KoulutusalaTeknologiaosaamisen johtaminen

  • 2. asteen opetus ja Y-sukupolvi 

   Leinonen, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni keskittyy tarkastelemaan Y-sukupolven olemista työelämässä. Y-sukupolvi (vuosina 1980-2000 syntyneet) haastaa totutut johtamismallit ja vaativat aiempia sukupolvia enemmän esimiestoiminnalta. Tässä työssä ...
  • AALTOIMPULSSIT NOPEAKULKUISISSA ALUKSISSA 

   Koskenmäki, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Merenkulun uudet kevyet, mutta samalla tehokkaat moottorit, jotka yhdessä entistä paremmin paino-optimoitujen alusten kanssa, mahdollistavat erittäin nopeiden alusten valmistamisen ammattimerenkulkijoille. Nopean aluskaluston ...
  • AIKUISOPISKELIJOIDEN OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA 

   Kankkunen, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus kattaa ammatillisen aikuiskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen. Pääehdotukset valmistuivat ...
  • AJANKÄYTTÖ JA JOHTAMINEN 

   Ruotsalainen, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia esimiestyötä ja ajankäytön hallintaa. Tavoitteena oli kartoittaa esimiesten tämän hetkistä ajankäyttöä ja löytää asioita, joiden avulla esimiehet pystyvät kehittämään ajankäyttöään tehokkaampaan ...
  • Avaimet käteen tuotteen pilotointi 

   Tykkä, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä insinöörityö on tehty TeliaSonera Finland Oyj:n toimeksiantona syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Insinöörityön tarkoitus oli selvittää miten Avaimet käteen tuote soveltuu TeliaSonera Finlandin laitekorvaamiseen ...
  • BIOENERGIALLA SÄHKÖÄ MAATILOILLE 

   Hyyryläinen, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtaminen, ylempi AMK HYYRYLÄINEN, SIMO Bioenergialla sähköä maatiloille Opinnäytetyö 51 sivua Työn ohjaaja Yliopettaja Simo Ollila Toimeksia ...
  • BIOSAMPO KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN HITAAN PYRO-LYYSIREAKTORIN KOEAJO 

   Kujala, Mia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäyteyöni tavoitteena oli perehtyä puun kuivatislaukseen Kouvolan seu-dun ammattiopiston Biosammossa. Kuivatislauksesta käytetään myös nimitystä pyrolyysi. Työn teoreettisessa osassa tutustuin lyhyesti puun ...
  • CASE Niemen kampus: Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen oppimisympäristön tiivis integrointi 

   Simpanen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään FUAS-yhteisöön kuuluvan Lahden ammattikorkeakoulun uutta rakentuvaa Niemen kampusta. Kuinka siitä saadaan monitoimija-alue, jossa eri organisaatioista saapuvat ihmiset pystyvät työskentelemään ...
  • DIGITALISAATION JOHTAMINEN : Itä- ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, 2016 

   Hellsten, Erkki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön, digitalisaation johtaminen Itä- ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, tarkoituksena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen avulla digitalisaation johtamisen malleja kirjallisuuden, aikaisempien ...
  • Energiatehokkuuden tehostaminen viking XPRS-aluksella 

   Vuorinen, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Yrityksen toiminnan tehostaminen ja kyky kehittää toimintaa ovat jokapäiväistä työtä jatkuvasti kehittyvässä kilpailussa monella toimialalla. Energiankulutuksen optimointi ja energian käytön järkeistäminen ovat yksi tärkeä ...
  • Etelä-Karjalan pelastuslaitos - Turvallisuuden rakentaja alueella 

   Kanerva, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on luonteeltaan kehittämissuunnitelma. Siinä on tarkasteltu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen roolia maankäytön suunnitteluun vaikuttamisen ja rakentamisen henkilö- ja paloturvallisuuden ohjauksen tehtävissä. ...
  • ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTON SÄHKÖALAN KEHITYS-HANKE: KOHTI TURVALLISEMPIA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ 

   Kallioniemi, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sähkö- ja työturvallisuus ovat sähköalalla tärkeitä osa-alueita. Työelämän vaatimukset ja odotukset kasvavat alati. Ammatillisen osaamisen lisäksi turvallisuus eri työtehtä-vissä on noussut viime vuosina uudeksi haasteeksi ...
  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston sähköosaston verkko-oppimisympäristön kehittäminen 

   Willman, Raimo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Verkko-oppimisympäristöihin liitetään nykyisin yleisesti muun muassa joustavuuden, yhteistoiminnallisuuden ja sosiaalisen median käsitteet. Lisäksi näissä on olennaista uusien informaatiotekniikoiden, internetin ja ...
  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston toimintajärjestelmän kehitystyö : Mittariston rakentaminen 

   Lindroos, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ammatillisen koulutuksen laadun jatkuva parantaminen on yksi ammatillisen koulu-tuksen tämänhetkisistä suurista haasteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuosille ...
  • Etelä-Kymenlaakson rakennusvalvonta 

   Kovanen, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Valtiovallan taholta on luotu paineita suurempiin rakennusvalvontayksiköihin siirtymiseen kautta maan. Tätä kautta rakennusvalvonnan resursseja on helpompi hyödyntää ja henkilöstön ammattitaito saadaan helpommin hyödynnettyä. ...
  • Helikopterihuoltotoiminnan kehittäminen 

   Kaikonen, Pasi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Helikopterihuoltotoiminnan kehittämistyö liittyy osana puolustusvoimien helikopterihuoltotoiminnan kokonaiskehittämishanketta. Työn tavoitteena on tarkastella huoltotoiminnan henkilöstöresurssien riittävyyttä siviilimaailmassa ...
  • Henkilöstöhallinnon kehittäminen 

   Tepponen, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee IT-asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen henkilöstö-hallinnon kehittämistä. Lähtökohtaisena ongelmana olivat pienen ICT-alan yrityksen haasteet rekrytoinnissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. ...
  • Implementation of a service provider networks study unit based on virtual networking environment 

   Kankare, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The goal of this thesis work is to improve the current service provider study unit into more realistic and practical learning experience. During the project a redesign of the content of the course is made to match the ...
  • ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖKYSELYN ANALYSOINTI 2012 

   Kynsijärvi, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomessa pelastustoimi koki suuren muutoksen vuoden 2004 alussa. Vanhasta kun-nallisesta pelastustoimen järjestelmästä siirryttiin suurempiin kokonaisuuksiin, aluepe-lastuslaitoksiin. Tällä haettiin etuja mitä kunnallisessa ...
  • Johtamisen haasteet työelämän muutoksessa 

   Mäkivirta, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yhteiskunnan ja työelämän muutoksessa organisaatioidemme työ- sekä toimintatavat kehittyvät. Kehityksen ohjaajana on johtamistyö. Työelämän muutosprosessi ei ole kuitenkaan pelkästään johtamisen muutosprosessi. Se on ...