KoulutusalaSosiaaliala

  • 3 - 4-vuotiaiden lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen tenavajumpassa 

   Heino, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kehittyvätkö 3 – 4-vuotiaiden lasten sosioemotionaaliset taidot tenavajumpassa. Lisäksi haluttiin selvittää osaako 3 – 4-vuotias lapsi itse arvioida sosioemotionaalisia taitojaan. ...
  • 3 – 6-vuotiaiden liikunnallisen kehityksen tukeminen vuorohoidossa 

   Hyppänen, Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten kahdessa Kouvolan kaupungin 24/7-vuoropäiväkodissa tuetaan 3 – 6-vuotiaiden lasten liikunnallista kehitystä varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin perustuen. Alatavoitteena ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten reippaan liikunnan määrä päiväkodissa 

   Koivu, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää saavatko 3–5-vuotiaat lapset suositusten mukaisesti liikuntaa liikuntapainotteisessa päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukainen määrä on tuon ikäisillä lapsilla ...
  • Aapon jännittävä päivä - Kuvakirja päivähoidon aloittamisesta 

   Haapala, Emmi; Anttila, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on lasten kuvakirja päivähoidon aloittamisesta. Kuvakirja on tehty yksilöllisesti Upseerin päiväkodille. Opinnäytetyö koostuu kuvakirjasta, kuvakirjaan liittyvästä raportista sekä teoriaosuudesta. Kuvakirja ...
  • Aktivointi nuoren työttömän kokemana 

   Jaakkola, Seija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia nuorten työttömien kokemuksia aktivoinnista. Tutkimus toteutettiin Tampereen Koivupirtin säätiön Vanhustyön Trainee-projektiin osallistuneiden nuorten kanssa. Viiden kuukauden ...
  • Alle 3-vuotiaiden lasten liikunnan tukeminen Kouvolan päiväkodeissa 

   Kilkki, Tarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö KILKKI, TARJA ALLE 3-VUOTIAIDEN LASTEN LIIKUNNAN TUKEMINEN KOUVOLAN PÄIVÄKODEISSA Opinnäytetyö 61 sivua + ...
  • Aluehallintoviraston väliintulon vaikutukset lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen 

   Vepsäläinen, Elina; Sippu, Eija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen aiheena oli selvittää, onko aluehallintoviraston jälkikäteisvalvonnalla vaikuttavuutta lapsiperheiden kotipalvelun järjestämisessä. Työn tilaajana oli Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka teki kyselyn ...
  • Ammatillisen perustutkinnon keskeytyminen 

   Koivula, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus on löytää Kouvolan Ohjaamolle uusia tapoja tukea ja ohjata keskeyttämisuhassa olevia Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijoita. Tutkimuksessa pyritään selvittämään opiskelijoiden omia mielipiteitä ...
  • AMMATILLISEN TUKIHENKILÖN ROOLIKARTTA 

   Lehti, Sirpa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ammatillisen tukihenkilön tekemä työ on ja mitä sen tulisi olla sekä laatia ammatillisen tukihenkilön työtä selventävä roolikartta. Tutkimuksen aineistona oli Kymenlaakson ...
  • Ammatillisten perhekotien entisten nuorten elämänhallinta perhekotivanhempien silmin 

   Peltonen, Kia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän kvantitatiivisen opinnäytetyön tilaaja oli Ammatillisten perhekotien liitto ry. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten perhekodeista lähteneet nuoret ja nuoret aikuiset selviytyvät. Opinnäytetyö keskittyy ...
  • ”Antaa vanhemmuuden puhjeta kukkaan” – lastensuojelulaitoksen ohjaajien ajatuksia jaetusta vanhemmuudesta 

   Pätäri, Jere; Laakso, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lastensuojelulaitoksen ohjaajien ajatuksia jaetusta vanhemmuudesta. Lastensuojelulaitoksissa jaettu vanhemmuus ei ole itsestäänselvä käsite. Jaettu vanhemmuus kuuluu oleellisesti ...
  • Arjen apu - kommunikointikansio maahanmuuttajavanhempien kanssa käytävän päivittäisen vuorovaikutuksen tueksi päiväkodissa 

   Kiiski, Marja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa kommunikointikansio, jota päivähoidon työntekijät voivat käyttää vuorovaikutuksen tukena kertoessaan lapsen hoitopäivästä ja päivähoitoon liittyvistä asioista ...
  • ARJEN HETKIÄ, OHJAAMISTA JA SUUNNITELMIA : Ryhmäkoti Aarrearkun tavoitteellista työtä kehittämässä 

   Heikkilä, Hanna-Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä on Ryhmäkoti Aarrearkussa tehtävä tavoitteellinen työ ja miten sijoitukselle asetettuja tavoitteita arvioidaan arjen työssä. Ryhmäkoti Aarrearkku on Haminan Neuvottomassa ...
  • ARJEN KULTTUURI OSANA IKÄIHMISEN HOIVAA : Osallistumisen Hurmaa -projekti kulttuurisen työotteen juurruttajana 

   Lappalainen, Maarit (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tilaajana on ikäihmisille suunnattu taide- ja kulttuuripainotteinen Osallistumisen Hurmaa -projekti. Hankkeen tavoitteena on tukea siirtymistä viriketuokioista pysyvään kulttuuriseen työotteeseen eli arjen ...
  • Arjenhallintakurssi päihdehuollon asiakkaille 

   Klemettilä, Kati (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Päihdeongelma vaikuttaa arkiseen selviytymiseen ja toimintakykyyn. Se heikentää kykyä pitää itsestään ja perustarpeistaan huolta. Päihdeongelmaisten toimintakyvyssä tavallisimpia ongelmia onkin arkisten taitojen heikkous. ...
  • Armeijaa suorittavan sosiaalinen integraatio 

   Lampila, Juho (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen aiheena on armeijaa suorittavan sosiaalinen integraatio. Sosiaalinen integraatio on määritelmä, joka kuvastaa tapaa, miten toimimme yhteisössä. Keskityn erityisesti siihen, jos sosiaalinen integraatio on nuorelle ...
  • Arvojen näkyminen lastensuojelun sijaishuollon työssä 

   Laamanen, Lea (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Tavoitteena oli tarkastella lastensuojelulaitoksen sijaishuollossa ohjaustyötä tekevien ohjaajien näkemyksiä työtä ohjaavista arvoista. Tutkimuskysymykseksi tarkentui selvittää ...
  • Asiakaslähtöisen asiakaskyselyn kehittäminen perheoikeudellisille palveluille 

   Luukkonen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten syntyy asiakaslähtöinen asiakaskysely, sekä kehittää asiakaskysely erotilanteessa olevien perheoikeudellisten palvelujen asiakkaille. Opinnäytetyö oli aiheeltaan työelämälähtöinen. ...
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa 

   Tulokas, Kaisu; Sorvari, Marika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakaslähtöisyyden toteutumista tehostetun palveluasumisen asumisyksikön arjessa. Sen tavoitteena oli tuoda esille asukkaiden kuvauksia ja kokemuksia asumisyksikön arjesta sekä ...
  • Asiakaspalautekyselyn kehittäminen Kouvolan ehkäisevälle perhetyölle 

   Ukkonen, Eeva (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Kouvolan lapsiperhetyön ehkäisevälle perhetyölle käyttöönottovalmis asiakaspalautekysely ja samalla kehittää yksikön työtä asiakaslähtöisempään suuntaan. Tavoitteena oli luoda toimiva ...