä tehtaan tuotannon valvonnan käsikirjan laatiminen Kouvolan Saha Oy:lle 

   Parviainen, Tuomo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ sisältää kirjallisen raportin CE-merkinnästä ja sen perusteista. Työssä selvitän myös, mitä toimenpiteitä vaaditaan CE-merkinnän saamiseksi lujuuslajitellulle sahatavaralle. Lujuuslajitellun sahatavaran on tarpeellista ...
  • Lumilautojen valmistamisen laadun varmistaminen 

   Kaartinen, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia mahdollisia lumilaudan valmista-miseen liittyviä virheitä, lumilautojen laaduntestausta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Materiaalien valintaan vaikuttavia tekijöitä ...
  • Markkinatutkimus lämpökäsitellyistä puutuotteista 

   Mikkola, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän markkinatutkimuksen tarkoitus oli hankkia tietoa lämpökäsiteltyjen puutuotteiden tilanteesta Suomen markkinoilla. Samalla pyrittiin selvittämään mahdollisia tulevia muutoksia sekä ymmärtämään tilanteeseen vaikuttavia ...
  • Metsäbiomassan markkinat suurissa energialaitoksissa Suomessa 

   Suhonen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Euroopan unioni asetti jäsenvaltioilleen Kioton sopimukseen pohjautuvia ilmasto- ja ‎energiastrategiasia tavoitteita. Yksi tavoitteista tähtää uusiutuvien energialähteiden ‎käytön lisäämiseen 20 prosenttiin vuoteen 2020 ...
  • Modifioidun puun kosteuseläminen ja mekaanisen kiinnikkeen tartuntalujuus 

   Ojala, Jarno (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää lämpökäsitellyn puun, vesilasikyllästetyn puun ja tavallisen mänty sahatavaran eroja kosteuselämisessä ja mekaanisen kiinnikkeen tartun-talujuudessa. Kokeissa käytetyt puumateriaalit ...
  • Muutosten vaikutukset Sunilan sellutehtaan puunvastaanotossa 

   Kuosmanen, Mitja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Sunilan sellutehtaan puuterminaaliin. Sunilan puuterminaali muuttui Stora Enso Oyj Metsän alaisuuteen 1 syyskuuta 2010. Tämän vuoksi terminaalissa tehtiin useita uudistuksia. Työssä kuvataan ...
  • Ohutviiluvanerien puristusaikojen optimointi 

   Pasanen, Katja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ohutviiluvanerin puristusaikoja ja puristuslämpötiloja. Työssä selvitettiin olisiko nykyisiä ohutviiluvanerituotannossa käytössä olevia puristusaikoja mahdollisuutta lyhentää. Tutkimus ...
  • PAINEKYLLÄSTETYN MÄNNYN SUOJA-AINEJÄÄMÄN ANALYSOINTIMENETELMIEN LUOTETTAVUUS ERI SUOJA-AINEILLA 

   Lakkala, Tauno (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena on saada luotettavaa tietoa laboratoriossa ja tehtaalla suoritettavista puunsuoja-ainejäämän analysointimenetelmistä,joita yleisesti käytetään painekyllästettyjen puutuotteiden laadunvalvontaa. ...