Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1103-1122 / 3694

  • IRI-mittaus asfalttipäällysteen tasaisuuden varmistuksessa 

   Himmi, Miikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkielman tarkoituksena oli parantaa ymmärrystä IRI-mittauksella saaduista tuloksista. Tutkimuksen tavoitteena oli aikaansaada näkemys IRIn toimivuudesta päällysteiden tasaisuuden varmistuksessa. IRI (International ...
  • Irtaimen keräilytavaran nettihuutokauppa 

   Turkkila, Seppo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen aiheena oli irtaimen keräilytavaran nettihuutokauppaan liittyvät ongelmat sekä nettihuutokauppaan liittyvät ostajan ja myyjän velvollisuudet. Tämän työn tarkoituksena on ollut kertoa, millaisia ongelmia ...
  • ISBAR-menetelmä parantaa potilasturvallisuutta - käyttökokemukset Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystysalueella ja ensihoitopalvelussa 

   Sipari, Alma; Saastamoinen, Iina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 2014 keväällä käyttöön otetun IS-BAR-menetelmän käyttöaste, käyttökokemukset ja kehittämisideat työyksiköis-sä. Tavoitteena oli potilasturvallisuuden edistäminen Etelä-Karjalan ...
  • Isien kokemuksia lähivanhempana 

   Kurt, Sirpa; Karhu, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää lähivanhempi-isien kokemuksia isyydestä ja osallisuudesta lapsen arkeen, sekä saada myös tietoa niistä asioista, joita isät pitävät tärkeinä lähivanhempihuoltajana ollessaan. ...
  • Isien osallisuus kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa 

   Imeläinen, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata isien näkemyksiä ja kokemuksia kouluterveydenhuollosta sekä luoda kehittävän työntutkimuksen avulla isien osallisuutta lisäävä toimintamalli. Tavoitteena oli isien osallisuuden ...
  • ISISEMD-projektin teknologian käyttöönoton arviointi 

   Taalikka, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä on arvioitu ISISEMD-projektissa otetun järjestelmän käyttöönottoa muistisairaiden vanhusten ja heidän omaisten näkökulmasta. ISISEMD-projekti on EU-rahoitteinen hanke, johon osallistuu viisi maata, ...
  • Isokinesialaitteella toteutettu polven tekonivelleikkauksen preoperatiivinen fysioterapia 

   Savinainen, Katri; Zeitlin, Nuppu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus ja vuosittain Suomessa tehdään noin 10 000 polven tekonivelleikkausta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten isokinesialaitteella (D-com 600®) toteutettu polven ...
  • Isolation of lignin from wood 

   Li, Jingjing (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this bachelor’s thesis was to know well the different lignin isolation methods from various wood species and black liquor, and then the lignin obtained was identified by spectrophotometric methods which were ...
  • Ison palkka-asiakkaan käyttöönotto, case:Tilitoimisto 

   Savolainen, Marketta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tilitoimistoon palkanlaskennan asiakkaaksi tulevien yritysten käyttöönottoa. Eri tiimien käytäntöjä ja erilaisten palkkaohjelmien ominaisuuksia yhdistämällä oli tarkoitus tehdä kaikille ...
  • Isovanhemman muistisairaus lapsenlapsen kokemana 

   Sainvaara, Marjo; Piippola, Sarianna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lapsenlapsen kokemuksia isovanhemman muistisairaudesta. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta nuorta ...
  • Isäksi haluavan kokemukset isyydestä ja lapsettomuudesta - kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Ollas, Inka; Heiskanen, Kaisa; Turunen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia isyyttä ja miehestä johtuvaa lap-settomuutta, isyyden ja lapsettomuuden kokemuksia ja lapsettomuuden vaiku-tuksia miehisyyteen, parisuhteeseen ja sosiaaliseen elämään. Kyseistä ...
  • Isän syli - Tutkimus isyydestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta 

   van den Arend, Elina; Liukkonen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on tutkia isyyttä ja varhaista vuorovaikutusta isien näkökulmasta. Merkittävin tavoite on antaa 0-3 -vuotiaiden lasten isille mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä isyydestä ja ...
  • IT-palveluiden siirtoprojektin onnistuminen 

   Virolainen, Ritva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Rautjärven kunnan IT-palvelujen siirtoprojekti Saimaan talous ja tieto Oy:lle ja tehdä asiakaskysely projektin onnistumisesta. Opinnäytetyössä tarkastellaan yleisesti projektin piirteitä ...
  • ITCLAMP50 välineen soveltuvuus verenvuodon tyrehdyttämiseen Puolustusvoimien erikois- ja kriisinhallintajoukkojen käytössä 

   Holopainen, Pasi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää verenvuodon tyrehdytykseen käytettävän iTClamp50 ¬−välineen soveltuvuutta Puolustusvoimien erikois- ja kriisinhallintajoukkojen käyttöön. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, ...
  • Itselleluovutus suurhankkeessa 

   Joukainen, Olli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli itselleluovutuksen läpivienti kenttätyökalun avulla. Työssä käytiin yksityiskohtaisesti läpi itselleluovutusprosessi, tarkastuslistojen laadinta, tarkastusten tekeminen ja korjausten ...
  • Itsemurhaa yrittäneen potilaan kohtaamisen haasteet 

   Suurkaulio, Johanna; Sinkko, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Etelä-Karjalan keskussairaalan somaattista akuuttihoitotyötä tekevien hoitajien kokemuksia itsemurhaa yrittänei-den potilaiden kohtaamisesta. Tavoitteena oli tuoda esiin arvostavan ...
  • Itseohjautuvuus lastensuojelun tiimityössä 

   Reijonen, Eeva; Sinkko, Liisa (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia itseohjautuvuutta lastensuojelun tiimityön näkökulmasta. Opinnäytetyön kehittämistehtävässä oli tarkoitus saada käytännön työn näkökulmia itseohjautuvuuteen. Opinnäytetyön tavoite ...
  • Itseopiskelupaketti EKG:n tulkinnasta Saimaan ammattikorkeakoululle 

   Rouhiainen, Kati (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on jatkotutkimus Saimaan ammattikorkeakoulussa Karhapään, Laarin, Nihtisen (2013) tekemälle oppinnäytetyölle EKG-tietopaketti ensihoitajaopiskelijoille. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Iäkkäiden kotona asumisen turvallisuuden edistäminen 

   Koponen, Pipsa (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. Tavoitteena oli kehittää kootun tiedon avulla ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta. Kohderyhmänä ...
  • Iäkkään toimintakyvyn tukeminen kotihoidossa kuntoutusosastohoidon jälkeen 

   Kovanen, Päivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda asukaslähtöisempi julkisen kotihoidon mallinnus ≥75-vuotiaiden Pieksämäen kaupungin kotihoidon piirissä olevien iäkkäiden oman aktiivisen toiminnallisuuden edistämiseksi kuntoutusosastolta ...