Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1143-1162 / 3694

  • Julkisyhteisö puhtauspalveluja tarjoavan yrityksen asiakkaana 

   Save, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella julkisia hankintoja esimerkkiyrityksen näkökulmasta. Keskeisin pohja-aineisto ja opinnäytetyön rajaaja on laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348). Lisäksi aineistona ...
  • Juniorijääkiekkoilijoiden tasapainoharjoittelu 

   Kaljunen, Simo; Nieminen, Henri; Sipari, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Lisenssipelaajien määrän perusteella jääkiekko on Suomessa toiseksi suosi-tuin urheilulaji. Jääkiekko haastaa pelaajan tasapainoa muun muassa pienen kitkan (jää), tukipinnan (luistimen terä) ja peliin kuuluvien kontaktitilanteiden ...
  • Juniorijääkiekkoseuran toiminnan parantaminen laatukäsikirjan avulla 

   Jäppinen, Marja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä toimeksiantaja juniorijääkiekkoseura Imatran Ketterä Juniorit ry:lle laatukäsikirja, jossa olisi realistinen ja kattava kuvaus seuran toiminnasta ja toimintaa ohjaavista käytännöistä ja ...
  • Juniorikoripalloilijoiden tasapainon kehittäminen asennon- ja liikkeenhallinnan harjoituksilla 

   Behm, Sara; Kääpä, Milena; Repo, Jaana (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia staattisen- ja dynaamisen tasapainon kehittymistä proprioseptisen tasapainoharjoittelun avulla. Tasapainon tutkimisessa käytettiin HUR Labs BT4- tasapainolautaa. Staattisessa ...
  • Jäljet 28° - nuorten taidetyöpaja -hankekirjan Myrskyisä synty 

   Kultalahti, Merja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja Etelä-Karjalan lastenkulttuuri-keskus Metkulle kootusta Jäljet 28° -hankekirjasta. Metkun organisoima Jäljet 28° - itäistä pituutta - nuorten taidetyöpajahanke toimi Lappeenrannan ...
  • Jälki : Maalauksen prosessi ja abstraktio 

   Takkinen, Onni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni käsitellään maalauksen prosessia, taiteen tekemisen etenemistä. Aiheesta kerrotaan subjektiivisesti, käyden läpi taiteilijan omia kokemuksia. Taiteellinen osuus koostuu vapaasti installoiduista maalauksista ...
  • Jälkilaskennan tietokannan käyttö kokonaispurun ajankäytön suunnittelussa 

   Nousiainen, Hannele (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, voidaanko kokonaispurkutyön ajankäytön suunnitteluun löytää suuntaa-antavia työmenekkejä toteutuneiden kohteiden jälkilaskenta-aineistoa tarkastelemalla. Lisäksi tavoitteena oli verrata ...
  • Jälkilaskenta ja tietokantojen päivittäminen 

   Kakko, Lasse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tämän päivän jälkilaskentatietoa vesikaton puutöiden menekeistä ja ajankäytöstä. Jälkilaskenta kohteena oli Imatran jäähalli ja Lappeen koulu. Tämän päivän kilpailutilanne rakennusalalla ...
  • Jälkiä hangella - lumen appropriaatio 

   Jokiaho, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuskysymyksenä on jälkiä hangella - lumen appropriaatio. Voiko talvisen maiseman muistoja, mielikuvia ja tunnelmia välittää kuvataiteen keinoin valkoi-siin marmoriveistoksiin. Kuvataiteessa approprioaatio-käsite voidaan ...
  • Jänniteilmarinnan tunnistaminen ja hoito ensihoidossa – opas itseopiskeluun Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille 

   Honkanen, Anna-Sofia; Nivala, Saima; Seunavaara, Janniina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kuvallinen opas neulatorakosenteesista ja jänniteilmarinnan tunnistamisesta. Opas on tarkoitettu itsenäisen opiskelun tueksi Saimaan ammattikorkeakoulun ...
  • Jännitä ja rentouta : Rentoutusharjoittelu ensihoitajien työstä palautumisen edistäjänä 

   Hokkanen, Jarno; Valjakka, Turkka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ohjatun rentoutusharjoituksen vasteita ensihoitajien sykevälivaihteluun ja palautumiseen 24 tunnin työvuoron jälkeisellä palautumisjaksolla käyttäen Firstbeat Technologies Oy:n ...
  • Järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö Etelä-Karjalassa ja Kymenlaakossa 

   Suntio, Marianne; Mikkonen, Sanna-Leena
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 61 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  • Järjestön viestintästrategia : Case SAIKO 

   Hakman, Trine (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKOlle viestintästrategia. Tavoitteena oli luoda viestintää ohjaavat suuntaviivat sekä määritellä käytettävät viestintäkanavat ja ...
  • Järjestöt oppimisen ja osallisuuden mahdollistajina : kokemuksia oppilaitosyhteistyöstä Jobi -hankkeessa 

   Mikkonen, Sanna-Leena; Saimaan ammattikorkeakoulu
   Raportteja ja tutkimuksia 73 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Järvenpään asuntosijoitusmahdollisuudet 

   Lahti, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Asuntosijoittamiseen sijoitusmuotona ja tutkia tarkemmin Järvenpään asuntomarkkinoita sijoittajan kannalta. Asuntosijoituksesta on tullut erittäin suosittua ja sitä tekevät nykypäivänä ...
  • Jäsenrekisteri Yhdistykselle 

   Tahvanainen, Jani; Vehviläinen, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli aikaansaada toimikeksiantajana olevalle yhdistykselle työkalu jäsenrekisterin ylläpitoon. Työkalusta haluttiin saada mah-dollisimman tarkoituksenmukainen toimeksiantajalle ja samalla ...
  • Jätehuoltojärjestelmät ja pienyrityksen mahdollisuudet kunnallisessa jätehuollossa 

   Reijola, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suomessa on käytössä seka- ja biojätteen keräyksessä ja kuljetuksessa kaksi erilaista jätehuoltojärjestelmää. Sopimusperusteisessa jätehuoltojärjestelmässä asiakas tekee sopimuksen jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ...
  • Jätevesien yhdistäminen 

   Tirkkonen, Arto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Jätevesiä syntyy kaivosteollisuudessa yleensä suuria määriä, joten jätevesistä on päästävä eroon tavalla tai toisella. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rikastushiekka-altailla tapahtuvaa jätevesien laskeutumista ja ...
  • Jätevesilaitoksen prosessimuutoksen laitteiden varaosakartoitus ja ennakkohuolto-ohjelma 

   Tapiola, Eetu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Kotkamills Oy:lle jätevedenkäsittelyn prosessimuutoksessa asennetuille laitteille ennakkohuolto-ohjelma ja kartoittaa tarvittavat varaosat laitteille. Työssä kartoitettiin myös ...
  • Jätevesiverkoston vuotovesiselvitys Lemin kunnassa 

   Laaksonen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön työn tavoitteena oli tehdä vuotovesiselvitys Lemin kunnan jätevesiverkostolle. Vuotovesiselvityksen ja sen yhteydessä tehtyjen tutkimusten avulla pyritään vähentämään jätevesiverkoston vuotovesien ...