- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 1522-1541 / 3696

  • Laadukas rakentamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto työelämän tarpeisiin : rakentamisen YAMK-tutkinnon kehittämishankkeen loppuraportti 

   Lehtoviita, Timo; Kokko, Paula
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 70 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on tuotettu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta vuodesta 2002 lähtien, jolloin alkoivat ensimmäiset ylemmän ammattikorkeakoulun kokeilut useilla eri opetusaloilla. ...
  • Laadukasta vuorohoitoa : Henkilökunnan käsityksiä vuorohoidon laadusta Pankarannan päiväkodissa Mikkelissä 

   Korhonen, Janita; Ruuth, Eija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin henkilökunnan käsityksiä vuorohoidon laadusta Pankarannan vuorohoitopäiväkodissa. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Mikkelissä elokuussa 2013 toimintansa aloittaneen Vilttihattu- ...
  • Laadukkaalla saattohoidolla kohti hyvää kuolemaa 

   Leinonen, Isabella; Pulkkinen, Mirja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Saattohoito ei riipu ihmisen iästä eikä diagnoosista, se kuuluu kaikille, joilla on parantumaton sairaus ja jäljellä olevan eliniän odotetaan olevan lyhyt. Saattohoidolla pyritään lievittämään ihmisen oireita ja kärsimystä ...
  • Laadukkaat ikääntyneiden palvelut : Kuntalaiskokemuksia tulevaisuuden palveluista 

   Kiili, Katja; Timperi, Marja (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rautjärven kunnalle kuinka ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiprosessi toteutetaan sekä kuinka kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu Etelä- Karjalan sosiaali- ja ...
  • Laadun kehittäminen lapsen EEG-tutkimuksessa 

   Suni, Seija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata lasten EEG-tutkimuksen aikaista ja sitä edeltävää potilasohjausta. Tarkoitus oli myös kuvata tutkittavien ja heidän vanhempiensa tyytyväisyyttä ohjaukseen, tutkimustilanteeseen ...
  • Laadunhallinta ja -varmistus rakennesuunnitteluprojektissa 

   Suomalainen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä työ käsittelee laadunhallintaa ja laadunvarmistusta rakennesuunnitteluprojektissa. Työ tuotettiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lle tukemaan laatujärjestelmän päivitys- ja kehitystyötä. Työn tavoitteena on olla ...
  • Laadunvalvonnan siirtyminen PRH:lle ja sen vaikutus tilintarkastajien työmäärään 

   Pylkkänen, Riika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilintarkastajien laaduntarkastuksiin käyttämän työajan lisääntyminen ulkopuolisen valvontaviranomaisen vaihtuessa. Toisena tavoitteena oli saada selville, miten tilintarkastajien ...
  • Laadunvalvonta kiviainesten sertifiointia varten 

   Kolehmainen, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tilaajana toimi Lahden Kaivu ja Kuljetus Oy, joka on Hollolasta käsin toimiva maanrakennusyritys. Yritys urakoi erilaisia maarakennuskohteita pääasiassa Lahden talousalueella. Yrityksen toimenkuvaan kuuluu ...
  • Laajan maadoitusjärjestelmän soveltaminen Honkalahden sahan 6,3kV:n jakeluverkossa 

   Häkkinen, Jukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää laajan maadoitusverkon toteutuminen Storaenso wood products Oy Ltd:n Honkalahden sahalla. Selvitystyön osana maadoitusverkko dokumentoitiin, laajan maadoitusverkon jatkuvuus ...
  • Laatokan Lankku Oy:n lähiverkon toteutus 

   Viinanen, Pasi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyönä toteutettiin asiakkaalle uusittu langaton lähiverkko. Opinnäytetyön asiakkaana oli parikkalalainen Laatokan Lankku Oy. Langaton verkko toteutettiin yrityksen tehdasalueelle vastaamaan yrityksen tarpeita. ...
  • Laattojen asennusmenetelmän vaikutus maakostean betonin tiivistykseen 

   Putrolainen, Andrei (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laattojen suomalaisen asennusmenetelmän vaikutusta maakostean betonin tiivistykseen ja sitä kautta puristuskestävyyteen. Tutkimustyö on tehty yritykselle X (yrityksen nimi on ...
  • Laatu hoitotyössä ja hoitotyön koulutuksessa - kokoelma tiivistelmistä 

   Kylliäinen, Katja; Laapio, Emilia; Sandell, Kirsti; Tyrisevä-Ryösö, Miia
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 63 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Hoitotyön koulutus ammattikorkeakouluissa on muuttunut paljon viimeisten viiden vuoden aikana. Sairaanhoitajien valtakunnalliset osaamisvaatimukset luovat pohjan hoitotyön koulutukselle ja koulutuksen kehittämiselle. Uudet ...
  • Laatu vedeneristyksessä : vedeneristeen yhdistäminen hiertomassalattiaan 

   Maliniemi, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli laatia kehitysehdotus eli vaihtoehtoinen työohje vedeneristyksen ja hiertomassalattian yhdistämiseen laatu huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi RAK-Arima Oy. Tavoitteena työssä oli selvittää ...
  • Laatu- ja arvosijoittamisen vertailu 

   Niinimäki, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laatusijoittamista sekä verrata sitä sijoitusstrategiana arvo- ja kasvusijoittamiseen. Tutkimuksessa verrattiin laatusijoittamista arvosijoittamiseen Helsingin pörssissä. Tarkoituksena ...
  • Laatujärjestelmän kehittäminen asiakkaan palvelun osalta : Case VP-Kuljetus Oy 

   Pellinen, Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää VP-Kuljetus Oy:n laatujärjestelmää. Koko laatujärjestelmän kehittäminen opinnäytetyön aiheena oli liian laaja, joten sitä tuli rajata. Työssä pyrittiin vastaamaan myös yrityksen ...
  • Laatujärjestelmän päivitys, KR-Tiimi Oy 

   Vuokko, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä kuvataan rakennuttajakonsulttitoimiston laatujärjestelmän päivitystä. Työn tilaaja oli KR-Tiimi Oy. Aluksi kerrotaan laadusta yleisesti, esitellään tilaajayritys ja sen laatuhistoria. Lyhyesti ...
  • Laatukäsikirja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle 

   Martikainen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalle Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle laatukäsikirja ja samanaikaisesti kehittää olemassa olevaa laatujärjestelmää. Laadittavan laatukäsikirjan tarkoitus oli ...
  • Laatukäsikirja TE-PA Medical Oy 

   Kosonen, Tuomo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida laadunhallintajärjestelmä TE-PA Medical Oy:lle. Työssä keskityttiin dokumentoimaan laadunhallintajärjestelmän runko, jonka pohjalta yritys saattaa järjestelmän lopulliseen ...
  • Laatuohjeet sähköurakoinnissa 

   Hallahuhta, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia VVS-Sähkö Oy:lle laatuohje sähköurakointiprosessista. Lopullisesta laatukäsikirjasta tulee kaksiosainen, joista ensimmäinen osa käsittelee laatua yrityksen toiminnassa. VVS-Sähkö Oy ...
  • Laatusuositukset hoitohenkilökunnalle aivoverenkiertohäiriöpotilaiden nielemisen tarkkailuun 

   Konsti, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kehittämistehtävän tavoitteena oli tuottaa laatusuositukset aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen tarkkailuun ja ohjaamiseen Etelä-Karjalan keskussairaalan neurologiselle osastolle ja kuvata kehittäväntyön tutkimuksen ...