Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3316-3335 / 3694

  • Työturvallisuuden korrelaatio työmaan tulokseen 

   Kauppinen, Eetu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia NCC Rakennus Oy:n työmailla käytössä olevien työturvallisuuden mittareiden, työturvallisuuden kustannuksien sekä työmaan tuloksen välistä korrelaatiota, eli tilastollista ...
  • Työturvallisuuden parantaminen Botnia Joutsenon tehtaan selluvarastossa 

   Heinonen, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli selvittää Botnia Joutsenon tehtaan selluvaraston työturvallisuusriskejä sekä miettiä korjaustoimenpiteitä niiden poistamiseksi. Tarkoituksena oli raportoida havaituista riskeistä sekä korjausehdotuksista ...
  • Työturvallisuuden suunnittelu rakennushankkeessa 

   Kettunen, Elina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyönäni kokosin tämän ohjeistuksen, jonka tavoitteena on olla apuna rakennushankkeeseen osallistuville henkilöille. Tämä ohjeistus on suunnattu päätoteuttajalle, mutta sitä voi käyttää apunaan myös rakennuttaja ...
  • Työturvallisuusasioiden hallinta - nostolaitteet ja nostoapuvälineet 

   Kaartinen, Ilkka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan tehtaiden olemassa olevat taljat, päivittää niiden tiedot vastaamaan todellisuutta SAP-järjestelmään ja luoda taljoille omat huoltosuunnitelmat ...
  • Työturvallisuusperehdytyksen uudistaminen kiviainestuotannossa 

   Martikka, Mikael (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Ruduksen perehdytyksen ongelmakohtia työturvallisuuden näkökulmasta ja pyrkiä kehittämään ratkaisuja ja ehdotuksia Rudus Oy:lle perehdytyksen parantamiseksi ja uudistamiseksi. ...
  • Työturvallisuustilanne Etelä-Karjalan ravintoloissa 

   Vepsäläinen, Elina; Jokimies, Hanne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää Etelä-Karjalan alueen ravintoloiden työturvallisuuden taso. Pääasiassa keskityttiin yksintyöskentelyyn, väkivallan uhan ilmenemiseen ja siihen, oliko yrityksissä tehty vaarojen ...
  • Työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät paperintuotannossa 

   Nöjd, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää paperitehtaiden työntekijöiden työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sekä paperitehtaiden työturvallisuuden nykyistä tilannetta. Tarkoituksena on ollut tuoda esille asioita ...
  • Työtyytyväisyystutkimus : Case: Yritys X Oy 

   Niskanen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää case-yrityksen henkilöstön mielipide työtyytyväisyydestä, työssäjaksamisesta ja työviihtyvyydestä. Tarkoituksena oli myös kerätä henkilöstöltä ideoita siitä, kuinka näitä ...
  • Työtyytyväisyystutkimus: Yritys X 

   Nenonen, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka tyytyväinen Yritys X:n henkilöstö on työhönsä. Erityisesti tutkittiin henkilöstön mielipidettä esimiestyöstä, työympäristöstä, omasta työstä, viestinnästä ja ...
  • Työvalmentajien näkemyksiä ja kokemuksia työvalmennuksesta Savonlinnan seudulla 

   Väyrynen, Väinö (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kolmannella sektorilla toimivien yhdistysten työpaikoilla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota työvalmennukseen. Pitkäaikaistyöttömien ja vajaatyökykyisten työnantajana olevalla yhdistyksellä voi olla työkohteessa useita ...
  • Tämän päivän lasten ja nuorten ongelmat 

   Pentikäinen, Sini; Sarvilahti, Riikka; Valtonen, Vikke (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on pääosin laadullisella tutkimusmenetelmällä toteutettu tapaustutkimus Lasten ja nuorten talon alkuarvioinnista. Aihe syntyi alkuarvioinnin työryhmän tarpeesta selvittää lasten ja nuorten kokemuksia ...
  • Tärinän vaikutus betonin kovettumiseen 

   Sievers, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Liikenteen aiheuttama tärinä kuormittaa korjaustöiden alaisena olevia siltoja, jonka johdosta nopeusrajoitusten asettaminen siltojen korjauskorjaustyömaille on välttämätöntä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää ...
  • ”Tärkeintä on olla joku jollekin” - Imatran Klubitalon kysely 2014 

   Pöllänen, Miia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Imatran Klubitalon jäsenet osallistumaan kyselyyn ja siten vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, miten jäsenet kokevat Klubitalon ...
  • " Tätä mieltä mie oon!"- Asukkaiden kokemuksia Pulsan hoitokodista 

   Repo, Elina; Tyynelä, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää asukkaiden kokemuksia Pulsan hoitokodista, joka on päihdekuntoutujille tarkoitettu yksityinen hoitokoti. Selvitys koostuu kahdesta osasta: asiakaspalautelomakkeen tuottamisesta sekä ...
  • Täydellisen koirakahvilan fyysiset ominaisuudet 

   Huhtonen, Sylvi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, minkälainen on täydellinen koirakahvila fyysisiltä ominaisuuksiltaan potentiaalisten asiakkaiden ja koiraystävällisten kahviloiden pitäjien mielestä sekä mitä asioita kannattaa ottaa ...
  • Täydentävien teräsrakenteiden suunnittelu teollisuudessa 

   Kuittinen, Anni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa täydentävien teräsrakenteiden suunnitteluohje, jonka avulla kyseisten rakenteiden suunnittelu olisi sujuvampaa suunnittelijoille, jotka eivät päivittäin suunnittele teräsrakenteita, ...
  • Täysiaikaisen vastasyntyneen tehohoitoon johtaneet erityispiirteet : kirjallisuuskatsaus 

   Salmi, Pia; Simpura, Kati (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää täysiaikaisen vastasyntyneen tehohoitoon johtaneita erityispiirteitä. Tavoitteena oli koota tietoa aiempien tutkimusten pohjalta ja muodostaa siitä selkeä käsitys täysiaikaisen ...
  • Täyteaineen syöttöpaikan vaikutus pyörrepuhdistuslaitoksen toimintaan 

   Horttanainen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ tehtiin Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden PK 8:lle. Työn tavoitteena oli selvittää täyteaineen rejektoitumista pyörrepuhdistuslaitoksen eri portaissa sekä mitata energiankulutus pyörrepuhdistuslaitoksen laimennusves ...
  • ”Tää on nyt meiän äitien järjestämä” – vanhempien osallisuus Martikanpellon koulussa 

   Kesseli, Merja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön kohteena oli Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva koulu, jossa toimii esiopetus sekä peruskoulun ensimmäinen ja toinen luokka samassa koulussa. Koulun painopisteenä oli lukuvuonna 2010 - 2011 vanhempien ...
  • Töölönlahden arvoasuntokohteiden As Oy Helsingin Aalto ja As Oy Helsingin Ruislintu viimeistelyvaiheen toteutuksen suunnittelu 

   Iikkanen, Janne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia viimeistelyohjelma Töölönlahden asuntokohteille As Oy Helsingin Aalto ja As Oy Helsingin Ruislintu. Viimeistely- ja luovutusvaihe on keskeinen rakennusvaihe tämän päivän rakennushankkeessa. ...