• ALUSÖLJYONNETTOMUUKSIEN VAIKUTUKSET ÖLJYNKERÄÄJIEN TERVEYTEEN 

   Tommiska , Maare (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aikaisempien alusöljyonnettomuuksien perusteella öljyntorjuntatyön vaikutuksia öljyntorjuntatyötä tekevien terveyteen. Tavoitteena oli löytää tutkimuksista aikaisempien öljyonnettomuuksien ...
  • Alusöljyvahingon rantatorjunta : SÖKÖ II -hankkeen taustaselvitykset 

   SÖKÖ II -hanke
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 30 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tähän julkaisuun on koottu kaikki SÖKÖ II -hankkeelle laaditut selvitykset. Suurin osa selvityksistä on korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöinään tekemiä tutkimuksia. Selvitykset ovat tässä sellaisinaan, alkuperäisinä ja ...
  • KIRJANPITO JA KUSTANNUSSUUNNITELMA SUUREN ALUSÖLJYVAHINGON TORJUNNASSA SUOMENLAHDEN RANNIKON ALUEELLA 

   Tossavainen, Natalia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   SÖKÖ-II hanke on jatkoa projektiin SÖKÖ-I. Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun merenkulun ja logistiikan SÖKÖ II -hanketta, joka täydentää käytössä olevaa pelastustoimien öljytorjuntatöiden suunnitelmaa. ...
  • LAINSÄÄDÄNNÖN MERKITYS ÖLJYNKERÄÄJÄN TYÖTURVALLISUUS- JA -TERVEYSJÄRJESTELYISSÄ 

   Heinonen, Piritta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa TerveSökö-hanketta. TerveSökö on jatkoa SÖKÖ-projektille, jonka työn tuloksena valmistui toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation järjestämiseksi Kymenlaakson rannikolla. Toimintamalli tuli ...
  • Laivahenkilökunnan ensitoimenpiteiden kehitys öljyonnettomuustilanteessa Saimaalla 

   Voroshilin, Denis (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomessa vesiliikenteessä sattuu öljyonnettomuuksia joka vuosi. Öljyonnettomuus voi tapahtua myös Saimaalla ja Saimaan kanavalla, jotka ovat sisävesistöjä. Öljyvahinkojen seurauksena voi tulla vakavia seurauksia Saimaan ...
  • Laivan teknisen kaavion käyttö onnettomuustilanteessa Saimaalla 

   Heikkilä, Hannu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Saimaa on Suomen suurin järvi ja sen merkitys on huomattava monella osa-alueella. Siellä tapahtunut öljyvahinko voi olla hyvin kohtalokasta vesistölle, eläimille sekä ihmisille. Saimaan vesistö on tärkeä makeanveden allas, ...
  • LOGISTISTEN PISTEIDEN PERUSTAMINEN SUUREN ALUSÖLJYVAHINGON TORJUNNASSA 

   Mänttäri, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää öljyisen jätteen logististen pisteiden perustamiseen liittyvät tekijät suuren alusöljyvahingon torjuntatöiden aikana. Työ on osa SÖKÖ II -hanketta, jonka tuloksena julkaistaan ...
  • Pelastustoimikohtainen Alusliikennekuva 

   Partio, Anssi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä SÖKÖ II-hankkeeseen kuuluvassa opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään todennäköisimmän sekä pahimman mahdollisen öljyonnettomuuden suuruusluokka sekä todennäköisimmät onnettomuuspaikat. Tämä toteutettiin perehtymällä ...
  • Riskinarviointimallin kehittäminen käsityönä öljyntorjuntatyötä tekeville 

   Viitasaari, Juhani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suuren öljyonnettomuuden torjuntaor-ganisaatiolle työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään perustuva riskinarviointimalli öljyntorjuntaan osallistuville työntekijöille. ...
  • TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa 

   TalviSÖKÖ-hanke
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A54 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä TalviSÖKÖ-selvitys on tehty yhteistyössä Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Helsingin kaupungin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten sekä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa. Esiselvitys koostuu kansainvälisistä ...
  • TalviSökö : Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa 

   Halonen, Justiina
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B 125 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Talviolosuhteet tekevät suuren alusöljyvahingon torjuntatyöstä erittäin haastavaa. Jää, lumi ja pakkanen rajoittavat käyttökelpoisten torjuntamenetelmien määrää ja ne on huomioitava jokaisessa torjuntatyön vaiheessa ...
  • Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella 

   Halonen, Justiina
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A55 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän selvityksen taustalla on tarve koota yhteen olemassa olevaa tietoa kylmissä ja jäisissä olosuhteissa tapahtuvasta öljyvahingon torjunnasta. Materiaali koostuu aikaisemmista talvitorjunnasta tehdystä selvityksistä ja ...
  • Torjuntahenkilöstön merikuljetukset öljyntorjuntaoperaation aikana Suomenlahden alueella 

   Alastalo, Jarkko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten torjuntahenkilöstöä kyetään öljyntorjuntaoperaation aikana kuljettamaan vesiteitse saariston sisällä Suomenlahden alueella. Työ on osa SÖKÖ II-hanketta, ja siitä saatujen ...
  • Työviestintä alusöljyonnettomuuden rantatorjuntaorganisaatiossa 

   Rintakangas, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulu teki yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kanssa SÖKÖ-pilottihankkeen vuosina 2003–2007. Hankkeessa tehtiin suunnitelma rantojen öljyntorjunnasta ...
  • Öljyisen kaluston puhdistus ja huolto suuressa alusöljyvahingossa 

   Kinnunen, Janne; Lajunen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II –hankkeen toimeksiannosta. Tarkoituksena oli luoda toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation aikaisesta puhdistus- ja huoltotoiminnasta rannikon öljyntorjunnasta ...
  • ÖLJYNTORJUNNASSA SYNTYNEEN JÄTTEEN OPTIMAALINEN VÄLIVARASTOINTI JA MERILOGISTIIKKA BALEX DELTA 2012 -HARJOITUKSESSA 

   Virtanen, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Balex Delta- öljyntorjuntaharjoituksessa syntyneen öljyisen vesijätteen kuljetusta ja välivarastointia. Varsinaisessa harjoituksessa keskityttiin eri toimijoiden väliseen yhteistoimintaan ...
  • Öljyntorjuntamanuaali SJM Ahtolle 

   Suoniemi, Lauraelina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on valmiussuunnitelman öljyvahingon varalta eli SOPEP-manuaalin laatiminen Arctia Karhu Oy:n satamajäänmurtaja/hinaaja Ahtolle. Manuaalia lähdettiin toteuttamaan ensin tapaamisella toimeksiantajan ...