Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2511-2530 / 3694

  • Rakennussuunnitteluvaiheen koordinoinnin työkalu 

   Komi, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella rakennushankkeen suunnitteluvai-heessa tapahtuvaa suunnittelua ja suunnitelmien tarkastamista. Työssä keskitytään tilavarauksien ja märkätilojen suunnittelun tarkasteluun. ...
  • Rakennustuotantotekniikan työpaikkaopintojen kehittäminen 

   Inkilä, Vesa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työelämän kehitystyössä vastataan rakennustoimialan kehitystarpeisiin laatimalla Saimaan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan työpaikkaopintojen toteutuksen ohjeeksi työpaikkaoppimisen prosessikuvaus. Kehitystyössä ...
  • Rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastaminen 

   Tuomi, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastusmenetelmiä sekä aiheeseen liittyvää termistöä. Lisäksi työhön kuului tarkastusasiakirjan luominen SRV Rakennus Oy:lle rakennustuotteiden ...
  • Rakennusturvallisuuteen liittyvien ongelmien ja viranomaismääräysten tunnistaminen 

   Toivainen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella työpaikan rakennusturvallisuuteen liittyviä viranomaismääräyksiä. Tässä työssä perehdytään vain valvomoiden, toimistojen ja sosiaalitilojen rakennusturvallisuuteen liittyviin ...
  • Rakennustyö tuotannossa olevaan tehtaaseen 

   Kauppi, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia pinnoitepuristinsyvennyksen työmenetelmiä ja haasteita. Tavoitteena on löytää parannusehdotuksia toteutustavoille, jotka mahdollisesti nopeuttaisivat työn valmistumista. Työ ...
  • Rakennustyömaalla syntyvän kierrätyskelvottoman jätteen synnyn vähentäminen 

   Villanen, Janne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennustyömaalla syntyvän kierrätyskelvottoman jätteen vähentämistä: kuinka paljon yritystasolla pystytään säästämään jätemaksuissa käyttämällä suojattuja jätelavoja. Työn ...
  • Rakennustyömaan logistiikan suunnittelu: Case: As Oy Suonionkatu 16 

   Aapro, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ahtaan rakennustyömaan logistiikkasuunnittelua ja kerätä tietoa logistiikan eri ratkaisumenetelmistä rakentamisvaiheissa. Logistiikkasuunnitelma painottui runkovaiheen ...
  • Rakennustyömaan mittaustyöt takymetrillä 

   Koikkalainen, Kari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Kari Koikkalainen Rakennustyömaan mittaustyöt takymetrillä 23 sivua Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Opinnäytetyö 2012 Ohjaajat: lehtori Petri Siitonen, ...
  • Rakennustyömaan reaaliaikainen kulunhallinta 

   Holsti, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esillä reaaliaikaisen ajan- ja kulunhallintajärjestelmän hyötyjä rakennustyömaalla ja tutkia urakoitsijoiden haasteita järjestelmän käyttöönotossa. Työssä selvitettiin ajantasainen ja ...
  • Rakennustyömaan työmaalogistiikan hallinta 

   Neuvonen, Teijo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli Iso Kristiinan työmaan logistiikka ja työn tilaajana Skanska talonrakennus Oy Itä-Suomi. Iso Kristiinan työmaa sijaitsee Lappeen-rannan kaupungin keskustassa ja on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi ...
  • Rakennustyömaiden jätehuollon kehittäminen Lemminkäinen Talo Oy:ssä 

   Laitinen, Lasse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia rakennustyömaiden jätehuoltoa. Työssä tutustuttiin työmaiden jätehuoltoa ohjaaviin jätelakeihin ja Tilastokeskuksen tilastotietojen avulla jätemääriin Suomessa. Työssä etsittiin myös ...
  • RAKENNUSTYÖTÄ YLI RAJOJEN : suomalainen rakennusliiketoiminta ja työterveys Venäjällä 

   Hakkarainen, Minna
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 49 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä selvitys käsittelee suomalaista rakennusteollisuutta ja työturvallisuutta Venäjällä. Selvitys on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa From borders to shared space (BOSS) –hanketta, jonka tavoitteena on ...
  • Rakennusvaiheessa havaitut suunnitteluvirheet ja niiden vaikutukset 

   Varjus, Miika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kolmen vuonna 2012 valmistuneen asuntorakennuskohteen rakennusaikaisia suunnitteluvirheitä. Tämän tiedon pohjalta tutkittiin, minkälaisia vaikutuksia ja kustannuksia havaituista ...
  • Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeet palokatkosuunnitelman laadintaan 

   Toivanen, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ käsittelee palokatkojen suunnittelua ja rakennusvalvontojen ohjeita palokatkosuunnitelmaan. Työn tavoitteena oli saada tietoa suunnittelijan näkökulmasta palokatkosuunnitelmien laatijan pätevyyksistä, palokatkos ...
  • Rakentamisen aloitusajankohdan vaikutukset rivitalorakentamisessa 

   Etula, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää rakentamisen aloitusajankohdan vaikutuksia rivitalorakentamisessa. Kohteena oli neljän huoneiston rivitalo. Työ jakaantui kolmeen osaan. Ensimmäiseen osaan sisältyi aloitusajankohtien ...
  • Rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella 

   Hakonen, Raimo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Pelastuslaissa on säädetty pelastuslaitokselle velvoite huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ...
  • Rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron tulkintaongelmat pienyrityksissä 

   Musto, Pia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää, oliko rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäveromenettely aiheuttanut pienyrityksissä tulkintaongelmia ja jos oli, niin minkälaisia ongelmia. Tuloksien perusteella haluttiin ...
  • Rakentamisvaiheen taloudenhallinta 

   Pulli, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkin opinnäytetyössäni rakennushankkeen taloudenhallintaa. Halusin tutustua kustannusten määräytymiseen ja kertymiseen rakennushankkeen eri vaiheissa. Tavoite oli tutustua työmaalle asetettuun tavoitebudjettiin - mistä ...
  • Rakenteiden kuivatuksen toteutus työmaalla 

   Kaukiainen, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Sami Kaukiainen Rakenteiden kuivatuksen toteutus työmaalla: 25 sivua. 3 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Talonrakennusalan suuntautumisvaihto ...
  • Rakenteinen kirjaaminen kuntouttavassa hoitotyössä 

   Purhonen, Kaarina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee rakenteista kirjaamista kuntouttavassa hoitotyössä. Tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajien kokemuksia rakenteisesta kirjaamisesta ja rakenteisen kirjaamisalustan sopivuutta kuntouttavaan ...