- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3653-3672 / 3694

  • Ylempi ammattikorkeakoulutus työelämän kehittäjänä 

   Mirola, Tuuli (ed.)
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 91 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisjulkaisun teemana on ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK) työelämänäkökulmasta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on antaa valmiudet ...
  • Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien toiveet ja odotukset Lappeenrannan Omaishoidon tukikeskukselta 

   Behm, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa lappeenrantalaisten yli 65-vuotiaiden omaishoitajien toiveista ja odotuksista Lappeenrannan Omaishoidon tukikeskukselta. Tutkimustyyppi on kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto kerättiin ...
  • Yli varojen elämisen seuraamukset ja velkavaikeuksista selviytyminen 

   Viisanen, Irina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaisiin seuraamuksiin ylivelkaantuminen johtaa ja millä ratkaisukeinoilla velkaongelmia voidaan vähentää. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten maksu- ja velkajärjestelyt ...
  • Ylipainoisen odottajan erityistarpeet äitiysneuvolassa 

   Kukko, Mirja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli haastatella äitiysneuvolassa työskenteleviä terveydenhoitajia ja koota heidän näkemyksensä ylipainoisen odottajan erityistarpeista äitiysneuvolassa. Työ koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ...
  • Ylläpitomalli kiinteistönhoidon näkökulmasta 

   Inkinen, Heikki (2019)
   Tämä tutkimus tehtiin YIT Suomi Oy:n tarpeesta löytää käyttöä tietomalleille ylläpidossa. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin alan kirjallisuutta. Ajankohtaisuutensa vuoksi lähteissä havaittiin eroavaisuuksia riippuen ...
  • Yläkouluikäisen terveyskäyttäytyminen 

   Miettinen, Kati; Vaateri, Satu (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Sammonlahden yläkoulun 7.-9 luokkalaisten terveyskäyttäytymistä liikunnan ja ravitsemuksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada lisää tietoa oppilaiden terveyskäyttäytymisestä ...
  • Yläkouluikäisten niska- ja hartiaseudun vaivojen ennaltaehkäisy 

   Honkanen, Roosa; Aitto-oja, Niina (2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa yläkouluikäisille opetusvideo, joka sisältää tietoa niska- ja hartiaseudun vaivojen ennaltaehkäisystä. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä yhteistyössä Lappeenrannan ...
  • Ymmärrät sie? : opas kulttuurisensitiivisestä asiakkaan kohtaamisesta neuvolan työntekijöille 

   Karttunen, Grete; Karreinen, Outi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tarkoituksena oli suunnitella opas kulttuurisensitiivisestä asiakaskohtaamisesta neuvolan työntekijöille. Tavoitteena oli antaa työntekijöille tukea ja ohjeita monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen. Tämä ...
  • Ympäristöasenteen painoarvo - kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

   Kolis, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millainen vaikutus kuluttajan ympäristö-asenteella on hänen ostopäätökseensä. Tutkimuksessa tutkittiin, millaiset tekijät vaikuttivat kuluttajan ympäristöasenteeseen ja millaisen ...
  • Ympäristömelun hallinta kerrostalossa 

   Kaila, Jon (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Skanska Talonrakennus Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ympäristömelun hallintaa kerrostalossa ja siihen liittyvillä oleskelualueilla. Äänitasomittauksia tehtiin esimerkkikohteen ...
  • Ympäristöystävällisen katteen suunnittelu sähköautoon 

   Friman, Chris (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä suunnittelin ympäristöystävälliset sähköauton katteet Saimaan ammattikorkeakoululle. Autoa suunnitteli yhteistyössä kanssani kaksi muuta opiskelijaa. Sähköauton oli tarkoitus kisata Lappeenranta ...
  • Yrittäjyyden lisääminen Etelä-Karjalassa 

   Horttanainen, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka yrittäjyyttä voitaisiin lisätä Etelä-Karjalassa; kuinka motivoida yrittäjyyteen sekä kuinka vauhdittaa yrityskauppaa. Teoriaosuudessa käytiin läpi keskeisiä aiheita, ...
  • Yrittäjän oikeudet ja velvollisuudet tavarakaupassa 

   Eeva, Aino (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aihe on yrittäjän oikeudet ja velvollisuudet tavarakaupassa. Oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön. Työssä perehdytään kauppalain ja kuluttajansuojalain 5. luvun tärkeimpiin käsitteisiin, jotka ...
  • Yrittäjän vastuu kuntokeskustoiminnassa 

   Murmann, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä asioita yrittäjän tulee ottaa huomioon kuntokeskuksen pitämisessä ja mitkä ovat hänen vastuunsa palveluntarjoajana ja työnantajana. Työn varsinainen tarkoitus on tarjota ...
  • Yrittäjävähennyksen vaikutus toiminimen verosuunnitteluun 

   Leino, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrittäjävähennyksen vaikutus toiminimen verosuunnitteluun. Tavoitteena oli selvittää, onko yrittäjävähennyksellä vaikutusta toiminimen verosuunnitteluun ja millaisia vaikutukset ovat. Asiaa ...
  • Yrityksen asiakkuuksienhallintajärjestelmän käyttöönotto – Case: Tehohydro Oy 

   Kuokka, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakkuuksienhallintajärjestelmän asennus sekä käyttöönotto Tehohydro Oy:lle. Opinnäytetyössä käydään läpi, mitä asiakkuuksienhallinta käytännössä tarkoittaa ja mitä haasteita käyttöönotto ...
  • Yrityksen Internet-palveluiden kehittäminen 

   Patanen, Lassi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on Studio Heini Tiainen -kampaamon Internet-sivujen kehittämisprojekti. Kehittämisprojektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa yritykselle uudet Internet-sivut, joiden sisältöä on helppo päivittää. ...
  • Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma 

   Peuhkuri, Eetu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä yritykselle kassavarojen sijoitussuunnitelma. Työn teoriaosuuden avulla pyritään saamaan ymmärrettävä kuva koko kassavarojen sijoittamisen prosessista, jonka avulla pystytään tekemään ...
  • Yrityksen langat yksissä käsissä : Itsensä johtaminen ja yhteistyön organisointi mikroyrityksessä 

   Adomako, Maaret (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja hallita toimeksiantajayrityksen kaltaisen mikroyrityksen verkostoitumista suunnitelmallisesti ja mitattavissa olevalla tavalla. Toissijaisena tavoitteena oli tukea opinnäytetyön ...
  • Yrityksen markkinointiviestintä ja sähköisen markkinoinnin kehittäminen - Case: Vientirahti Oy 

   Hirvonen, Aino (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Vientirahti Oy:n nykyistä markkinointiviestin-tää ja esittää kehitysehdotuksia yrityksen sähköistä markkinointia koskien. Ny-kyistä markkinointia tutkittiin asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. ...