- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 1168-1187 / 3696

  • Kaakkois-Suomen Kokoomuksen markkinointi- ja viestintäsuunnitelma 

   Rantanen, Pia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Kaakkois-Suomen Kokoomuksen toimeksiannosta sille markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Pyrkimyksenä on selvittää viestinnässä nykyisellään ilmeneviä ongelmia ja pohtia, miten viestintää ...
  • Kaakkois-Suomen tavaraliikenneselvitys 

   Pöyhönen, Terhi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli selvittää nykyisen Kaakkois-Suomen alueen tavaraliikenteen osuus ja merkitys Suomen tavaraliikenteessä. Lisäksi työn tavoitteena oli antaa kuva Kaakkois-Suomen alueen tavaraliikenteen määristä ja ...
  • Kadonnut henkilö, katoamisen oikeusvaikutukset ja kuolleeksi julistaminen 

   Lievonen, Marja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön keskeisinä aiheina olivat henkilön katoaminen ja kuolleeksi julistaminen sekä näistä aiheutuvat oikeusvaikutukset. Työn ensisijainen tarkoitus oli antaa tietoa niistä oikeudellisista vaikutuksista, joita ...
  • Kahdeksasluokkalaisten seksuaaliterveyden edistäminen 

   Mattinen, Meri; Huikari, Nina; Vainikka, Marianna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota nuorille luotettavaa ja ajankohtaista tietoa seksuaaliterveydestä. Tavoitteena oli järjestää seksuaaliterveysoppitunti Taavetin koulun kahdeksasluokkalaisille. Oppitunnin sisältö ...
  • Kahdeksasluokkalaisten tietämys omasta kehostaan -osana Nuori nainen ja endometrioosi -projektia 

   Puro, Linda; Markoff, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahdeksasluokkalaisten nuorten naisten tietoutta kuukautisista, omista sukuelimistään sekä naisen hormonitoiminnasta. Työssä haluttiin selvittää, mistä nuoret etsivät tietoa ...
  • KAHDEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN VERTAILU JA SOVELTUVUUDEN POHDINTA YRITYSKÄYTÖN OSALTA 

   Weckman, Erkki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin julkaisujärjestelmiä yrityskäytön kannalta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kustannustehokas julkaisujärjestelmä, jolla voidaan saada päivityksestä aiheutuvat kustannukset alhaisiksi. ...
  • Kahden olkapääkuntoutujien arvioinnissa käytettävän itsearviointilomakkeen vertailututkimus 

   Koivusalo, Paula; Pönni, Neea; Simola, Pinja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä opinnäytetyö on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta suoritettu vertailututkimus ASES- ja SRQ-kyselylomakkeen luotettavuudesta ja toistettavuudesta olkapääkuntoutujilla. Työn tarkoituksena oli kerätä olemassa ...
  • Kahden tuotekustannuslaskentajärjestelmän vertailua, Case: Stora Enso 

   Liikkanen, Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Stora Enson Anjalankosken tehtaiden Emico- ja SAP R/3 -tuotekustannuslaskentajärjestelmiä sekä tarkasteltiin niin positiivisia kuin negatiivisia piirteitä molemmista järjestelmistä. Työssä pyrittiin ...
  • Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle 

   Säkkinen, Kristiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä toteutettiin case-yrityksen vuoden 2013 kahdenkertainen kirjanpito suoriteperusteisesti. Case-yrityksenä opinnäytetyössä oli toiminimi JK Valo ja Sähkö, jonka yhdenkertaisesta kirjanpidosta on aiemmin ...
  • Kahi vs. AKO : väliseinäratkaisujen aikatauluvertailu ja kustannusvertailu 

   Haaparanta, Miika (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kerrostalon kevyiden väliseinien kustannus- ja aikatauluvertailu Kahi-väliseinäharkoista ja AKO-väliseinäelementeistä, sekä tutustua molempien materiaalien työtapoihin. Työssä käydään ...
  • Kahi-harkkotalon rakennesuunnittelu ja kustannusvertailu 

   Kamunen, Lotta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön päätavoitteena oli laatia rakennepiirustukset opetustaloon ja tehdä rungon rakennusmateriaaleista kustannusvertailu. Omakotitalo raken-netaan Imatralle Tuulikallion kaupunginosaan. Opinnäytetyön tilaajana ...
  • Kahvakuulaharjoittelun merkitys vartalon lihasten kestovoimaan sekä tasapainoon työikäisillä 

   Suomalainen, Perttu; Virta, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kahvakuulaharjoittelun vaikutusta vartalon koukistaja- ja ojentajalihasten kestovoimaan sekä staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon. Lisäksi koehenkilöiltä mitattiin subjektiivisia ...
  • Kahvila Sataman Tornin alkoholitarjonnan uudistaminen 

   Gardemeister, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli muokata Kahvila Sataman Tornin alkoholitarjontaa toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja luoda tuotteita, joiden avulla tuotiin lisäarvoa yrityksen ...
  • Kaikki me olemme lopulta matkalla: Ihmisenä ihmiselle : Monikulttuurisuusopintojakso Saimaan ammattikorkeakoulussa 

   Kainulainen, Hanna; Matern-Riihelä, Melanie (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö syntyi ENPI-rahoitteisen Empowerment of Families with Children -kehittämishankeen järjestämien monikulttuurisuusopintojen pohjalta. Vieraast maast -opintojaksojen tavoitteena oli tuottaa ...
  • Kaiseki workshop 

   Aalto, Milka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this thesis was to develop a workshop around the Japanese Kaiseki cui-sine and create a product that could be sold forward later on. The work was done in part-nership with Saimaa University of Applied ...
  • Kaivosturvallisuusjärjestelmän kehittäminen 

   Permi, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Liike-elämän muuttuminen turbulenttiseksi on nostanut esiin kysymyksen, muuttuuko johtaminen tarpeeksi nopeasti, kun toimintaympäristö muuttuu. Ennättävätkö vastuunalaiset johtajat ja päälliköt hahmottaa sitä kokonaisvastuuta, ...
  • Kalibrointisuunnitelma koneistamon mittalaitteille 

   Lyytikäinen, Osku (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Caverion Oyj:n Imatran toimipisteen koneistamon kalibrointijärjestelmä ajantasaisemmaksi ja järjestelmällisemmäksi. Tavoitteen saavuttamiseksi työ rajattiin mittalaiteinventaarioon, ...
  • Kalliolujituspulttausten laadunvalvonta ja dokumentointi 

   Väisänen, Tapio (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Niska & Nyyssönen-yhtiön (nykyään Soraset Yhtiöt Oy) Espoon ja Kotkan Kotolahden työmailla. Työn aiheena on kallionlujituspulttauksen laadunvalvonta ja dokumentointi. Työssä painotetaan menetelmiä ...
  • Kallion käyttömahdollisuudet murskattuna 

   Partanen, Henrikki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita vaaditaan murskatulta kiviainekselta tien päällysterakenteissa ja ratasepelinä. Tutkimuksella haluttiin eritoten tuoda selville erään tietyn kallioalueen käyttömahdollisuudet, ...
  • Kalliorakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja kustannustarkastelu 

   Seppänen, Susanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille aikataulu- ja tehtäväsuunnittelun merkitys vaativassa maanrakennus- ja louhintakohteessa. Työssä pohditaan Museoviraston toimitilahankeen työmaan kautta tulleita kokemuksia ...