- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 2531-2550 / 3694

  • Randburg 

   Hatakka, Zacharias (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa käsiteltiin prosessia digitaalisessa työskentelyssä sekä eri tekniikoiden yhdistämistä. Sen lisäksi pyrittiin määrittelemään digitaalisen taiteen ja perinteisempien tekniikoiden välistä ...
  • Rapid trauma assessment – itseopiskelupaketti vammapotilaan tutkimisesta Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille 

   Heikkinen, Riku; Kaverinen, Janne; Vuorinen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä itseopiskelupaketti ja opetusvideo vammapotilaan tutkimisesta Rapid Trauma Assessment (RTA) –menetelmällä Saimaan ammattikorkeakoulun käyttöön. Tarkoituksena oli tehdä selkeä ja ...
  • Raportointi osana potilasturvallisuutta Honkaharjun sairaalan päivystyksen ja ensihoidon välisessä potilasluovutustilanteessa 

   Kimmo, Juho; Leikas, Pilvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli perehtyä ensihoidon ja sairaalan päi-vystyspoliklinikan väliseen raportointiin potilaan luovutustilanteessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta. Opinnäytetyössä ...
  • Raskaiden hihnakuljettimien kuntokartoitus ja kunnossapidon kehittäminen 

   Karppinen, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on hihnakuljettimien kuntokartoitus ja kunnossapidon kehittäminen. Työn tavoitteena on kerätä kuorimoitten ja puunkäsittelyalueen hihnakuljettimien teknisistä ja kunnossapitotiedoista yhteenvetotaulukko. ...
  • Raskauden ehkäisy ei ole vain nuorten naisten asia - yli 35-vuotiaiden naisten kokemuksia raskauden ehkäisystä 

   Pakkanen, Johanna; Forsman, Julia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Lappeenrannan perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan yli 35-vuotiaiden naisasiakkaiden kokemuksia raskauden ehkäisystä. Opinnäytetyö toteutettiin määrällisellä tutkimusmenetelmällä ja ...
  • Raskauden komplikaatioiden tunnistaminen ja hoito ensihoidossa - itseopiskelumateriaali ensihoitajille 

   Salminen, Pauliina; Uronen, Elli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa itseopiskelumateriaali Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoille ja työelämässä oleville ensihoitajille. Tavoitteena oli lisätä tietoa raskaana olevan naisen ja ...
  • Raskaudenaikainen insuliinipumppuhoito tyypin 1 diabeteksessa - systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Alakoski, Juuli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä etuja ja riskejä tyypin 1 diabeetikon raskaudenaikaiseen insuliinipumpun käyttöön liittyy. Etuja ja riskejä tarkasteltiin sekä ...
  • Raskausajan parisuhde ja seksuaalisuus : -opas lasta odottaville vanhemmille 

   Knutars-Vainio, Emilia; Lappalainen, Anna-Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö koostuu opinnäytetyöraportista sekä oppaasta, joka on toteuttiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hyvinvointineuvolayksikön kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallista menetelmää käyttäen. ...
  • Raskausdiabetespotilaan ohjauksen onnistuminen -kirjallisuuskatsaus 

   Mensonen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää jo olemassa olevaa tietoa raskausdiabetesta sairastavan potilaan ohjauksesta sekä sen vaikutuksista raskausdiabeteksen ehkäisyyn, hoitoon sekä sairauden jälkeiseen aikaan. ...
  • RaspberryPi:n digitaaliset liitännät 

   Skoutti, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa pieni mittaus- ja ohjausjärjestelmä käyttäen hyväksi RaspberryPi-laitetta. Tehtävänä oli myös toteuttaa siitä etäohjattava internetin yli. Teoriaosuudessa on ...
  • Ratapihaliikenteenohjaus : Rajoitettu alue 

   Ahtiainen, Olli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää ratapihan liikenteenohjauksen toimintamallia, jossa alueen kunnossapitäjä suorittaa rajoitetulla alueella liikenteenohjausta ja samanaikaisesti ratapihan ...
  • Ratatöiden tuotannonhallinta ja tarjouslaskenta 

   Leevilä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä suorite- ja panosnimikkeistöpohja ratatöitä koskien toimeksiantajayritykselle. Nimikkeistöt tehtiin EVRY Jydacom Oy:n JD-Tarjouslaskenta-ohjelmaan helpottamaan yrityksen ...
  • Ratkaisuja markkinoinnin kehittämiseen Holiday Club Saimaan lähialueella 

   Valtonen, Minna; Kitunen, Taru (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehitellä ratkaisuja Holiday Club Saimaan lähi-alueen markkinointiin. Tavoitteena oli saada lisää lähialueen asukkaita vieraile-maan Holiday Club Saimaalla sekä muuttaa lähialueen ihmisten ...
  • Ratkaisukeskeinen työskentely ja johtaminen kotihoidossa 

   Mankki, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ratkaisukeskeistä johtamista ja työtapaa kotihoitokeskuksen käytännön työn näkökulmasta. Tavoitteena oli lisätä tietoa ratkaisukeskeisestä ajattelu- ja työtavasta kotihoitotyön ...
  • Ratsastuskoulun sisältömarkkinoinnin kehittäminen yritysblogin avulla : CASE: X 

   Talvi, Aurora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tutkia keskisuuren ratsastuskouluyrityksen sisältömarkkinointia ja luoda suosituksia sen jatkosta. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, millaiset blogipostaukset ...
  • Ratsastusterapia ja sen mahdollisuudet MS-potilaiden kuntoutuksessa -kirjallisuuskatsaus 

   Lintukangas, Sarianna; Helin-Kiiski, Sanna; Konnu, Pauliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ratsastusterapiaa on käytetty yleisesti neurologisten sairauksien kuntoutuksessa. Aiheesta on tehty joitakin tutkimuksia ja ratsastusterapiaa on käytetty osana MS-tautia sairastavien potilaiden kuntoutusta. Tämän ...
  • Ravintola Clubin asiakastyytyväisyys 

   Laitinen, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus on ja sitä, mistä asioista se muodostuu Ravintola Clubilla. Tyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta tutkittiin kosketuspisteiden kautta. ...
  • Ravintola Giggling Marlinin asiakastyytyväisyys 

   Piispanen, Olli-Pekka (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä asiakastyytyväisyys on ja miten asiakkaat kokevat sen onnistuneen ravintola Giggling Marlinissa. Asiakastyytyväisyyttä testattiin asiakastyytyväisyyskyselyllä. Ensin pohdittiin, ...
  • Ravintola Totemin baaritiskin uudelleen järjestely 

   Leinonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli baaritiskin uudelleen järjestely Ravintola Totemissa. Työn avulla haluttiin parantaa baaritiskin toimivuutta ja sen kautta tehostaa myyntiä ja henkilökunnan työskentelemistä. ...
  • Ravintolan menestystekijät case-yritys Ravintola Casanova 

   Kansonen, Elina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli selvittää case-yritys Ravintola Casanovalle Lappeenrannan seudun ravintoloiden kilpailutilannetta sekä niiden menestystekijöitä. Tutkimuksesta saatujen tulosten avulla pyritään ...