Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "laadunhallinta"

  • ALIURAKAN AJAN JA LAADUN HALLINTA : Case Swing Plus C-talon betonilattiatyöt 

   Hyrkkö, Kimmo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aliurakkana teetettävien töiden määrä on rakennustyömailla kasvanut tasaisesti jo pitkään ja tällä hetkellä jo suurin osa tehtävistä teetetään aliurakoitsijoilla. Tämä on johtanut siihen, että pääurakoitsijoiden ...
  • Asiakaspalautekyselyn kehittäminen Kouvolan ehkäisevälle perhetyölle 

   Ukkonen, Eeva (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Kouvolan lapsiperhetyön ehkäisevälle perhetyölle käyttöönottovalmis asiakaspalautekysely ja samalla kehittää yksikön työtä asiakaslähtöisempään suuntaan. Tavoitteena oli luoda toimiva ...
  • Esitemateriaalin tuottaminen lastensuojelupalveluiden markkinoinnin editämiseksi 

   Mäkinen, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esitemateriaali Saverola Oy:n sosiaalityöntekijöille suunnattuun esitteeseen. Opinnäytetyön tuotoksena syntyvän esitemateriaalin tavoitteena on tukea Saverola Oy:n markkinointia ja ...
  • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston toimintajärjestelmän kehitystyö : Mittariston rakentaminen 

   Lindroos, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ammatillisen koulutuksen laadun jatkuva parantaminen on yksi ammatillisen koulu-tuksen tämänhetkisistä suurista haasteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuosille ...
  • HITSAUKSEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN KONEPAJASSA 

   Yli-Petäys, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Markkinoiden kansainvälistyessä ja kilpailun kiristyessä on yrityksen tuotettava entistä kehittyneempiä ja laadukkaampia tuotteita. Kansainväliset standardit uusiutuvat aika-ajoin vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. ...
  • IMPREGNOINTIKONEEN MITTAPALKIN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI 

   Ristkari, Helvi-Iiris (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Metsäteollisuuden tiukentuneilla markkinoilla kilpailukyvyn merkitys on kasvanut entisestään. Tuotteille ja prosesseille asetetaan jatkuvasti korkeampia laatu- ja tehokkuusvaatimuksia. Paperituotteiden jatkojalostuksessa, ...
  • Jatkuvasti kehittyvä ammattikorkeakoulu : Auditoinnit Kyamkin kehityksen tukena 

   Sirpa Ala-Tommola; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA B. TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA NRO 145 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  • Kiinteistönhoidon laadun kehittäminen 

   Sivula, Jori (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kiinteistönhoitajien ja isännöitsijän mielipiteet kiinteistönhoidon laadun tämänhetkisestä tilasta sekä tarpeista ja motivaatiosta kehittää kiinteistönhoidon laatua. Opinnäytetyön ...
  • Laadunhallinta lentoteknisessä huolto-organisaatiossa 

   Manula, Tapani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Laadunhallinta on käsitteenä erittäin laaja. Siihen voidaan laskea mukaan organisaatiorakenteen, prosessien ja resurssien muodostama kokonaisuus ja kaiken tämän tuloksellinen johtaminen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu logistiikkayritykselle 

   Nylund, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Laadunhallinnan merkitys osana yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä on jatkuvasti korostunut. Tuotteiden laadun ohella myös toiminnan laatuun on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Etenkin elintarvikealalla jo yksi ...
  • LAATU LASTENSUOJELUN ASIAKASTYÖSSÄ JA TUKIPALVELU TUUMAN LAADUN KRITEERIT 

   Kokko, Ullamari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö. Tuotoksena valmistui Tukipalvelu Tuuman laadun kriteerit. Laadun kriteerien määrittelyn tarkoituksena oli selkeyttää yrityksen laatuajattelua ja taata laatukriteerit täyttävä ostopalvelu. ...
  • Laatukäsikirja Kuusaan Metalli OY:lle 

   Munne, Juska (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä luotiin laatukäsikirja Kuusaan Metalli Oy:lle CE-merkintää varten. Laatukäsikirja suunniteltiin ISO 9001-standardin mukaisesti. Laatukäsikirjassa kuvattiin yrityksen arvoja, toimintatapoja sekä ...
  • Laatukäsikirjan päivitys LO Rakenne Oy:lle 

   Harjula, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli päivittää laadunhallintajärjestelmään kuuluva laatukäsikirja LO Rakenne Oy:lle. Tavoitteena oli osaltaan myös auttaa yritystä sen liiketoimintojen kehittämisessä toimivan laadunhallintajärjestelmän ...
  • Lämpö- ja ilmavuotojen hallitseminen rakentamisessa 

   Muuronen, Janne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakennettavan kohteen laadun hallitseminen sekä varmistaminen. Työ tehtiin tuotannonohjausprojektina paikanpäällä muun työn ohessa. Työ kohdistettiin rakennuksen vaipan lämpöteknisten ...
  • Mäntyläkodin asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 

   Niiranen, Anni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakaspalautekysely Itä-Uudenmaan palvelukodin mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksikköön Mäntyläkotiin ja samalla aloittaa asiakaspalautejärjestelmän ...
  • Puuelementtituotannon laadunhallinta 

   Konka, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää puuelementtien valmistukseen sovellettava laadunhallintajärjestelmä. Tämän työn tarkoitus on tutkia ja listata perusteellisesti eri osakokonaisuuksien vaikutuksia valmiiden ...
  • Toimintajärjestelmä organisaation työkaluna 

   Korkeila, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen aiheena oli Varte Oy:n vuonna 2009 uudistama ja käyttöönottama toimintajärjestelmä. Tutkimus rajattiin käsittelemään yrityksen toimintajärjestelmää yrityksen organisaation työkaluna sekä sitä miten yrityksen ...
  • TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN SATAMAFUUSIOSSA 

   Leino, Pasi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vuonna 2011 satamafuusiossa syntynyt HaminaKotka Satama Oy pyrkii kuvaamaan liiketoimintansa kirjalliseksi toimintajärjestelmäksi ensimmäisen liiketoimintavuotensa aikana. Työn tavoitteena oli tutkia satamafuusion aiheuttamia ...
  • TOIMITILAHANKKEEN LUOVUTUSPROSESSIN HAASTEET 

   Ibrahim, Ahmed (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi urakoitsijan haasteita työmaan luovutuksessa useammasta näkökulmasta. Aluksi tarkastellaan rakennusprosessia ja luovutukseen liittyviä toimenpiteitä, jonka jälkeen pohditaan haasteita ...