Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2469-2488 / 3694

  • Päihderiippuvuus yksilön sairautena : Artikkelisarja 

   Toivanen, Heini; Hyvönen, Marisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Päihderiippuvuus on krooninen aivosairaus, jonka ilmenemismuodot ovat moninaiset. Sairauden vaikutukset aiheuttavat inhimillistä kärsimystä riippuvaiselle, hänen läheisilleen ja ympäristölle. Päihderiippuvuus aiheuttaa ...
  • Päihteiden käytön haittavaikutukset sikiön kasvulle ja kehitykselle : Tietolehti odottaville äideille 

   Kaidansuo, Ilona; Tervonen, Outi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin odottaville äideille suunnattu tietolehti päihteiden haittavaikutuksista sikiön kasvuun ja kehitykseen. Työmme tarkoituksena oli antaa tietoa ...
  • Päihteidenkäyttäjien kokemuksia viiden pisteen korva-akupunktiosta vieroitusoireiden hoidossa 

   Huuhilo, Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata päihteidenkäyttäjien kokemuksia viiden pisteen korva-akupunktiosta vieroitusoireiden hoidossa. Tarkoituksena oli myös selvittää kokemuseroja vasta kerran hoitoa saaneiden ja ...
  • Päihtynyt potilas päivystyspoliklinikalla - Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Vaara, Tero (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata päihtyneiden potilaiden päivystyshoidon erityispiirteitä ja koota aiheesta hoitajia hyödyttävä tietopaketti. Työn tavoitteena oli kuvata hoitohenkilökunnan asenteita päihtyneitä potilaita ...
  • Päivittäistavarakaupan yhteiskuntavastuun viestintä kuluttajille 

   Saikko, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on päivittäistavarakaupan yhteiskuntavastuun viestintä kuluttajille. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista yhteiskuntavastuullista informaatiota Suomen suurimmat päivittäistavarakaupparyhmittymät ...
  • Päivystyspoliklinikalla kipsatun potilaan kotihoito-ohjaus 

   Peltonen, Piia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata teoriatiedon perusteella, millaista on päivystyspoliklinikalta kotiutuvan kipsatun potilaan hyvä kotihoidon ohjaus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota aiheesta ajankohtaista ...
  • Päivähoito 4-vuotiaiden poikien kehityksen tukena 

   Hertz, Viivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen on leikki-ikäinen eli noin nelivuotias lapsi, ja erityisesti poika, ja mikä on päivähoidon merkitys 4-vuotiaan pojan kehityksen tukemisessa. Tavoitteena oli ...
  • Päiväkeskus Kaartinkulma arjen tukijana 

   Talikka, Susanna; Viljakainen, Minna; Suomalainen, Marjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin päiväkeskus Kaartinkulman roolia arjen tuki-jana asiakkaan näkökulmasta. Selvityksen tavoitteena oli tuoda esille asiakkai-den ajatuksia päiväkeskus Kaartinkulmasta arjen tukijana. ...
  • Päiväkeskus Tikankulma : asiakkaiden kokemuksia päivätoiminnasta 

   Hyttinen, Pilvi; Tomperi, Pia (2019)
   Päiväkeskus Kaartinkulma muuttui Päiväkeskus Tikankulmaksi touko-kesäkuussa vuonna 2019. Opinnäytetyössä tutkittiin muutoksen vaikutuksia asiakkaiden arkeen. Lisäksi tarkasteltiin päiväkeskuksen hyviä käytäntöjä ja ...
  • Päiväkodin ja neuvolan yhteistyö Lappeenrannassa 

   Lyijynen, Jonna; Olkkonen, Miia; Lehto, Oili (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erään lappeenrantalaisen päiväkodin ja neuvolan yhteistyön toimivuutta. Tavoitteena oli tuottaa kehitysehdotuksia yhteistyöhön päiväkodin ja neuvolan hyödynnettäväksi. Tutkimus oli ...
  • Päiväkoti Metsäpolun ruokaohjeiden vakiointi ja reseptikansion kokoaminen 

   Tapanainen, Heini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää päiväkoti Metsäpolun keittiön jo olemassa oleva viiden viikon kiertävä ruokalista ja laatia keittiöön toimiva reseptikansio ruokalistalla olevista pääruoista tietyille ...
  • Päiväkotihenkilöstön näkemyksiä kasvatuskumppanuuden toteutumisesta venäläisten perheiden kanssa 

   Ylikojola, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää päiväkotihenkilöstön näkemyksiä kasvatuskumppanuudesta ja sen to¬teutumisesta venäläisten perheiden kanssa. Lisäksi selvitettiin työntekijöiden näkemysten kautta niitä haasteita, ...
  • Päiväkotikiusaaminen henkilökunnan näkökulmasta 

   Kiisseli, Minka; Pekkanen, Minna; Sievola, Minna; Vedenpää, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää päiväkotikiusaamista henkilö-kunnan näkökulmasta sekä sitä, esiintyykö Lappeenrannan päiväkodeissa kiusaamista, mitä kiusaaminen on, miten se ilmenee sekä miten siihen ...
  • Päivätoiminnan merkitys kotona asuville ikääntyneille kotihoidon henkilökunnan näkökulmasta 

   Husu, Jonna; Koobak, Meeli (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin päivätoiminnan merkitystä kotona asuville ikääntyneille kotihoidon henkilökunnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, miten päivätoimintaan osallistuminen vaikuttaa vanhuksen ...
  • Päivätoimintakeskus omaishoitajien jaksamisen tukena muistisairaan hoidossa 

   Valtonen, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Muistisairaiden ja heidän omaishoitajien tukeminen on haastava tavoite terveydenhuollossa. Omaishoitajan työ on usein erittäin sitovaa ja raskasta. Omaishoitajat tarvitsevat tukea, koska he ovat suuremmassa riskissä sairastua ...
  • Pätevyyttä, pysyvyyttä ja potilasturvallisuutta : -perehdytyskansio Eksoten Lappeen vastuualueen terveysasemille 

   Muhli, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Perehdyttämisen merkitys organisaatioille kasvaa työelämässä tapahtuvien muutosten myötä. Hoitoalalla kaivataan paljon päteviä, työhönsä sitoutuneita työntekijöitä. Huolellisella perehdyttämisellä on myönteinen vaikutus ...
  • Päällirakennehydrauliikan kehitys 

   Lambert, Esa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla hydrauliikkapumpun tuoton ja pai-neputkienkoon vaikutusta hydrauliikkajärjestelmän tehohäviöihin. Tässä työssä käytetyt tiedot on saatu kuorma-auton ja laitevalmistajan omilta ...
  • Päällysteen kulumisen seuranta Case: Elinkaarimallihanke E18 Koskenkylä - Kotka 

   Falkman, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää E18 Koskenkylä - Kotka elinkaarimallihankkeen päällysteen kuluneisuutta. Työn tavoite oli saada työn tilaajalle työyhteenliittymä Pulterille tietoa päällysteen kuluneisuudesta, ...
  • Päätearkiston rakennesuunnittelu 

   Laitinen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitoittaa Päätearkisto-niminen rakennus euro-koodin mukaan. Raportin tuli sisältää ohjeet laskentaan sekä esimerkkilaskel-mat kohteesta. Työhön ei laadittu piirustuksia vaan vanhoja piirustuksia ...
  • Pääurakoitsijan mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmien laatuun hallirakentamisessa 

   Hakala, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarkastella perinteisen urakkamallin mukaisessa rakennushankkeessa suunnitteluun liittyviä ongelmia pääurakoitsijan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli esittää pääurakoitsijalle toimintatapoja ...