- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 2492-2511 / 3693

  • Radonin torjuntamenetelmät uudisrakentamisessa 

   Janhunen, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita radonin torjuntaan uudisrakentamisessa. Ohjeet on tarkoitettu käytettäväksi rakennusalan ammattilaisille suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. ...
  • Rajamuodollisuudet - haaste tavaroiden maahantuonnille Venäjälle 

   Uronen, Erika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona suomalaiselle vientiyritykselle X. Opinnäytetyön aiheena on selvittää, miten yritykset sekä muut tahot ovat koh-danneet Venäjän tullin rajamuodollisuuksien ongelmat. Työ selvittää ...
  • Rajavartijoiden kokemuksia ensiaputilanteissa toimimisesta sekä ensiapukoulutuksen antamista valmiuksista 

   Pylkki, Timo; Paakkinen, Aaro; Karikivi, Miro (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata rajavartijoiden kokemia ensiaputilanteita ja heidän valmiuksiaan toimia kyseisissä tilanteissa, sekä selvittää miten ensiapu- ja kertauskoulutus vastaavat rajavartijoiden näkemysten ...
  • "Rakas, vihattu kipu" - Kipu ja kivun lääkkeellinen itsehoito 

   Miettinen, Markku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kipu on monitahoinen psykofyysinen ilmiö, jolla on fyysisiä, psyykkisiä ja sosi-aalisia vaikutuksia. Kivun mittaamiseen ei ole olemassa mittausmenetelmiä, joilla kivun kokemusta voitaisiin mitata luotettavasti, vaan kyse ...
  • Rakennesuunnittelun lähtötiedot 

   Kerstinen, Topias (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen asiakirjapohja suunnittelutoimiston tarpeisiin. Työssä selvitettiin ajantasainen lainsäädäntö ja käytössä olevat standardit ja ohjeet rakennesuunnittelun ...
  • Rakennuksen 3D-inventointimalli 

   Valtonen, Perttu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia rakennuskohteen inventointia ja sen toteuttamista tietomallipohjaisessa työskentely-ympäristössä. Tavoitteena oli myös tuottaa tilaajalle ja jatkokäyttäjille lopputuote, jota ...
  • Rakennuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistus työmaalla 

   Purtilo, Juha-Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia rakennuksen ilmanpitävyyttä ja sen toteutusta sekä perehtyä sen mittaukseen. Tiedoista kerättiin ilmatiiveyden laadunvarmistusohje. Tutkimus painottui työmaan näkökulmaan, mutta ...
  • Rakennuksen ilmatiiviyden varmistaminen pienrakentajan näkökulmasta 

   Inkinen, Olli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ilmatiiviyteen vaikuttavia tekijöitä puurunkoisessa pientalossa pienrakentajan näkökulmasta. Työssä tulkittiin myös Imatran rakennusvalvonnan käyttämää ilmanvuotoluvun valintalomaketta, ...
  • Rakennuksen tietomalli peliympäristönä 

   Melanen, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ja testattiin rakennusten tietomallien hyödyntämistä pelien kehityksessä, tässä tapauksessa käytettiin valmiita tietomalleja yksinkertaisen hahmon silmistä kuvatun pelin ympäristönä. Opinnäytetyöhön ...
  • Rakennuksen tietomallin käyttö mobiililaitteilla 

   Sorvali, Iiro; Metelinen, Miro (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena tutkia ja selvittää rakennuksen tietomallien käyttöä mobiililaitteilla. Työssä vertailtiin tietomallikäyttöön soveltuvia laitteita ja sovelluksia käyttäen tutkimusmenetelminä havainnointia ...
  • Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon kehittäminen Lappeenrannassa 

   Haataja, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Lappeenrannan rakennus- ja huoneistorekisterin tietosisällön hyödyntämisen parantaminen ja ehkäisemään inhimillisiä virheitä ohjelmistomuutoksilla. Työssä laadittiin Lappeenrannan rakennusvalvontaan ...
  • Rakennus- ja taloteknisten urakoiden hinta-laatukilpailutus julkisella sektorilla 

   Hyttinen, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennushankkeissa työn toteuttajilla on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten hankintayksikkö saa valittua hankkeisiin mahdollisimman hyvät toteuttajat. Työssä selvitettiin ...
  • Rakennushankkeen riskienhallinta projektinjohtourakoinnissa 

   Martin, Harri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   SRV Yhtiöt Oyj:llä oli tarve kehittää rakennushankkeen riskienhallintaa kattavammaksi siten, että hankkeisiin liittyvät riskit pystytään havaitsemaan ajoissa ja niiden vaikutukset huomioimaan sopimuksissa, suunnittelussa ...
  • Rakennusjätteen lajittelun tehostaminen ja sen kustannusvaikutukset Lahdessa 

   Vedenpää, Ilkka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennusliike Olavi Järvinen Oy:n nykyisiä jätteen lajittelukäytäntöjä. Mitä uusia vaatimuksia uusi jätelaki toi tullessaan rakennustyömaille? Miten lajittelun parantaminen ...
  • Rakennuskohteen viimeistely- ja jälkitöiden hallinta kohteen luovutuksen jälkeen 

   Putkisalo, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli pohtia tilaajan esittämää ongelmaa koskien rakennuskohteen viimeistely- ja jälkitöiden hallintaa kohteen luovutuksen jälkeen. Tilaajan mukaan ongelmia syntyy välillä juuri rakennuskohteen ...
  • Rakennusliikkeen tietomallipohjainen määrälaskentaprosessi perustus- ja pohjarakenteille 

   Kemppi, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää rakennusliikkeen tietomallipohjaista määrälaskentaprosessia. Päätavoitteena oli kehittää ArchiCAD-ohjelmalla tuotettuun tietomalliin perustuva perustus- ja pohjarakenteiden ...
  • Rakennusliikkeen alihankintojen ohjaus ja valvonta 

   Siitonen, Marietta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Rakennusprojekti pitää sisällään monia vaiheita ja ihmisiä eri organisaatioista. Pääurakoitsijan ohella työmaiden eteenpäin viemiseen osallistuu useita alihankkijoita. Alihankintojen määrä rakennusprojekteissa on omien ...
  • Rakennusliikkeen kalustonkäytön optimointi 

   Rummukainen, Miikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vähentää kalustonkäytöstä aiheutuvia kuluja optimoimalla kalustonkäyttöä kalustonseurantajärjestelmän käyttöönoton avulla, jolloin yrityksen oman kaluston käyttöä voitiin tehostaa ja ...
  • Rakennusmittaukset, niiden laatu ja dokumentointi 

   Ekman, Veikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää rakennusmittausta ja dokumentointia rakennustyön laatuvaatimuksia vastaaviksi. Työn laatiminen ja materiaalin kokoaminen perustuvat alan kirjallisuuteen ja omaan pitkäaikaiseen ...
  • Rakennusprojektin johtaminen avoimessa rakentamisessa 

   Tiainen, Jyri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja selvittää, mitä erityisiä vaatimuksia ja toimenpiteitä avoimen rakentamisen periaate asettaa rakennusprojektin johtamiselle. Työn tavoitteena oli, että toimeksiantaja ymmärtää, millaisia ...