- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 2964-2983 / 3696

  • Taavetin Lomakeskuksen markkinointi ja palveluiden kehittäminen venäläisille asiakkaille 

   Ståhl, Katja; Nykänen, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Taavetin Lomakeskuksen palveluita voisi kehittää ja markkinoida venäläisille asiakkaille. Aihe opinnäytetyöhön syntyi yrittäjän halusta vastata kasvavan venäläisasiakaskunnan ...
  • Tablettisytostaatteja käyttävien potilaiden saama tuki sairaanhoitajilta 

   Helander, Iina-Sisko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, minkälaista tukea Etelä-Karjalan keskussairaalan syöpähoitoyksikön tablettisytostaatteja käyttävät potilaat saavat ja kaipaavat sairaanhoitajilta. Tavoitteena oli sairaanhoitajien ...
  • Taide hengellisenä alustana 

   Suvela, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on käsitellä kuvataiteilijan työtä hengellisestä näkökulmasta. Taiteen tekemisen ja kokemisen vertaaminen uskonnonkaltaisena toimenpiteenä on tutkielman keskiössä. Teoreettisen osion lisäksi opinnäytetyö ...
  • Taide ikäihmisen kotona asumisen tukena : Omaishoitajien kokemuksia taidetoiminnan vaikutuksista 

   Inkinen, Kirsi; Karvonen, Piia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Taide ikäihmisen kotona asumisen tukena – Omaishoitajien kokemuksia taidetoiminnan vaikutuksista oli ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka kehittämistehtävinä oli ...
  • Taidekenttään katkeroituneet kuvataiteilijat 

   Kajo, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni pohdin, mitä katkeruus tarkoittaa ja miten katkeruus vaikuttaa luovan henkilön ajatteluun ja työskentelyyn. Pohdinnassani käytän populaarikulttuuria kuten laulun sanoja, sarjakuvia ja tv-viihdettä, ...
  • Taipalsaari kuulee ja osallistaa nuoria 

   Pesonen, Tiia; Laihanen, Leena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin nuorten mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia koskien Taipalsaaren kunnan järjestämiä nuorille suunnattuja palveluita. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista tietoa palveluiden ...
  • Taisteluensiavusta TECC-toimenpiteiksi -koulutuspaketti ensihoitajille 

   Ruotsalainen, Juho; Soininen, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietopaketti taisteluensiavusta ja järjestää kerätyn tiedon pohjalta koulutuspäivä jo valmistuneille, kentällä toimiville ensihoitajille sekä pian valmistuville ensihoitajaopiskelijoille. ...
  • Taiteilijan työsuhde ja yhteistyö kunnan kanssa 

   Knutas, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taiteilijan ja kunnan välisiä työ- ja yhteistyösuhteita. Tavoitteena oli saada kattava kokonaiskuva asioista, jotka vaikuttavat uusien suhteiden alkamiseen. Kunnille suunnatulla ...
  • Taiteilijaresidenssi Skinnarilan kampuksella : projektiraportti 2015 

   Maijanen, Emmi; Hirvimäki, Marika; Mustonen, Eija
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 64 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  • Taiter-ansaan käyttö passiivienergiasandwich-rakenteessa 

   Hytönen, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia uudentyyppisen pistoansaan toimintaa betonisandwich-rakenteessa. Ansaan toimintaa tutkittiin varioimalla käytettyjä eristemateriaaleja ja niiden paksuuksia. Opinnäytetyö oli osana ...
  • Talonrakentaminen Etelä-Karjalan ammattiopiston opetusmenetelmänä 

   Sihvo, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Etelä-Karjalan ammattiopistolla (1.8.2013 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampo) on pitkät perinteet omakotitalojen rakentamisessa oppilastyönä eli opetustalorakentamisesta. Lähes koko tekniikan koulutusala on työskennellyt ...
  • Taloudellinen loppuselvitys projektinjohtourakassa 

   Haikonen, Arttu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää projektinjohtourakan urakkahinnan muodostumista ja muutosmekanismeja sekä selvittää projektinjohtourakan taloudellisessa päättämisessä huomioitavat erityispiirteet. Työn ...
  • Taloudellisen arvioinnin mahdollisuudet vammaispalveluissa 

   Liukka, Katja (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella taloudellisen arvioinnin mahdollisuuksia sosiaalialalla. Työssä käsitellään ajankohtaisia vammaispalveluiden kehityshankkeita sekä toimintaa ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä. ...
  • Talouden seurantatyökalut 

   Makarovskaja, Jevgenija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia taloudenseurantatyökaluja työn tilannut yritys tarvitsee saa-dakseen parempaa taloudellista tietoa omasta toiminnastaan. Tiedon ...
  • Taloushallinnon digimittari tilitoimiston asiakasyrityksille 

   Mäkitalo, Jesse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitalisaatiota yrityksen taloushallinnossa ja luotiin tilitoimiston asiakasyrityksille yksinkertainen ja selkeä taloushallinnon prosessien digitaalisuuden mittari. Digimittari luotiin kyselymuotoon. ...
  • Taloushallinnon kehittäminen sisäisen valvonnan avulla: Case: Yritys X 

   Hämäläinen, Miika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä toimeksiantoyrityksen taloushallinnon avainprosesseihin ja selvittää sisäisen valvonnan nykytila. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään case-yritykselle uusia toimintamalleja ...
  • Taloushallinnon tehtävien ulkoistaminen tilitoimistolle, case Osuuskunta Otsina 

   Pulkkinen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää vastaus siihen, miten paljon pys-tytään toteuttamaan taloushallinnon tehtäviä itse ja mitkä ulkoistetaan tilitoimis-tolle. Taloushallinnon monien osa-alueiden, vaativuuden ja sen ...
  • Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat : Case: Lappeenrannan kuntoutus- ja kylpyläsäätiö 

   Hyvärinen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää taloushallinnon ulkoistamisen hyötyjä ja haittoja sekä selvittää laskelmin, mikä olisi kustannuksiltaan paras ratkaisu hoitaa säätiön taloushallinto. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • Taloushallinto-ohjelmiston kartoitus Suomen Helluntaiseurakunnissa 

   Nurmiainen, Arja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kartoittaa Suomen suomenkielisten hellun-taiseurakuntien käytössä olevia taloushallinnon ohjelmasovelluksia. Tutkimuk-sen pohjalta oli tavoitteena valita Taavetin Helluntaiseurakunnalle ...
  • Taloustieto osana tiedolla johtamista : case Espoon sivistystoimi 

   Lauhikari, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Resurssien ja voimavarojen vähetessä ja samalla tarpeiden kasvaessa tarvitaan julkisissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa tarkempaa kustannusten hallintaa ja ymmärrystä taloudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...