Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Fire protection of steel structures 

   Krivtcov, Artem (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of the work was to make a simple program for constructors to choose and check the different options of fire protection of steel structures and to analyze the results of it. The idea of the program was to include ...
  • First steps into EPiServer CMS 7, Case: Seepia Games 

   Mäkelä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The main goal of this thesis was to collect and reflect on experiences from learning process while working with EPiServer CMS 7 content management system. This was done by going through phases of a case project. The project ...
  • Flash-tunnistevideot 

   Manninen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Flash-tunnistevideoita Imatra Express Oy:lle. Tunnistevideoiden tarkoituksena on korvata vanha tunniste ja täten herättää uusien asiakkaiden mielenkiinto. Työn toteutettiin ...
  • Flexible body tutorial for Mevea real-time simulation software 

   Nikitina, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The main goal of this study was to develop a tutorial about creation of flexible bodies in Mevea real-time simulation software. The work was commissioned by Mevea Ltd. Various sources were used to collect the data for ...
  • Foreing Students in the Placement Process 

   Pehkonen, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to find out how foreign students that are doing bachelor's degree in Finland feel about the placement process in a foreign country. The goal of the thesis was to find out how foreign students ...
  • Fotopletysmografin käyttö kriittisesti sairaan potilaan tunnistamisessa - Tutkimusmittarin kehittäminen ja tutkimusaineiston kerääminen päivystyspoliklinikalle saapuvilta potilailta 

   Jeskanen, Petri; Linnamurto, Lari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on fotopletysmografi. Tarkoituksena oli toteuttaa materiaalikeräys LT Nurmen tieteelliseen tutkimukseen fotopletysmografin käytettävyydestä kriittisesti sairaan potilaan tunnistamisessa sekä kehittää ...
  • Foundation calculation for multi-storey residential building 

   Kosiakov, Egor (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the study was to design a foundation for a 9-storey residential building. Initial data was taken from the technical report made by JSC “LenTISIZ”. Soil characteristics, foundations and settlements were ...
  • Four axis hot-wire foam cutter controlled by Mindstorms EV3 

   Ivanovskis, Luka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the study was to develop a 4-axis numerically controlled hot-wire foam cutter suitable for flying aircraft modelling purposes. Numerically controlled foam cutter had to be able to cut intricate shapes out ...
  • Franchiseliiketoimintamallin laatiminen ja sen lanseeraussuunnitelma Case-yritys: RAMONEDGE 

   Norja, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään franchisetoiminnan käsitteitä sekä franchise-antajan ja franchise-ottajan vastuualueita ja velvollisuuksia. Työssä käsitellään lisäksi asioita, joita tarvitaan franchiseyrityksen perustamisessa, ...
  • Franchisingyrittäjyys R-Kioskilla 

   Sillanpää, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia R-kioskiyrittäjien mielipiteitä ja kokemuksia franchisingyrittäjänä toimimisesta. Tavoitteena on selvittää R-kioskiyrittäjyyden hyviä ja huonoja puolia kauppiaan näkökulmasta ...
  • Freelancer as an owner-manager - the challenges and opportunities of knowledge-based self-employment 

   Pehkonen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of the study was to provide an insight to the field of freelancing and a general guideline on the topic for starting freelancers. The research questions included: What is freelancing and what does it entail? ...
  • From Transvaal to Dismal Downs : The Possibilities of Comic-based Tourism 

   Munnukka, Asta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of the study was to find out if comic strips can be a useful tool for tourism development. The thesis also wants to point out why and how they can help tourism so that tourism field could benefit from the use ...
  • FrozenBlue uniikkeja juhlapukuja 

   Vepsäläinen, Sarita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutustuin tutkielmassani helmin koristeltuihin vaatteisiin 1900 -luvulta tähän päivään. Pohdin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet helmien käyttöön. Omien havaintojeni pohjalta mietin, miten helmillä koristelu on muuuttunut ...
  • Fuusion vaikutus taloushallinnon prosesseihin yrityksessä X 

   Ala-Ojala, Emmi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten kahden osakeyhtiön sulautuminen vaikutti taloushallinnon prosesseihin yrityksessä X. Työssä selvitettiin, miten prosessien yhdistäminen suunniteltiin ja miten toteutus ...
  • Fysioterapeutti juniorijääkiekossa : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus nykytilanteesta ja mahdollisista kehittämiskohteista 

   Vattukumpu, Riku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fysioterapeutin ja juniorijää-kiekkojoukkueen välistä rajapintaa: mitkä asiat ovat keskeisiä, mitä yhteistyötä on olemassa ja minkälaista voisi lisätä. Fysioterapeutin ...
  • Fysioterapeuttien näkemyksiä motorisen oppimisen tukemisesta etäfysioterapiassa 

   Stigman, Joanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fysioterapeuttien näkemyksiä motorisen oppimisen tukemisesta etäfysioterapiassa. Etäkuntoutuksen kehittäminen on edennyt paljon viime vuosina, mutta tutkimuksia aiheesta on vielä ...
  • Fysioterapia vulvodyniassa 

   Hämäläinen, Mira; Kuuri-Riutta, Carla; Partti, Kaire (2019)
   Vulvodynialla tarkoitetaan emättimen eteisen alueen kroonista kipua, jolle ei löydy patofysiologista selitystä. Sen syntymekanismia ei täysin tunneta, mutta lukuisten tutkimusten perusteella vulvodynia vaikuttaa olevan ...
  • Fyysinen aktiivisuus ja sukupuoli lannerangan liikekontrollin selittävinä tekijöinä yhdeksäsluokkalaisilla 

   Vartiala, Aino; Tuunila, Niina; Sorvali, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lappeenrannan Kimpisen koulun yhdeksännen luokan oppilaiden lannerangan liikekontrollin yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen ja sukupuoleen. Tutkimuksella pyrittiin löytämään nuorilta ...
  • Fyysisen kuormituksen ajankohdan ja unenlaadun yhteys työssäkäyvillä liikunnan harrastajilla 

   Lappalainen, Julia; Väänänen, Jussi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia fyysisen kuormituksen ajankohdan vaikutusta työssäkäyvien liikuntaa harrastavien henkilöiden unenlaatuun ja unirytmiin. Lisäksi tarkasteltiin henkilöiden kokeman eli subjektiivisen ...
  • Fyysisesti inaktiivisten opiskelijoiden motivaatio korkeaintensiteettisessä intervalliharjoittelussa 

   Jussila, Katariina; Dillström, Annina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää fyysisesti inaktiivisten opiskeli-joiden kokemuksia sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta ja harjoittelun mielek-kyydestä pyörällä toteutetussa korkeaintensiteettisessä ...